งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สำปะหลัง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สำปะหลัง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สำปะหลัง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ

2 2 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 1. รายการข้อมูลที่จัดเก็บ 2. การใช้ประโยชน์จาก ฐานข้อมูล 3. ปัญหาในการจัดทำ ฐานข้อมูล

3 3 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 1. ข้อมูลส่วนบุคคล - ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัว ประชาชน - รหัสทะเบียนบ้าน 2. ที่อยู่ 3. การเป็นลูกค้าธกส. - สาขา และ เลขทะเบียน ลูกค้า รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

4 4 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 4. ข้อมูลการปลูกมัน สำปะหลัง รายแปลง - ที่ตั้งแปลงปลูกทั้งใน และนอกจังหวัด - เนื้อที่ปลูก - พันธุ์ที่ใช้ปลูก - ช่วงเวลา เพาะปลูก และ เก็บเกี่ยว - ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บ เกี่ยวได้ รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

5 5 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 1. จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมัน สำปะหลัง - ตามท้องที่รับแจ้ง รายงาน 1.1.....  แสดงข้อมูลระดับ จังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

6 6

7 7 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 2. จำนวนเกษตรกรที่เป็น ลูกค้าธกส. - รายงาน 1.2  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

8 8

9 9 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. ข้อมูลการผลิต จำแนก ตาม - ที่ตั้งแปลงปลูก รายงาน 2.1.....  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

10 10

11 11 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. ข้อมูลการผลิต จำแนก ตาม - พันธุ์ที่ใช้ปลูก รายงาน 2.3.....  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

12 12

13 13 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. ข้อมูลการผลิต จำแนก ตาม - เดือนปลูก รายงาน 2.4.....  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

14 14

15 15 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. ข้อมูลการผลิต จำแนก ตาม - เดือนเก็บเกี่ยว รายงาน 2.5........  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

16 16

17 17 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. ข้อมูลการผลิต จำแนก ตาม - เดือนเก็บและอายุเก็บ เกี่ยว รายงาน 2.6........  แสดงข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

18 18

19 19 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 4. บัญชีรายชื่อเกษตรกร - ตามท้องที่รับแจ้ง รายงาน 3.1..... - ตามที่ตั้งแปลงปลูก รายงาน 3.2.....  แสดงข้อมูลระดับ ตำบล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ

20 20

21 21 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง จังหวัดในเขตโครงการ ทั้งหมด 45 จังหวัด - ได้รับไฟล์ข้อมูล 22 จังหวัด - ได้รับรายงานสรุป 23 จังหวัด ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน - ไม่มีชื่อ - สกุล เกษตรกร - ไม่มีข้อมูลการเพาะปลูก รวม 451 ราย 10 จังหวัด จาก 22 จังหวัด ปัญหาและผลกระทบในการ จัดทำฐานข้อมูล

22 22

23 23 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง  ไม่สามารถประมวลข้อมูลภาพ รวมทั้งประเทศ  ไม่สามารถรวบรวมและแยก ข้อมูลส่งกลับให้จังหวัด เขต เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ ครบถ้วนได้  ประมวลผลข้อมูลได้ไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกระดับ  ประมวลผลข้อมูลได้ไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง และ ภูมิภาค ปัญหาและผลกระทบในการ จัดทำฐานข้อมูล

24 24 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง  ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล  ส่งไฟล์ข้อมูล พร้อมรายงาน 1.1.1 ( ยืนยันจำนวน ) ที่ ict22 @doae.go.th  ฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์ ครบถ้วน  ฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถแยกข้อมูลส่งกลับ ให้จังหวัด ประมวลผลได้ครบถ้วน สามารถแยกข้อมูลส่งกลับ ให้จังหวัด ประมวลผลได้ครบถ้วน ขอความร่วมมือ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ

25 25

26 26 โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 3. การผลิตในแต่ละปีเพาะปลูก จำแนกตาม - ที่ตั้งแปลงปลูก รายงาน 2.1........ - พันธุ์ที่ใช้ปลูก รายงาน 2.3........ - เดือนปลูก รายงาน 2.4........ - เดือนเก็บเกี่ยว รายงาน 2.5........ - เดือนเก็บและอายุเก็บเกี่ยว รายงาน 2.6........ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ จัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล โครงการมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สำปะหลัง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผอ. กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google