งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การ เขียนรายงาน วิชา ภาษาไ ทย นำเสนอโดย นางนิตยา ทองดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การ เขียนรายงาน วิชา ภาษาไ ทย นำเสนอโดย นางนิตยา ทองดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การ เขียนรายงาน วิชา ภาษาไ ทย นำเสนอโดย นางนิตยา ทองดียิ่ง

2 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ๒. นักเรียนสามารถเขียนรายงาน ได้ตรง ตามหลักการ ๓. นักเรียนสามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูล เพื่อนำมาอ้างอิงกับรายงาน ๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยรักการ เขียน และมีมารยาท ในการเขียน จุดประสงค์การ เรียนรู้

3 เรื่อง การ เขียนรายงาน สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการ เขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และ รายงานการศึกษาค้นคว้า อย่ามีประสิทธิภาพ มาตรฐานการ เรียนรู้

4 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ ก่อนเรียน

5 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๒. ข้อใดคือความหมายของคำนำ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ ก่อนเรียน

6 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๓. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของรายงาน ก. ปกนอก ข. คำนำ ค. สารบัญ ง. ปากกา แบบทดสอบ ก่อนเรียน

7 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๔. ข้อใดคือความหมายของเนื้อเรื่อง ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ ก่อนเรียน

8 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๕. ข้อใดคือความหมายของการเขียน รายงาน ก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่ เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่ง ข. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อ ค. การนำใจความสำคัญของเรื่อง มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้สะดวกในการอ่าน ง. การเขียนเรียบเรียงสิ่งที่พบเห็น หรือได้กระทำมา เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอ แบบทดสอบ ก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การ เขียนรายงาน วิชา ภาษาไ ทย นำเสนอโดย นางนิตยา ทองดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google