งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงรายเขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงรายเขต ๒ โดย นางอนงค์นาฏ ลาลุน ครู คศ.1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๑. นักเรียนอ่าน เขียน และใช้คำ ควบกล้ำได้ถูกต้อง ๒. นักเรียนจำแนกคำควบกล้ำ แท้และควบกล้ำ ไม่แท้ได้ถูกต้อง

3 คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ คือ คำที่มี พยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกัน ประสม สระเดียวกัน และ อ่านออกเสียง พยัญชนะทั้ง ๒ ตัวพร้อมกันออก เสียงกล้ำกัน ตัวกล้ำ คือ พยัญชนะตัวหลัง มี ๓ ตัวได้แก่ ร ว ล เช่น กราบ กลอง ขวาน ความ คลอง ครอบครอง

4 คำควบกล้ำแบ่งเป็น ๒ ชนิด คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่มี พยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกัน พยัญชนะ ตัวหน้าเป็น ก ข ค ต ป ผ พ พยัญชนะ ตัวควบเป็น ร ล ว ผสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียง พยัญชนะทั้ง ๒ ตัว พร้อมกัน คำควบกล้ำไม่ แท้ คือ คำที่มี พยัญชนะ ๒ ตัว เรียงกันพยัญชนะตัว หน้า เป็น จ ซ ท ศ ส พยัญชนะตัว ควบเป็น ร ประสม สระเดียวกัน

5 มารู้จักคำควบกล้ำแท้กันนะ กรอบ โกรธ กลับ กลุ่ม กวาง กวาด ขวนขวาย ขวัญ ครู ใคร คลัง คลี่คลาย ควาน คว่ำ พริก แพรวพราว เผลอ ผลีผลาม พลับพลึง พลาด ตรอก ตรา ปลาย เปลี่ยน ปราบ ประโยชน์ กร ขว กล คร กว คล คว ปร พร ผล พล ตร ปล

6 มารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้กัน ดีกว่า จริง เศร้า ศรี อาศรม ทราบ ทราย แทรก สร้าง เสริม สรง ไซร้ จร ศร ซร สร ทร

7 สังเกตการอ่านคำควบไม่แท้กัน เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออก เสียงพยัญชนะ ตัวหน้าเท่านั้นไม่ต้องออกเสียง ร จริง อ่านว่า จิง เศร้า อ่านว่า เส้า ไซร้ อ่านว่า ไซ้ สร้อย อ่านว่า ส้อย

8 คำควบกล้ำไม่แท้ที่มี ทร ให้อ่าน ออกเสียงเป็น ซ ทราย อ่านว่า ซาย ทราบ อ่านว่า ซาบ แทรก อ่านว่า แซก แต่ถ้า ท กับ ร ควบกันแล้วออกเสียงกล้ำกัน จะนับว่าเป็น คำควบกล้ำแท้ เช่น นิทรา อ่านว่า นิด - ทรา จันทรา อ่านว่า จัน - ทรา อินทรา อ่านว่า อิน - ทรา

9 แบบทดสอบ 1. Timer ก. กว้างขวาง ข. โศกเศร้า ค. แทรกง. ไซร้ ข้อใดเป็นคำ ควบกล้ำแท้

10 ใช่ 2. คำว่า สระน้ำ เป็นคำ ควบกล้ำไม่แท้ Timer ไม่ใช่

11 Timer เรียงพยัญชนะต่อไปนี้ให้ เป็นคำควบกล้ำ ค ต อ ว ม ล ก พ ด ส ป ท ผ ง ข ร

12 นำภาพที่กำหนดให้ ต่อ เป็นรูปที่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt คำควบกล้ำ คำควบกล้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งกลาง น้ำ ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย ต. วาวี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google