งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ หลังเรียน

2 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๒. ข้อใดคือความหมายของคำนำ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ หลังเรียน

3 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๓. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของรายงาน ก. ปกนอก ข. คำนำ ค. สารบัญ ง. ปากกา แบบทดสอบ หลังเรียน

4 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๔. ข้อใดคือความหมายของเนื้อเรื่อง ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น ข้อความกล่าวเกรินเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของ การทำรายงานนั้นๆ ค. ส่วนที่เป็นเนื้อหาต่างๆ ง. ส่วนที่จะโยงเข้าสู้เนื้อเรื่องทำให้ เกิดความสนใจ อยากติดตาม แบบทดสอบ หลังเรียน

5 เรื่อง การ เขียนรายงาน ๕. ข้อใดคือความหมายของการเขียน รายงาน ก. การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือที่ เขียนส่งไปมาถึงกัน โดยผ่านผู้รับส่ง ข. เป็นการเขียนโฆษณาชวนเชื่อ ค. การนำใจความสำคัญของเรื่อง มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้สะดวกในการอ่าน ง. การเขียนเรียบเรียงสิ่งที่พบเห็น หรือได้กระทำมา เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอ แบบทดสอบ หลังเรียน

6 ประวัติ ส่วนตัว ชื่อนางนิตยา นามสกุล ทองดียิ่ง ตำแหน่ง ครู ค. ศ. ๒ สถานที่ทำงานโรงเรียนรัษฎานุ ประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต ๒


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การ เขียนรายงาน ๑. ข้อใดคือความหมายของสารบัญ ก. ส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่ตรงไหนของรายงาน ข. วางอยู่ถัดจากปกใน เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google