งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยนครพนม นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย

2 พฤติกรรมทางสังคมที่คาดหวัง
แสดงความรักและสนใจสมาชิกในครอบครัว เรียนรู้สิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิด และกระทำตามสิ่งที่ถูก เรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนให้ได้ เรียนรู้ที่จะเล่นให้เหมาะสมกับบทบาททางเพศของตน (เป็นคน ดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข)

3 การฝึกพฤติกรรมทางสังคมเบื้องต้น
การฝึกการช่วยเหลือตนเอง การฝึกการมีส่วนร่วมกับครอบครัว การสร้างนิสัยมีเพื่อนการเล่นกับเพื่อน การเล่นเป็นกลุ่ม การแบ่งปัน การสื่อสาร การรอคอย

4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การทักทาย การผูกมิตร การให้กำลังใจ การพูดความรู้สึก การแสดงท่าทางโกรธ ให้อภัย การเป็นพวกเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การยอมรับ การปฏิเสธจากเพื่อน การควบคุมตนเอง การตัดสินใจ ถูก ผิด ยุติธรรม การยอมรับของเพื่อน สังเกตการยอมรับ และการปฏิเสธจากเพื่อน วุฒิภาวะที่สูงจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อน

5 หลักการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
ในการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กควรได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ การมีวินัยในตนเอง ได้แก่ วาจาดี กริยาดี มีความรับผิดชอบ และควบคุมตนเองได้

6 หลักการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งแก่เพื่อน ครอบครัว และสังคม การตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

7 วิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
การให้ประสบการณ์ทางสังคมที่ดีแก่เด็ก การให้ และการควบคุม การเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งการประพฤติ การปฏิบัติ การใช้วาจา การเสริมแรงด้วยความรัก และการให้กำลังใจ ด้วยการชม และสัมผัส การเสริมแรงด้วยสิ่งของและรางวัล

8 แนวปฏิบัติในการส่งเสริม
การบอก พูด สนทนา การเล่านิทานคุณธรรม การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การเข้าแถวตามลำดับ การฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน กลุ่มเพื่อน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

9 ข้อควรปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาสังคม
มีเจตคติที่ดีกับเด็ก ให้อิสระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง สร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่มอบหมาย ให้การยกย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระทำหรือปฏิบัติดี การฝึกต้องสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google