งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งเสริมการเกษตรwww.doae.go.th แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งเสริมการเกษตรwww.doae.go.th แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งเสริมการเกษตรwww.doae.go.th แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘

2 1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ เหตุผลสำคัญที่ชุมชนต้องการให้มี กฎหมาย 1. ต้องการให้ภาครัฐทราบว่ามีการ รวมกลุ่มประกอบ กิจการในชุมชน และเป็นที่ ยอมรับ

3 2 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ 2. ชุมชนมีภูมิปัญญา ทรัพยากร สามารถพัฒนา ไปได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง แต่ ส่วนใหญ่จะขาด โอกาส ความรู้ในการเข้าหาแหล่ง วิชาการ และ แหล่งทุน เพื่อช่วยในการ ขับเคลื่อนการพัฒนา ไปสู่เป้าหมาย กฎหมายจะช่วยให้ - ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้ วิชาการ และแหล่งทุน - แหล่งความรู้ วิชาการ และแหล่ง ทุนเดินไปหา ชุมชน

4 3 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ. ศ.2548 1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันประกอบ กิจการได้รับ การรับรองตามกฎหมาย เป็นที่ ยอมรับ 2. การประกอบการของชุมชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนตามความพร้อม ศักยภาพ ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นเอกภาพ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘

5 “ วิสาหกิจชุมชนคืออะไร ” ( ม. ๓ ) กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการ ผลิตสินค้า การให้บริการหรือการ อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มี ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และ รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง รายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 4

6 5 หลักเกณฑ์ คุณลักษณะวิสาหกิจ ชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการฯ 1. เป็นกิจการผลิตสินค้า บริการ หรือ การอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาของชุมชน 2. เป็นกิจการที่ดำเนินการหรือ ประสงค์จะดำเนินการ ร่วมกันโดยคนในชุมชน 3. เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรายได้ เพื่อการ พึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน 4. เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และ ศีลธรรมอันดี

7 6 “ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ” ( ม. ๓ ) หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดย มีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำกิจกรรมอย่าง หนึ่งอย่างใดเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจ ชุมชนในเครือข่าย

8 7 บทบาทของเครือข่าย ( ม. ๑๑ ) 1. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกิจการ ภายในวิสาหกิจ ชุมชน - การจัดตั้ง - การศึกษา - ให้ความรู้ - ปรับปรุงพัฒนาการผลิต - ให้บริการ การหาทุน / การตลาด

9 8 บทบาทของเครือข่าย ( ม. ๑๑ ) 2. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกิจการ ภายนอกของ วิสาหกิจชุมชน - เป็นคนกลางติดต่อกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อ ขอรับความช่วยเหลือและการ ส่งเสริม - ประสานงานกับเครือข่าย หรือ วิสาหกิจชุมชน อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือ ดำเนินกิจการ

10 9 บทบาทของเครือข่าย ( ม. ๑๑ ) 3. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 4. เสนอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการเกี่ยวกับ นโยบายหรือมาตรการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน

11 10 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและเพิก ถอน พ. ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๖ ) - เครือข่ายที่ต้องการรับการ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ยื่นจดทะเบียน

12 11 - สิ่งที่ต้องมีในการจดทะเบียน เครือข่าย 1. วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไป 2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของวิสาหกิจ ชุมชนในเครือข่าย 3. มีข้อบังคับในการบริหาร จัดการเครือข่าย 4. อาจ มีบุคคลภายนอกที่ สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทำ คุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมด้วยได้ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่า ด้วยการรับจดทะเบียนและเพิกถอน พ. ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๖ )

13 12 การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ( ม. ๒๘ ) - สนับสนุนการจัดตั้ง การ ประกอบการ การตลาด - ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ ร่วมมือระหว่าง เครือข่าย และภาคส่วนอื่นๆ เพื่ อ สร้างความมั่นคงให้แก่กิจการ วิสาหกิจชุมชน

14


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งเสริมการเกษตรwww.doae.go.th แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google