งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนวัด คุ้งยาง. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. บอกชื่ออวัยวะ ในช่องปาก 2. บอกหน้าที่ ของอวัยวะ ในช่องปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนวัด คุ้งยาง. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. บอกชื่ออวัยวะ ในช่องปาก 2. บอกหน้าที่ ของอวัยวะ ในช่องปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนวัด คุ้งยาง

2 จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. บอกชื่ออวัยวะ ในช่องปาก 2. บอกหน้าที่ ของอวัยวะ ในช่องปาก

3 สาระการ เรียนรู้ 1. อวัยวะในช่องปาก ฟัน เหงือก ลิ้น 2. หน้าที่ของอวัยวะใน ช่องปาก

4 กิจกรรมใน การเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนเล่นเกม จับกลุ่ม โดยร่วมกัน ร้องเพลงทะเลแสน งาม 2. นักเรียนแต่ล่ะกลุ่ม ผลัดกันอ้าปากให้ เพื่อนสังเกตดูในช่อง ปากแล้วตอบคำถาม

5 โน่นทะเลแสนงาม ฟ้าสีคราม มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล

6 นักเรียนเห็นอวัยวะใดในช่องปาก 30

7 1. ฟันมีหน้าที่ทำ อะไร ก. เคี้ยว อาหาร ข. พูด ค. ทำให้ หน้าตาดี

8 2. เราควรแปรงฟัน อย่าง น้อยวันละกี่ครั้ง ก. 1 นาที ข. 2 นาที ค. 3 นาที 30

9 3. เราควรแปรง ฟันเวลาใด 30 ก. เช้า ข. กลางวั น ค. เย็น ง. ถูก ทุกข้อ

10 4. อาหารชนิดใดมี ประโยชน์ต่อฟัน ก. ผลไม้ ข. ลูก อม ค. ขนม 30

11 5. ลิ้นมีหน้าที่ ทำอะไร ก. พูด ข. ทำให้ หน้าตาดี ค. ลิ่มรส อาหาร 30


ดาวน์โหลด ppt แผนการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนวัด คุ้งยาง. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. บอกชื่ออวัยวะ ในช่องปาก 2. บอกหน้าที่ ของอวัยวะ ในช่องปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google