งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์ พีชคณิต โดย นางสุพักตรา สำราญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระแชงวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์ พีชคณิต โดย นางสุพักตรา สำราญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระแชงวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์ พีชคณิต โดย นางสุพักตรา สำราญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระแชงวิทยา

2 ความเป็นมาของนวัตกรรม โดยทั่วไปการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน เราใช้ตัวเลข แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถเขียน แทนจำนวนด้วยตัวเลขได้ เช่นข้อความต่อไปนี้ 1. จำนวนจำนวนหนึ่งคูณกับ 3 2. ผลบวกของ 6 กับจำนวนจำนวนหนึ่ง 3. จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย 2 4. จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วย 5 5. จำนวนจำนวนหนึ่งยกกำลัง 8 ซึ่งเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนจำนวน เหล่านั้นและเรียกว่า “ ตัวแปร ” ส่วนตัวเลขนั้นเรียกว่า “ ค่าคงตัว ”

3 ตัวอย่า ง ถ้าให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง จะ สามารถเขียนข้อความจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 ข้างต้นได้ดังนี้ 1. x  3 หรือ 3.x หรือ 2. 6 + x หรือ x + 6 3. 4. x - 5 5. ซึ่งจากข้อความข้อ 1 ถึง 5 นั้น x  3,, x + 6,, x - 5, ข้อความในรูปนี้เรียกว่า “ นิพจน์ ” ซึ่งการแทน ค่าตัวแปรในนิพจน์นั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ใน การคิดคำนวณหรือแก้ปัญหาในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป

4 กระบวนการได้มาซึ่ง นวัตกรรม วัตถุประสงค์ การออกแบบนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลการนำสู่การปฏิบัติ

5 กระดานเล่นการฝึกแทนค่าตัวแปร ในนิพจน์พีชคณิต อุปกรณ์ 1. กระดานเล่น 2. ลูกเต๋าที่มีหน้า 1,2,3,4,5,6 หนึ่งลูก และ ลูกเต๋ามีหน้า 0,-1,-2,-3,-4,-5 อีกหนึ่งลูก 3. ตัววางหมาก ตามจำนวนผู้เล่น 6 5 4 -3 -5 -4-4

6 x+2x-22x- 1 3x+ 1 2x- 4 3xx x+ 2 15161718192021223x -x+3-x+3 14 233(x+1 ) 3x13 242(x-1) x-412 ลูกเ ต๋ า 252(x+1 ) X2-1X2-1 11 1 0 26x-1 2x + 1 10 2 277-x 3x- 4 9 3 -2 286-x x-38 4 -3 295-x -x+4-x+4 7 5 -4 304-x X2X2 6 6 -5 313-x 2x + 1 5 323+x -x+2-x+2 432 1 เ ริ่ ม จบ เ ก ม 3534332-x x+2x+33x2x จบ เ ก ม -x-x1-x2-x

7 วิธีการฝึก 1. ให้ผู้เล่นทุกคนเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น 1 2. ผู้ล่นคนที่ 1 ทอดลูกเต๋าได้จำนวนใด ให้นำไปแทนค่าตัวแปร x ในนิพจน์ที่ตรงกับ หมายเลขของตน ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกให้ เดินหน้า เท่ากับจำนวนที่ได้ ถ้าผลลัพธ์เป็นลบให้ถอย หลังเท่ากับจำนวนที่ได้ 3. ทุกคนทำเช่นเดียวกัน 4. คนที่จบเกมก่อนเป็นผู้ชนะ หมายเหตุ ; เราสามารถเปลี่ยนหมายเลขบน หน้าลูกได้ หรือเปลี่ยนนิพจน์ก็ได้

8 คุณค่าของนวัตกรรม การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน การใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน สรุปผลและการนำไปใช้ การยอมรับ


ดาวน์โหลด ppt ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์ พีชคณิต โดย นางสุพักตรา สำราญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระแชงวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google