งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด

2 ฝึกอ่าน คำ สังเกต คำอ่าน จดจำ ตัวสะกด ฝึก วิเคราะห์ คำ ฝึกเขียน คำ พี่น้อง ร่วมฝึกฝน

3 คำมาตราตัวสะกด แม่ กด อ่านออกเสียง ด เขียนด้วยตัวสะกดได้หลายตัว จ ฎ ฏ ฐ ด ฒ ต ตร ถ ธ ท ติ ส ษ ศ แต่ เท่านั้นจ้า

4 มาฝึกอ่าน ออกเสียง กับลุงฮูกกัน เถอะ

5 กิจก รรม กิด - จะกำ อ่าน ว่า

6 กฎของ ลูกเสือ กด - ของ - ลูก - เสือ อ่าน ว่า

7 เราใช้อิฐ สร้างบ้าน เรา - ใช้ - อิด - สร้าง - บ้าน อ่าน ว่า

8 เอกวุฒิ เรียนชั้นป. ๕ เอก - กะ - วุด - เรียน - ชั้น - ปอ. ห้า อ่าน ว่า

9 อนาคตอยาก เป็นครู อะ - นา - คด - อยาก - เป็น - ครู อ่าน ว่า

10 ยายเอื้อนตัก บาตรทุกเช้า ยาย - เอื้อน - ตัก - บาด - ทุก - เช้า อ่าน ว่า

11 รถเก็บขยะของ เทศบาลสี เหลือง รด - เก็บ - ขยะ - ของ - เทด - บาน - สี - เหลือง อ่าน ว่า

12 ทดสอ บ ตัวเอง หลัง เรียน

13 ลูกเสือสามัญทุกคนต้องมีไม้พลอง เป็น ……….. อาวุธ อาวุด อาวุษ 30

14 วันนี้ฉันมี........ ได้มาเที่ยว งานเดือนสิบ A โอกาด B โอกาส C โอกาจ 60

15 ลุงเล็กเป็นช่างซ่อม................ เก่งมาก A รถยน B รถยนต์ C รถยนตร์ 60

16 ลุงเล็กชอบดูละครมากกว่า.......... A ภาพยน B ภาพยนต์ C ภาพยนตร์ 60

17 วันนี้คุณแม่จะทำ......... มันปลาให้ฉันกิน A ทอด B ทอก C ทอต 60

18 ฉันรับประทานยาแก้......... ศีรษะ A ปวด B ปวก C ปวศ 60

19 คุณยายถือ........ ใส่ผลไม้ A กระ จาก B กระจาด C กระจาต 60

20 ไม้......... ยาว ๓๐ เซนติเมตร A บรรทัษ B บรรทัส C บรรทัด 60

21 ธง...... ไทยมีสีแดง สีน้ำเงิน สี ขาว A ชาต B ชาด C ชาติ 60

22 ก... ของลูกเสือมีสามข้อ A กด B กฎ C กฏ 60

23 ........ จับผู้ค้ายาเสพติดไป ลงโทษ A ตำรวจ B ตำรวต C ตำรวด 60

24 ลองเขียนคำที่ฝึก อ่านผ่านมา คำที่สะกดด้วย........ ด.............................. 60

25 ทดสอบความคงทนในการจำ

26 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ตร........... 60

27 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... จ........... 60

28 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ถ........... 60

29 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ช........... 60

30 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ส........... 60

31 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ษ........... 60

32 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย....... ศ........... 60

33


ดาวน์โหลด ppt เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google