งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)

2 ความสอดคล้องกับยุทธศาตร์
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2.ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 3.ยุทธศาสตร์ครัวไทย ครัวโลก ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง ผลิตอาหารของโลก

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย (พืชผัก) - สารเคมี - จุลินทรีย์

4 เป้าหมายดำเนินการ 77 จังหวัด เกษตรกร 17,640 ราย

5 กิจกรรม จัดทำหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
พัฒนาความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตปลอดภัย พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ จัดทำวัสดุต้นแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

6 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) ปี 2556
หลักสูตรการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย ดูงาน จุดเรียนรู้ แปลงต้นแบบ ตลาด - พื้นที่ / ชุมชน - ขายส่ง Hyper market - โรงพยาบาล ร้านอาหาร ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ ผลผลิตปลอดภัย เกษตรกร จำนวน 17,640 ราย พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่ ตรวจวิเคราะห์ สารเคมีตกค้าง ผู้บริโภค จัดกระบวนการเรียนรู้ - เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ - ถ่ายทอดความรู้ ในประเด็นปัญหา และเกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้ พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผักปลอดภัย - จัดเวทีชุมชน คัดเลือกพื้นที่/ เกษตรกร สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ การเรียนรู้

7 วิธีการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
1.รับสมัครเกษตรกร 2. คัดเลือกพื้นที่ และเกษตรกร อำเภอละ 1 กลุ่ม -เกษตรกรที่ผลิตผักเชิงการค้า/กลุ่มที่เข้าร่วม โครงการปี2555 ที่ต้องการัฒนา ต่อยอดการดำเนินงาน -มีความตั้งใจที่จะผลิตผักปลอดภัย -พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 3.อำเภอจัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

8 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร
-การถ่ายทอดความรู้การผลิตผักปลอดภัยให้ตรง ตามความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง -เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร - ดำเนินการทุกอำเภอ ทั้งนี้หากอำเภอใดไม่มีพื้นที่ และเกษตรกรที่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ อำเภอชี้แจงเหตุผลและจังหวัดสามารถปรับไป ดำเนินการเพิ่มจำนวนกลุ่มและเกษตรกรในอำเภออื่นที่มี ศักยภาพ และเกษตรกรมีความต้องการได้

9 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร(ต่อ)
เน้นการดำเนินงานในรูปกลุ่ม โดย การดำเนินการครั้งที่1 อำเภอจัดเวทีชุมชน - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชผักปลอดภัยได้ - ร่วมกันหาแนวทางที่ต้องการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่ม - วางแผนการดำเนินงานตามความต้องการของเกษตรกร

10 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร(ต่อ)
ครั้งต่อไป เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งการพาไปดูแปลงต้นแบบต่างๆ

11 วิธีการดำเนินงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้
อำเภอจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่จะเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 1.วัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ 2.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแปลง 3.สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ

12 ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 สามารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก) ตัวชี้วัด เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 17,640 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)

13 กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก
โทร o


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google