งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง เซต อาจารย์อรนันท์ เชาว์ พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี Microsoft Multipoint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง เซต อาจารย์อรนันท์ เชาว์ พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี Microsoft Multipoint."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง เซต อาจารย์อรนันท์ เชาว์ พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี Microsoft Multipoint

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ความหมายของ เซต 2. วิธีการเขียนเซต 3. ประเภทของเซต Microsoft Multipoint

3 Microsoft Multipoint

4 ข้อ 1. เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ถูก ผิด 20

5 ข้อ 2. สองภาพนี้ภาพใด เป็นเซตของดอกไม้ False 20

6 ข้อ 3. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่ {6,7,8,9,8,7} และ {9,8,7,6} เท่ากันไม่เท่ากัน 20

7 ข้อ 4. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่ {a,b,c,d} และ {e,f,g,h} เท่ากันไม่เท่ากัน 20

8 ข้อ 5. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน {1,3,5,9,…} และ {2,4,6,8,…} ถูกผิด 20

9 ข้อ 6. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน A={ 2, 4, 6,8} และ B={ x| x  I และ 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2277944/slides/slide_9.jpg", "name": "ข้อ 6.", "description": "เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน A={ 2, 4, 6,8} และ B={ x| x  I และ 0

10 ข้อ 7. กำหนดให้ A = { ,{0},1, {1}} ข้อใดถูกต้อง ?   A  A {0}  A 1 A1 A ถูกทุกข้อ 20

11 ข้อ 8. กำหนดให้ A = { 1, 2, 3} ข้อใดไม่ถูกต้อง ?   A  A 1  A { 1, 2}  A { 1, 2, 3}  A 20

12 ข้อ 9. กำหนดให้ A = { 1, {2,3}, 3, 4} มีสมาชิกกี่ตัว 2 3 4 5 20

13 ข้อ 10. กำหนดให้ A = { 1, {2,3}, 3, 4} มีจำนวนสับเซตกี่ ตัว 5 6 7 8 20

14 คุณสมบัติ เบื้องต้นของเซต เซต คือ สิ่งที่ถูกจัดรวมกัน เป็นหมวดหมู่ กอง หรือ รายการต่างๆอย่างมีหลักเกณฑ์ ใช้ เมื่อต้องการบ่งบอก สิ่งของ หรือบอกหมู่หรือกลุ่มสิ่งของ โดยต้องทราบ แน่นอนว่าสิ่งของนั้นอยู่ในกลุ่มและ / หรือไม่อยู่ในกลุ่ม

15 สิ่งที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า “ สมาชิก ” (Element)

16  เซตของจำนวนเต็มบวก ที่น้อยกว่า 10 มีจำนวน 1,2,…,9 เป็น สมาชิก  เซตของสระในอักษร ภาษาอังกฤษ มี a, e, i, o, u เป็น สมาชิก  เซตของคนที่เคย เดินทางไปดวงอาทิตย์ ไม่มีสมาชิกในเซตนี้ Exam ple

17 สัญลักษณ์ ของเซต เซตโดยทั่วไปใช้ตัวอักษรตัว ใหญ่ เช่น A,B,C,... สมาชิกของเซตใช้ตัวอักษร ตัวเล็ก เช่น a,b,c,… ใช้วงเล็บปีกกาแทนเซต A = { 1, 2, 3 } B = { a, e, i, o, u } C = { a, b, d, e }

18 เช่น C = { 1, 3, 5, 7 } จะได้ ว่า 5  C แต่ 8  C ให้ n(x) = จำนวนสมาชิกของ เซตใด ๆ เช่น C = { 1, 3, 5, 7 } จะได้ n(D) = 4  หมายถึง การเป็นสมาชิก ของเซต  หมายถึง การไม่ได้เป็น สมาชิกของเซต

19 การเขียนเซตเขียน ได้ 2 วิธี 1. วิธีแจกแจงสมาชิก (Roster Method) ใช้เครื่องหมายจุลภาค “, ” คั่น ระหว่างสมาชิกแต่ละตัว ลงในวงเล็บปีกกา “{ }” ตัวอย่าง A = { 1, 2, 3 } B = { a, e, i, o, u} C = {a, b, d, e}

20 2. วิธีการกำ หนด เงื่อนไขการเป็น สมาชิก (Rule Method) อาศัยคุณสมบัติของสมาชิกของ เซตทุกตัวที่มีร่วมกัน จะเขียนอยู่ในรูป { x | P(x) } ตัวอย่าง A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวก จาก 1 ถึง 5} B = { x | x เป็นจำนวนเต็มที่คั่น อยู่ระหว่าง 3 กับ 11} E = { x | x 2 -3x+2=0}

21 ชนิดของ เซต นิยาม เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิก หรือจำนวนสมาชิกเป็น ศูนย์ จะใช้สัญลักษณ์  หรือ { } แทนเซตว่าง A = { x|x เป็นจำนวนนับ ระหว่าง 1 กับ 2} B = { x|x เป็นคนที่เคย เดินทางไปดวงอาทิตย์ } เซตว่าง ( Empty Set, Null Set )

22 เซตจักรวาลหรือเอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) นิยาม เซตจักรวาล คือ เซตของสิ่งทุกๆ อย่างที่กำลังศึกษา หรือกำลังพิจารณาอยู่ เขียน แทนด้วยสัญลักษณ์ U (1) กำลังศึกษารากจำนวนจริงของพหุ นาม (Polynomial) เซตจักรวาล ก็คือ เซตของจำนวนจริง ทั้งหมด (2) U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} U คือ เซต ของจำนวนนับตั้งแต่ 1 - 10 Example

