งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก )

2 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร 2. ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ ประเทศไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทาง อาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และความ ปลอดภัยอาหาร 3. ยุทธศาสตร์ครัวไทย ครัวโลก ที่มุ่งเน้นให้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ความสอดคล้องกับยุทธ ศาตร์

3 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัย ( พืชผัก ) - สารเคมี - จุลินทรีย์ วัตถุประสงค์ของ โครงการ

4 เป้าหมายดำเนินการ  77 จังหวัด  เกษตรกร 17,640 ราย

5 กิจกรรม  จัดทำหลักสูตรการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย  พัฒนาความรู้เรื่องการผลิตสินค้า เกษตปลอดภัย  พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ เรียนรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร  จัดทำวัสดุต้นแบบบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาระบบส่งเสริมสินค้า เกษตรปลอดภัย

6 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ปี 2556 หลักสูตรการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่ พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผักปลอดภัย - จัดเวทีชุมชน - คัดเลือกพื้นที่ / เกษตรกร ดูงาน - จุดเรียนรู้ - แปลงต้นแบบ ตลาด - พื้นที่ / ชุมชน - ขายส่ง - Hyper market - โรงพยาบาล - ร้านอาหาร - ฯลฯ เกษตรกร จำนวน 17,640 ราย สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ การเรียนรู้ ผลผลิตปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์ สารเคมีตกค้าง บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค จัดกระบวนการเรียนรู้ - เพื่อวิเคราะห์ปัญหา / สาเหตุ - ถ่ายทอดความรู้ ในประเด็นปัญหา และเกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้

7 วิธีการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจาก สารพิษ 1. รับสมัครเกษตรกร 2. คัดเลือกพื้นที่ และเกษตรกร อำเภอ ละ 1 กลุ่ม - เกษตรกรที่ผลิตผักเชิงการค้า / กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปี 2555 ที่ต้องการัฒ นา ต่อยอดการดำเนินงาน - มีความตั้งใจที่จะผลิตผัก ปลอดภัย - พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ โครงการ 3. อำเภอจัดทำข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ

8 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร - การถ่ายทอดความรู้การผลิตผัก ปลอดภัยให้ตรงตามความต้องการของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง - เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร - ดำเนินการทุกอำเภอ ทั้งนี้หากอำเภอ ใดไม่มีพื้นที่และเกษตรกรที่ตรงตาม เงื่อนไขของโครงการไม่สามารถดำเนินการ ได้ อำเภอชี้แจงเหตุผลและจังหวัดสามารถ ปรับไปดำเนินการเพิ่มจำนวนกลุ่มและ เกษตรกรในอำเภออื่นที่มีศักยภาพ และ เกษตรกรมีความต้องการได้

9 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( ต่อ ) เน้นการดำเนินงานในรูปกลุ่ม โดย การดำเนินการครั้งที่ 1 อำเภอจัดเวที ชุมชน - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชผัก ปลอดภัยได้ - ร่วมกันหาแนวทางที่ต้องการ พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่ม - วางแผนการดำเนินงานตามความ ต้องการของเกษตรกร

10 วิธีการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับ เกษตรกร ( ต่อ ) ครั้งต่อไป เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามประเด็นปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งการ พาไปดูแปลงต้นแบบต่างๆ

11 วิธีการดำเนินงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ เรียนรู้ อำเภอจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่ จะเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 1. วัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ 2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแปลง 3. สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ

12 ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ตัวชี้วัด ผลผลิต เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 สา มารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย ( พืชผัก ) ตัวชี้วัด เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 17,640 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย ( พืชผัก )

13 กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก โทร o29406106


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( พืชผัก ). 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน : แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google