งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ExitMain Menu

3 Main Menu ( เมนูหลัก ) Back ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรียนโครงสร้างประโยค A FUNNY DREAM แบบทดสอบหลังเรียน ผู้ผลิตสื่อเอกสารอ้างอิง Next

4 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง อ่านนิทานเรื่อง A FUNNY DREAM แล้วตอบ คำถามได้จุดประสงค์นำทาง 1. บอกความหมายและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ ถูกต้อง 2. อ่านเรื่อง A FUNNY DREAM แล้วตอบคำถาม เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 3. รักและสนุกกับการอ่าน ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อการสื่อสาร การจัดการ ด้านการเรียน การศึกษาต่อและหรือด้านอาชีพ Main MenuNext

5 แบบทดสอบ ก่อนเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน รหัสวิชา อ 30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Next

6 1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง A Funny Dream 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 4 ตัวเลือก 3. เลือกคำตอบแล้วจดบันทึกไว้ 5. ทำข้อต่อไปให้กดปุ่มที่กำหนดให้ 6. รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดและบันทึกเก็บ คะแนน คำชี้แจงการทำแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน Next


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google