งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านป่าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552

2 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ปี ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2552 วันเข้าพรรษา ปี ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2552

3 วันอาสาฬหบูชา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2552
ประวัติความเป็นมา      วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หลัง

4    หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ 1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ 2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ 3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

5 ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่ 1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธ ความดับทุกข์ 4. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

6 และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น"ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า          ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา" หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

7 วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ
            1.  เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร   ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย             2. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น             3. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

8 ธรรมเมกขสถูป สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

9 30 วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (หากปีใดมีเดือนแปดสองหนเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือนแปดหลัง) ถูก ผิด

10 15 พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใคร ในวันอาสาฬหบูชา แสงสุรี มณีแดง
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใคร ในวันอาสาฬหบูชา แสงสุรี มณีแดง ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 องคุลีมาร

11 พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

12 วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดกี่ประการ
30 วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดกี่ประการ 3 4 5 6

13 30 รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google