งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโดย นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโดย นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโดย นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ระบุได้ว่าข้อมูลคืออะไร 2. ยกตัวอย่างข้อมูลได้ถูกต้อง 3. บอกแหล่งข้อมูลและเลือกรับ ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 4. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัว ได้

3 ข้อมูลคืออะไร

4 ข้อมูล คือ เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เราสนใจ เรารับข้อมูลได้โดยการ พูดคุย การฟัง การมองเห็น การ สังเกต ฯลฯ

5 ถูกผิด ข้อมูล คือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราสนใจใช่หรือไม่ 30

6 2. ชนิดของข้อมูล ให้นักเรียนสังเกตตารางต่อไปนี้ แตงโมกิโลกรัม ละ 40 บาท กล้วย หอม ผลละ 5 บาท ส้มกิโลกรัม ละ 30 บาท

7 จากตารางจะพบว่ามีข้อมูลอยู่สามชนิดคือ ภาพ ข้อความ และตัวเลข ส้มกิโลกรัมละ 30 บาท เงาะกิโลกรัมละ 20 บาท มังคุดกิโลกรัมละ 25 บาท

8 3. การเรียงลำดับข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ เช่น ภาพถ่ายสถานที่และเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยไปเที่ยวและ ถ่ายภาพไว้ เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ นักเรียนอาจลืมแล้วว่าได้ไปเมื่อใด ไป กับใครบ้าง วิธีเก็บภาพให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือ เก็บเป็นสมุดภาพ มีแผ่นป้ายเล็ก ๆ เขียนอธิบายสถานที่ วัน เวลาที่ไป ตลอดจนชื่อบุคคล ในภาพไว้ เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า นำสมุดภาพนี้มาดู ก็ยังสามารถลำดับเหตุการณ์ในภาพได้

9 4. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล นอกจากการเรียงลำดับข้อมูลแล้ว การนำข้อมูลชนิดเดียวกัน มาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่า การจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ถ้าเป็นสินค้า ในร้านค้า ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าชนิดใดกำลังจะหมด ต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่สินค้าชนิดใดเหลือมากแสดงว่าไม่เป็นที่ ต้องการของลูกค้า ต้องปรับปรุงใหม่

10 กิจกรรมที่ 3 จงดูภาพแล้วตอบคำถาม ในภาพมีปลากี่ตัว

11 ในภาพมีจำนวน แมงมุมกี่ตัว

12 ในภาพมีกบกี่ตัว

13 รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

14 1. ข้อมูลจากการมองเห็น ได้แก่ การอ่านหนังสือ การดูภาพ ดูสื่อสิ่งพิมพ์ และมองเห็นวัตถุต่าง ๆ

15 2. ข้อมูลจากการฟัง เช่น ฟังวิทยุ ฟังเสียงจากโทรทัศน์ ฟังการเล่าเรื่องราวจากผู้อื่น

16 3. ข้อมูลจากการได้เห็นภาพและได้ยินเสียง เป็นข้อมูลที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น ข้อมูลจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ

17 4. ข้อมูลจากการรวบรวมด้วยตนเอง นอกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองได้ โดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแล้วจดบันทึก ไว้การเก็บรวบรวมจากภาพและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม การสะสม ตลอดจน สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่มี ความสัมพันธ์กัน 1. 2. ก.ก. ข.ข.

19 3. 4.4. 5. ค.ค. ง.ง. จ.จ.

20


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโดย นางพวงเพ็ญ อินทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google