งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒

2 ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคำพ้องทั้ง คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง ๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่าง คำพ้องรูปและพ้องเสียงได้ ๓. นักเรียนสามารถบอกหรือแยกแยะ ความแตกต่างระหว่างคำพ้องรูปและ คำพ้องเสียงได้ ๔. นักเรียนสามารถนำคำพ้องรูปพ้อง เสียงไปแต่งเรื่องราวหรือนิทานเชิง สร้างสรรค์ได้ จุดประสงค์การ เรียนรู้

3 สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑. ๑ ใช้กระบวนการ อ่านสร้างความรู้และ ความคิดไปใช้ติดสินใจ แก้ปัญหาและ สร้างวิสัยทัศน์ในการ ดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติ ของภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ มาตรฐานการ เรียนรู้

4 ๑. “ คุณยายถูกกระเบื้อง....... เท้า จึง ไม่ได้ออกไปใส่........ พระที่กำลังเดิน บิณฑ..........” ควรเติมคำในข้อใด ก. บาด บาตร บาตร ข. บาด บาต บาตร ค. บาด บาตร บาตร ง. บาตร บาตร บาต แบบทดสอบก่อน เรียน

5 ๒. “ พ่อต้อนโคลงเรือจนเรือโคลงเอียง ไปมา ” คำพ้องรูปในข้อใดอ่านได้ ถูกต้อง ก. โคลง โคลง ข. โค - ลง โค - ลง ค. โค - ลง โคลง ง. โคลง โค - ลง แบบทดสอบก่อน เรียน

6 ๓. “ ทศ........ เป็นยักษ์มีสิบหน้า ยี่สิบ มือ ” ควรเติมคำในข้อใด ก. กัลป์ ข. กัณฐ์ ค. กันต์ ง. กัณฑ์ แบบทดสอบก่อน เรียน

7 ๔. “ ฉันขออนุ........ คุณพ่อไปเยี่ยม........ ที่เชียงใหม่ ” ควรเติมคำในข้อ ใด ก. ญาติ ญาติ ข. ญาต ญาต ค. ญาติ ญาต ง. ญาต ญาติ แบบทดสอบก่อน เรียน

8 ๕. “ เมื่อเดือนกุมภา......... พ่อไปซื้อ............ ไม้ที่จังหวัดสุ............. บุรีมา หลาย........... ต้น ” ข้อใดมีคำที่เติมลง ในช่องว่างเรียงกันได้ถูกต้อง ก. พันธุ์ พันธ์ พรรณ พัน ข. พัน พันธ์ พรรณ พันธุ์ ค. พันธ์ พันธุ์ พรรณ พัน ง. พัน พันธุ์ พรรณ พันธ์ แบบทดสอบก่อน เรียน

9 คำพ้อง คือ คำที่มีรูปเหมือนกัน หรืออ่านออกเสียงเหมือน กันอย่างใดอย่างหนึ่ง คำพ้องแบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ ๑. คำพ้องรูป ๒. คำพ้องเสียง

10 ๑. คำพ้องรูป ๑. คำพ้องรูป คือ คำที่เขียน เหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงไม่ เหมือนกัน และมีความหมายที่แตกต่าง กัน เวลาอ่านจะต้อง สังเกตความหมายของคำในประโยคจึง จะอ่านได้ถูกต้อง

11 ปรักอ่านว่าปฺรัก ( อ่านควบ ) หมายถึง เงิน ปะ - หรักหมายถึง หัก เพลาอ่านว่าเพ - ลาหมายถึง เวลา เพลา ( อ่านควบ ) หมายถึง เบาลง, ตัก, ขา สระอ่านว่าสะหมายถึง แอ่ง น้ำขนาดใหญ่ สระหมายถึง อักษระที่ใช้ แทนเสียง ตัวอย่าง คำพ้องรูป

12 ๒. คำพ้องเสียง ๒. คำพ้องเสียง คือ คำที่เขียน เหมือนกัน แต่รูปต่างกัน ( เขียนไม่ เหมือนกัน ) และความหมายก็ต่างกัน ด้วย

13 กรรแสงหมายถึง ส่งเสียง ผ้าสไบ ( คำโบราณ ) กันแสงหมายถึงร้องไห้ กรรณหมายถึง หู ใบหู กัณฑ์หมายถึงเรื่อง หมวด ตอน กัณฐ์หมายถึง คอ กันหมายถึงบัง เก็บไว้ กันต์หมายถึง ตัด โกน กันย์หมายถึง หญิงรุ่น นางสาวน้อย ตัวอย่างคำ พ้องเสียง

14 เท้าหมายถึง ตีน ท้าวหมายถึงผู้เป็นใหญ่ พระเจ้า แผ่นดิน พักหมายถึงหยุดชั่วคราว อาศัยชั่วคราว พักตร์หมายถึง หน้า พรรคหมายถึง หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็น พวก เป็นฝ่าย ตัวอย่างคำ พ้องเสียง

15 ๑. “ คุณยายถูกกระเบื้อง....... เท้า จึง ไม่ได้ออกไปใส่........ พระที่กำลังเดิน บิณฑ..........” ควรเติมคำในข้อใด ก. บาด บาตร บาตร ข. บาด บาต บาตร ค. บาด บาตร บาตร ง. บาตร บาตร บาต แบบทดสอบหลัง เรียน

16 ๒. “ พ่อต้อนโคลงเรือจนเรือโคลงเอียง ไปมา ” คำพ้องรูปในข้อใดอ่านได้ ถูกต้อง ก. โคลง โคลง ข. โค - ลง โค - ลง ค. โค - ลง โคลง ง. โคลง โค - ลง แบบทดสอบหลัง เรียน

17 ๓. “ ทศ........ เป็นยักษ์มีสิบหน้า ยี่สิบ มือ ” ควรเติมคำในข้อใด ก. กัลป์ ข. กัณฐ์ ค. กันต์ ง. กัณฑ์ แบบทดสอบหลัง เรียน

18 ๔. “ ฉันขออนุ........ คุณพ่อไปเยี่ยม........ ที่เชียงใหม่ ” ควรเติมคำในข้อ ใด ก. ญาติ ญาติ ข. ญาต ญาต ค. ญาติ ญาต ง. ญาต ญาติ แบบทดสอบ เรียน

19 ๕. “ เมื่อเดือนกุมภา......... พ่อไปซื้อ............ ไม้ที่จังหวัดสุ............. บุรีมา หลาย........... ต้น ” ข้อใดมีคำที่เติมลง ในช่องว่างเรียงกันได้ถูกต้อง ก. พันธุ์ พันธ์ พรรณ พัน ข. พัน พันธ์ พรรณ พันธุ์ ค. พันธ์ พันธุ์ พรรณ พัน ง. พัน พันธุ์ พรรณ พันธ์ แบบทดสอบหลัง เรียน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำ พ้อง นำเสนอโดย นางเทียมจิต หาญยุทธ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพท. น่าน เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google