งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ศิลปะในการทำงาน อย่างมีความสุข. Thomas Alva Edison 1847-1931 “ ผมไม่ได้ทำงาน แต่ ผมสนุกกับงาน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ศิลปะในการทำงาน อย่างมีความสุข. Thomas Alva Edison 1847-1931 “ ผมไม่ได้ทำงาน แต่ ผมสนุกกับงาน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ศิลปะในการทำงาน อย่างมีความสุข

2 Thomas Alva Edison 1847-1931 “ ผมไม่ได้ทำงาน แต่ ผมสนุกกับงาน ”

3 อิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตน ถือว่า ดีที่สุด วิริยะ คือความพากเพียร จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและ ผล แห่งความสำเร็จ

4 ทำงานเพื่องาน.. ไม่ได้ ทำงานเพื่อเงิน

5 เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับงาน

6 ทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่

7 เช้าชาม... เย็นชาม

8 “ เขาไม่สนหลอกว่า คุณคือใคร เขาสนใจว่าคุณทำ อะไร ” พระครูพิศาลธรรมโกศล นามปากกา แพรเยื่อไม้ 2468- ปัจจุบัน

9 “ เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการ ทำงาน ” พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ พ. ศ. ๒๔๖๗ - ๒๕๓๖

10 “ ขยันให้เหงื่อออกตามรูขุม ขน ดีกว่าขี้เกียจแล้ว ยากจน … จนน้ำล้นออกทาง ตา ” พระพิศาลธรรมพาที ( พะยอม กัลป์ยาโณ ) ๒๔๙๒ - ปัจจุบัน

11 พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการ

12 พุทธกิจประการที่ ๑ เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบาต เพื่อเป็นการ โปรดสัตว์โลกผู้ต้องการบุญ

13 พุทธกิจประการที่ ๒ ในเวลาเย็น ทรงแสดงธรรมแก่คนผู้สนใจใน การฟังธรรม

14 พุทธกิจประการที่ ๓ ในเวลาค่ำ ทรงประทานพระโอวาทให้ กรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย

15 พุทธกิจประการที่ ๔ ในเวลา เที่ยงคืน ทรงแสดงธรรม และ ตอบปัญหาแก่เทวดาทั้งหลาย

16 พุทธกิจประการที่ ๕ ในเวลาใกล้ รุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจจะรู้ ธรรมซึ่งประองค์ทรงแสดง แล้ว ได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัย บารมีของคนเหล่านั้น

17 อุปสรรคในการ ทำงาน - การไม่รู้จักตัวเอง - การไม่ให้คุณค่าแก่งาน - การปล่อยพลังงานให้ สูญเปล่า - ความเครียด

18 การทำงานด้วย ความสุข - สร้างทัศนะ ใหม่ - ทำงานด้วย หัวใจ - อุปสรรคคือ พลัง - จงซื่อสัตย์ต่อ ตนเอง - เป็นสุขกับ การทำงาน

19 ปรัชญาทั่วไป Page 19


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ศิลปะในการทำงาน อย่างมีความสุข. Thomas Alva Edison 1847-1931 “ ผมไม่ได้ทำงาน แต่ ผมสนุกกับงาน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google