งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ กรมส่งเสริมการเกษตร

2 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘
เหตุผลสำคัญที่ชุมชนต้องการให้มีกฎหมาย 1. ต้องการให้ภาครัฐทราบว่ามีการรวมกลุ่มประกอบ กิจการในชุมชน และเป็นที่ยอมรับ 1

3 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘
2. ชุมชนมีภูมิปัญญา ทรัพยากร สามารถพัฒนา ไปได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะขาด โอกาส ความรู้ในการเข้าหาแหล่งวิชาการ และ แหล่งทุน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนา ไปสู่เป้าหมาย กฎหมายจะช่วยให้ - ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้ วิชาการ และแหล่งทุน - แหล่งความรู้ วิชาการ และแหล่งทุนเดินไปหา ชุมชน 2

4 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ 1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันประกอบกิจการได้รับ การรับรองตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับ 2. การประกอบการของชุมชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามความพร้อม ศักยภาพ ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นเอกภาพ 3

5 “วิสาหกิจชุมชนคืออะไร” (ม.๓)
“วิสาหกิจชุมชนคืออะไร” (ม.๓) กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 4

6 หลักเกณฑ์ คุณลักษณะวิสาหกิจชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการฯ
หลักเกณฑ์ คุณลักษณะวิสาหกิจชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการฯ 1. เป็นกิจการผลิตสินค้า บริการ หรือการอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 2. เป็นกิจการที่ดำเนินการหรือประสงค์จะดำเนินการ ร่วมกันโดยคนในชุมชน 3. เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการ พึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน 4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และ ศีลธรรมอันดี 5

7 “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” (ม.๓)
หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจ ชุมชนในเครือข่าย 6

8 บทบาทของเครือข่าย (ม.๑๑)
1. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกิจการภายในวิสาหกิจ ชุมชน - การจัดตั้ง - การศึกษา - ให้ความรู้ - ปรับปรุงพัฒนาการผลิต - ให้บริการ การหาทุน/การตลาด 7

9 บทบาทของเครือข่าย (ม.๑๑)
2. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกิจการภายนอกของ วิสาหกิจชุมชน - เป็นคนกลางติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริม - ประสานงานกับเครือข่าย หรือวิสาหกิจชุมชน อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือดำเนินกิจการ 8

10 บทบาทของเครือข่าย (ม.๑๑)
3. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4. เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ นโยบายหรือมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 9

11 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและเพิกถอน พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๖) - เครือข่ายที่ต้องการรับการส่งเสริมสนับสนุน ให้ยื่นจดทะเบียน 10

12 - สิ่งที่ต้องมีในการจดทะเบียนเครือข่าย
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและเพิกถอน พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๖) - สิ่งที่ต้องมีในการจดทะเบียนเครือข่าย 1. วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไป 2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 3. มีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่าย 4. อาจ มีบุคคลภายนอกที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทำคุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมด้วยได้ 11

13 การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ม.๒๘)
- สนับสนุนการจัดตั้ง การประกอบการ การตลาด - ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง เครือข่าย และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ สร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 12

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google