งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้าน ป่าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้าน ป่าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้าน ป่าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ. ศ.2552

2 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม พ. ศ.2552

3 ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพ ต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อ มาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมี เดือน 8 สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หลังวันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็น วันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพ ต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อ มาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมี เดือน 8 สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หลังวันเข้าพรรษา

4 หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัส รู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลา ทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะ ที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่น จะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท ( บัว 4 เหล่า ) คือ 1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ 2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ 3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมบุคคลออกเป็น 4 ประเภท ( บัว 4 เหล่า ) อุคฆฏิตัญญู วิปัจจิตัญญู เนยยะ ปทปรมะ

5 ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ณ ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แก่ปัญจ วัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้ อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญ ทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรง เทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่ง มี อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร 1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธ ความดับทุกข์ 4. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

6 และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่าน โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้ กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น " ปฐมสาวก " ของ พระพุทธเจ้า ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระ รัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนา เป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า " ปฐม เทศนา " หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระพุทธศาสนา

7 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรง ประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐม เทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจ ธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ ญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์ สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟัง พระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูล ขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทาน อุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวัน นั้น 3. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆ รัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทาง พระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ

8 ธรรมเมกขสถูป สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธ องค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ธรรมเมกขสถูป สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธ องค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

9 ถูก 3030 ผิด วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ( หากปีใดมีเดือนแปด สองหนเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน แปดหลัง )

10 พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใคร ในวันอาสาฬหบูชา 15 แสงสุรี มณีแดง ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 องคุลีมาร

11 พระสงฆ์รูปแรกใน พระพุทธศาสนาคือใคร

12 วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์ สำคัญทั้งหมดกี่ประการ 30 3 4 5 6

13 รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวัน อาสาฬหบูชา 30


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้าน ป่าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google