งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด

2 ฝึกอ่าน คำ สังเกต คำอ่าน จดจำ ตัวสะกด ฝึก วิเคราะห์ คำ ฝึกเขียน คำ พี่น้อง ร่วมฝึกฝน

3 คำมาตราตัวสะกด แม่ กด อ่านออกเสียง ด เขียนด้วยตัวสะกดได้หลายตัว จ ฎ ฏ ฐ ด ฒ ต ตร ถ ธ ท ติ ส ษ ศ แต่ เท่านั้นจ้า

4 มาฝึกอ่าน ออกเสียง กับลุงฮูกกัน เถอะ

5 กิจก รรม กิด - จะกำ อ่าน ว่า

6 กฎของ ลูกเสือ กด - ของ - ลูก - เสือ อ่าน ว่า

7 เราใช้อิฐ สร้างบ้าน เรา - ใช้ - อิด - สร้าง - บ้าน อ่าน ว่า

8 เอกวุฒิ เรียนชั้นป. ๕ เอก - กะ - วุด - เรียน - ชั้น - ปอ. ห้า อ่าน ว่า

9 อนาคตอยาก เป็นครู อะ - นา - คด - อยาก - เป็น - ครู อ่าน ว่า

10 ยายเอื้อนตัก บาตรทุกเช้า ยาย - เอื้อน - ตัก - บาด - ทุก - เช้า อ่าน ว่า

11 รถเก็บขยะของ เทศบาลสี เหลือง รด - เก็บ - ขยะ - ของ - เทด - บาน - สี - เหลือง อ่าน ว่า

12 ทดสอ บ ตัวเอง หลัง เรียน

13 ลูกเสือสามัญทุกคนต้องมีไม้พลอง เป็น ……….. อาวุธ อาวุด อาวุษ 30

14 วันนี้ฉันมี ได้มาเที่ยว งานเดือนสิบ A โอกาด B โอกาส C โอกาจ 60

15 ลุงเล็กเป็นช่างซ่อม เก่งมาก A รถยน B รถยนต์ C รถยนตร์ 60

16 ลุงเล็กชอบดูละครมากกว่า A ภาพยน B ภาพยนต์ C ภาพยนตร์ 60

17 วันนี้คุณแม่จะทำ มันปลาให้ฉันกิน A ทอด B ทอก C ทอต 60

18 ฉันรับประทานยาแก้ ศีรษะ A ปวด B ปวก C ปวศ 60

19 คุณยายถือ ใส่ผลไม้ A กระ จาก B กระจาด C กระจาต 60

20 ไม้ ยาว ๓๐ เซนติเมตร A บรรทัษ B บรรทัส C บรรทัด 60

21 ธง ไทยมีสีแดง สีน้ำเงิน สี ขาว A ชาต B ชาด C ชาติ 60

22 ก... ของลูกเสือมีสามข้อ A กด B กฎ C กฏ 60

23 จับผู้ค้ายาเสพติดไป ลงโทษ A ตำรวจ B ตำรวต C ตำรวด 60

24 ลองเขียนคำที่ฝึก อ่านผ่านมา คำที่สะกดด้วย ด

25 ทดสอบความคงทนในการจำ

26 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ตร

27 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย จ

28 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ถ

29 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ช

30 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ส

31 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ษ

32 ลองคิด ทบทวนคำ ที่สะกดด้วย ศ

33


ดาวน์โหลด ppt เกมฝึกทักษะการคิดทาง ภาษาไทย ชุดที่ ๓ เชื่อมโยงชีวิต สำหรับการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้นเรียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ โดย คุณครูสุภาภรณ์ สุดเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google