งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต
โดย นางสุพักตรา สำราญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระแชงวิทยา

2 ความเป็นมาของนวัตกรรม
โดยทั่วไปการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนเราใช้ตัวเลข แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถเขียนแทนจำนวนด้วยตัวเลขได้ เช่นข้อความต่อไปนี้ 1. จำนวนจำนวนหนึ่งคูณกับ 3 2. ผลบวกของ 6 กับจำนวนจำนวนหนึ่ง 3. จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย 2 4. จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วย 5 5. จำนวนจำนวนหนึ่งยกกำลัง 8 ซึ่งเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนจำนวนเหล่านั้นและเรียกว่า “ตัวแปร” ส่วนตัวเลขนั้นเรียกว่า “ค่าคงตัว”

3 ตัวอย่าง ถ้าให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง จะสามารถเขียนข้อความจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 ข้างต้นได้ดังนี้ 1. x 3 หรือ 3.x หรือ x หรือ x x ซึ่งจากข้อความข้อ 1 ถึง 5 นั้น x 3 , , x + 6 ,, x - 5 , ข้อความในรูปนี้เรียกว่า “นิพจน์” ซึ่งการแทนค่าตัวแปรในนิพจน์นั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ในการคิดคำนวณหรือแก้ปัญหาในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป

4 กระบวนการได้มาซึ่งนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ การออกแบบนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลการนำสู่การปฏิบัติ

5 กระดานเล่นการฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต อุปกรณ์ 1. กระดานเล่น. 2
กระดานเล่นการฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต อุปกรณ์ 1. กระดานเล่น 2. ลูกเต๋าที่มีหน้า 1,2,3,4,5,6 หนึ่งลูก และ ลูกเต๋ามีหน้า ,-1,-2,-3,-4,-5 อีกหนึ่งลูก 3. ตัววางหมาก ตามจำนวนผู้เล่น 6 5 4 -3 -5 -4

6 x+2 x-2 2x-1 3x+1 2x-4 3x x 15 16 17 18 19 20 21 22 -x+3 14 23 3(x+1) 13 24 2(x-1) x-4 12 ลูกเต๋า 25 2(x+1) X2-1 11 1 26 x-1 2x+1 10 2 -1 27 7-x 3x-4 9 3 -2 28 6-x x-3 8 4 -3 29 5-x -x+4 7 5 -4 30 4-x X2 6 -5 31 3-x 32 3+x -x+2 1เริ่ม จบเกม 35 34 33 2-x x+3 2x -x 1-x

7 วิธีการฝึก 1. ให้ผู้เล่นทุกคนเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น 1
1. ให้ผู้เล่นทุกคนเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น 1 2. ผู้ล่นคนที่ 1 ทอดลูกเต๋าได้จำนวนใดให้นำไปแทนค่าตัวแปร x ในนิพจน์ที่ตรงกับหมายเลขของตน ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกให้เดินหน้า เท่ากับจำนวนที่ได้ ถ้าผลลัพธ์เป็นลบให้ถอยหลังเท่ากับจำนวนที่ได้ 3. ทุกคนทำเช่นเดียวกัน 4. คนที่จบเกมก่อนเป็นผู้ชนะ หมายเหตุ ; เราสามารถเปลี่ยนหมายเลขบนหน้าลูกได้ หรือเปลี่ยนนิพจน์ก็ได้

8 คุณค่าของนวัตกรรม การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การใช้ทรัพยากร
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน สรุปผลและการนำไปใช้ การยอมรับ


ดาวน์โหลด ppt ชุดฝึกแทนค่าตัวแปรในนิพจน์พีชคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google