งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเขียนรายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเขียนรายงาน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนรายงาน นำเสนอโดย นางนิตยา ทองดียิ่ง

2 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ๒. นักเรียนสามารถเขียนรายงาน ได้ตรงตามหลักการ ๓. นักเรียนสามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาอ้างอิงกับรายงาน ๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยรักการเขียน และมีมารยาท ในการเขียน

3 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่ามีประสิทธิภาพ

4 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

5 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ๒. ข้อใดคือความหมายของคำนำ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

6 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ๓. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของรายงาน ก. ปกนอก ข. คำนำ ค. สารบัญ ง. ปากกา

7 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ๔. ข้อใดคือความหมายของเนื้อเรื่อง ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้เกิดความสนใจ อยากติดตาม

8 เรื่อง การเขียนรายงาน
เรื่อง การเขียนรายงาน แบบทดสอบก่อนเรียน ๕. ข้อใดคือความหมายของการเขียนรายงาน ก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่ง ข. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อ ค. การนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้ สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้สะดวกในการอ่าน ง. การเขียนเรียบเรียงสิ่งที่พบเห็นหรือได้กระทำมา เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google