23 เซตจำกัด (Finite Set) นิยาม เซตจำกัด คือ เซตซึ่งมีสมาชิก เป็นจำนวนนับ หรืออาจเป็นศูนย์ก็ได้ สามารถ บอกได้ว่าสมาชิกมีกี่ตัว (1) A = { 2,4,6,8 } | A | = 4 (2) B = {1,2,3,...,9} n(B) = 9 (3) C = { } n(c) = 0 ถ้า A เป็นเซตจำกัด จะใช้ | A | หรือ n(A) แทนสมาชิกของเซต A Example

24 เซตอนันต์ (Infinite Set) นิยาม เซตอนันต์ คือ เซตซึ่งไม่ใช่เซต จำกัดจำนวนสมาชิก นับไม่ถ้วน Exam ple A = { 1, 2, 3,…} B = { x | x เป็นจำนวนจริงซึ่ง อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 }

25 ความสัมพันธ์ ระหว่างเซต สับเซต (Subset) นิยาม เซต A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัว ของ A เป็นสมาชิกของ B แทน ด้วยสัญลักษณ์ A  B ถ้า A ไม่เป็นสับเซตของ B แทน ด้วยสัญลักษณ์ A  B

26 ตัวอย่าง กำหนดให้ A = { 1, 2, 3} จง หาสับเซตทั้งหมด เนื่องจาก A = { 1, 2, 3} ดังนั้น สับเซตทั้งหมดของ A = 2 3 = 8 1.  2. {1} 3. {2} 4. {3} 5. { 1, 2} 6. {2, 3} 7. { 1, 3} 8. { 1, 2, 3}

27 นิยาม เซต A เป็นสับเซต แท้ของ B ก็ต่อเมื่อ A  B แต่ A ≠ B Exam ple กำหนดให้ A = {1,2, } จง หาสับเซต แท้ สับเซตแท้ของ A มี เซต 1.  2. {1} 3. {2} ดังนั้น สับเซตแท้ของ A คือ สับเซตของ A ยกเว้นเซต A เอง สับเซตแท้ (proper subset)

28 Power Set นิยาม เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตใหม่ที่มีสมาชิกเป็น สับเซตทั้งหมดของ เซต A เมื่อ A เซตจำกัด แทนด้วยสัญลักษณ์ P(A) นั่นคือ P(A)= { x|x  A } Note (1)   P(A) และ A  P(A) (2) ถ้า A มีสมาชิก n ตัว จะได้ ว่า P(A) จะมีสมาชิก เท่ากับ 2 n ตัว

29 ความสัมพันธ์ ระหว่างเซต การเท่ากันของเซต (Equal Set) นิยาม เซต A เท่ากันกับเซต B ก็ต่อเมื่อ A B และ B A เขียนแทน ด้วยสัญลักษณ์ A = B Exam ple กำหนดให้ A = {1,2,3} B = {3,2,1} C = { 1,1,3,2,2,2} แล้วจะได้ว่า A=B=C

30 ความสัมพันธ์ระหว่างเซต เซตสมมูลกัน (Equivalent Set) นิยาม เซต A กับเซต B เรียกว่า เซตที่สมมูลกัน ก็ต่อเมื่อสามารถทำให้ A กับ B สม นัยชนิด 1 ต่อ 1 ได้ Example กำหนดให้ (1) A = {1,2,3} B = {a,b,c} (2) A = {1,3,5,7,...} B = {2,4,6,8,...,} A,B เป็น เซตที่สมมูลกัน

31

32

33

34  เป็นเซตจำกัด ? ถูกผิด

35 เซตทุกเซตเป็นสับเซต ของตัวมันเอง ถูกผิด

36 จงลากจำนวนสมาชิกไปใส่ให้ ตรงกับเซต B = { 2, 3, 6, 7,9,10,11 } C= { 0, 1, {2},{3},{ {4},5 }}          

37

38 แบบทดสอบก่อนเรียน ข้อ 1. เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ถูก ผิด 20

39 ข้อ 2. สองภาพนี้ภาพใด เป็นเซตของดอกไม้ False 20

40 ข้อ 3. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่ {6,7,8,9,8,7} และ {9,8,7,6} เท่ากันไม่เท่ากัน 20

41 ข้อ 4. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่ {a,b,c,d} และ {e,f,g,h} เท่ากันไม่เท่ากัน 20

42 ข้อ 5. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน {1,3,5,9,…} และ {2,4,6,8,…} ถูกผิด 20

43 ข้อ 6. เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน A={ 2, 4, 6,8} และ B={ x| x  I และ 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2277944/slides/slide_43.jpg", "name": "ข้อ 6.", "description": "เซต ที่กำหนดให้ 2 เซต เป็น เซตที่เทียบเท่ากัน A={ 2, 4, 6,8} และ B={ x| x  I และ 0

44 ข้อ 7. กำหนดให้ A = { ,{0},1, {1}} ข้อใดถูกต้อง ?   A  A {0}  A 1 A1 A ถูกทุกข้อ 20

45 ข้อ 8. กำหนดให้ A = { 1, 2, 3} ข้อใดไม่ถูกต้อง ?   A  A 1  A { 1, 2}  A { 1, 2, 3}  A 20

46 ข้อ 9. กำหนดให้ A = { 1, {2,3}, 3, 4} มีสมาชิกกี่ตัว 2 3 4 5 20

47 ข้อ 10. กำหนดให้ A = { 1, {2,3}, 3, 4} มีจำนวนสับเซตกี่ ตัว 5 6 7 8 20


ดาวน์โหลด ppt วิชา คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง เซต อาจารย์อรนันท์ เชาว์ พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี Microsoft Multipoint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google