งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมพัฒนาการ ทางสังคมสำหรับเด็ก ปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ( กศ. ม.) การศึกษาปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมพัฒนาการ ทางสังคมสำหรับเด็ก ปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ( กศ. ม.) การศึกษาปฐมวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมพัฒนาการ ทางสังคมสำหรับเด็ก ปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ( กศ. ม.) การศึกษาปฐมวัย

2 พฤติกรรมทางสังคมที่คาดหวัง 1. แสดงความรักและสนใจสมาชิกในครอบครัว 2. เรียนรู้สิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิด และกระทำตามสิ่งที่ ถูก 3. เรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนให้ได้ 4. เรียนรู้ที่จะเล่นให้เหมาะสมกับบทบาททางเพศ ของตน ( เป็นคน ดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข )

3 การฝึกพฤติกรรมทางสังคมเบื้องต้น 1. การฝึกการช่วยเหลือตนเอง 2. การฝึกการมีส่วนร่วมกับครอบครัว 3. การสร้างนิสัยมีเพื่อนการเล่นกับเพื่อน การเล่น เป็นกลุ่ม การแบ่งปัน การสื่อสาร การรอคอย

4 4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การทักทาย การผูกมิตร การให้กำลังใจ การพูดความรู้สึก การแสดงท่าทางโกรธ ให้อภัย การเป็นพวก เดียวกัน 5. การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การยอมรับ การ ปฏิเสธจากเพื่อน การควบคุมตนเอง การ ตัดสินใจ ถูก ผิด ยุติธรรม 6. การยอมรับของเพื่อน สังเกตการยอมรับ และ การปฏิเสธจากเพื่อน วุฒิภาวะที่สูงจะเป็นที่ ยอมรับของเพื่อน

5 หลักการส่งเสริมพัฒนาการทาง สังคม ในการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กควรได้รับ การปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ 1. การมีวินัยในตนเอง ได้แก่ วาจาดี กริยาดี มีความรับผิดชอบ และควบคุมตนเองได้

6 หลักการส่งเสริมพัฒนาการทาง สังคม 2. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งแก่เพื่อน ครอบครัว และสังคม 3. การตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง ทางตรงและทางอ้อม

7 วิธีการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม 1. การให้ประสบการณ์ทางสังคมที่ดีแก่เด็ก การ ให้ และการควบคุม 2. การเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งการประพฤติ การ ปฏิบัติ การใช้วาจา 3. การเสริมแรงด้วยความรัก และการให้กำลังใจ ด้วยการชม และสัมผัส 4. การเสริมแรงด้วยสิ่งของและรางวัล

8 แนวปฏิบัติในการส่งเสริม 1. การบอก พูด สนทนา 2. การเล่านิทานคุณธรรม 3. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 4. การเข้าแถวตามลำดับ 5. การฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน กลุ่ม เพื่อน 6. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

9 ข้อควรปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนา สังคม 1. มีเจตคติที่ดีกับเด็ก 2. ให้อิสระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง 3. สร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ มอบหมาย 4. ให้การยกย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระทำหรือ ปฏิบัติดี 5. การฝึกต้องสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมพัฒนาการ ทางสังคมสำหรับเด็ก ปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ( กศ. ม.) การศึกษาปฐมวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google