งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DPAC Module1 Introduction to DPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DPAC Module1 Introduction to DPAC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DPAC Module1 Introduction to DPAC
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

3 35 ล้านคน หรือ ร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคน
องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี 2548 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรควิถีชีวิต 35 ล้านคน หรือ ร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคน หากไม่เร่งแก้ไข คาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 38.8 ล้านคน

4

5 Projected Main Causes of Death, Worldwide, All Ages, 2005
NORDIC FOOD WEEK

6 Incidence Rate of Chronic Disease among Thai people by year, 1994-2006
per 100,000 Year Source : In patient report. Bureau of Policy and Strategy MOPH,Thailand,2006

7 ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน ไขมันในเลือดสูง การไม่ทานผักผลไม้
ไขมันในเลือดสูง การไม่ทานผักผลไม้ การไม่ออกกำลังกาย เป็น 5 ใน 10 อันดับแรกของปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วย และเสียชีวิต ซึ่งมีต้นเหตุหลักคือ การบริโภค และการใช้แรงกาย :ผลสำรวจภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยงของคนไทย พ.ศ.2547 Source: Thai Working group on Burden of Disease. (2007) Burden of disease and injury in Thailand International Health Policy Program. Bureau of Policy and Strategy. Ministry of Public health.

8 Prevalence of Metabolic syndrome
NCEP III Mod. NCEP IDF USA (NHANES III), Europe 23 ( 44% in age>50 yr.) 5-36 (age yr.) THAILAND InterASIA, 2000 21.9 29.3 EGAT, 1997 13.3 19.4 12.2 DOH, 2007 - 16.5 Source : Nutrition Division, Department of Health (sample : n=1737, sedentary employee group, age>30 yrs.)

9 การบริหารงบ PP ปี 52 งบ PP เขต จว./อำเภอ Non-UC สธ. Non-UC สปสช.
PP Nat. Priority PP exp. demand PP area based PP com 37.50 15.36 109.86 31.0 Vertical Program PP ตำบล37.50 PP กองทุนตำบล PPA เขต PPA จว./อำเภอ

10 National Priority Program
หลักการ เป็นแผนงานระดับชาติ ที่ต้องมี Preventive & Cost Benefit กับประชากรไทย ข้อเสนอ 1. ต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีดำเนินการของ NPP ชัดเจน มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับทิศทาง 2. ระยะเวลาสิ้นสุดไม่เกิน 3 ปี และให้บูรณาการเข้าระบบปกติ(Service Function) 3. ผ่านขั้นตอนทำ Model Development แล้ว

11 National Priority Program
ปี 2552  สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย (เน้น เบาหวาน ภาวะอ้วน)  อนามัยเด็ก 0-5 ปี (นมแม่ พัฒนาการ สุขภาพช่องปาก)  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

12 ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Thailand Healthy Lifestyle Strategy)

13 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนประเทศไทย

14 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง
Behavior MS DM DM with การเกิดโรค complication กรมวิชาการ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถานบริการ สอ. รพช. รพท. / รพศ. กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร โรงเรียน 1. Individual approach DPAC (Diet Physical Activity Clinic) 2. Community approach HPP (Healthy Public Policy)

15 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ภายในปี 2553 ของกรมอนามัย
16. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักการ 3 อ. ระดับประชาชน (Valuation) 13. ชุมชน/องค์กร มีแกนนำ คนไทยไร้พุงต้นแบบ 15 ประชาชนสามารถประเมินและเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ได้ด้วยตนเอง 14. ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. 12. ชุมชน องค์กร/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาคส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม คนไทยไร้พุง 11. องค์กรทุกระดับและทุกภาคส่วน มีนโยบาย มาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ และนำไปใช้สู่การปฏิบัติ 9. หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / รร. สามารถบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง ระดับภาคี (Stakeholder) 10. ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับทุกภาคส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ 8. สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง) 5. มีระบบการบริหารจัดการและประสาน งานภาคีเครือข่าย 7. มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่ทันสมัย 6. มีระบบสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ระดับกระบวนการ (Management) 4. มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 3.ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ 2.สมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) 1.วัฒนธรรมที่ดี 15 15

16

17

18 บทบาทหน้าที่ของ DPAC Community Other Case Finding Clinic DPAC Case
Holding Community Case Finding Other Clinic Intra Hospital Extra Hospital

19 สรุป บทบาทหน้าที่ของ DPAC สร้าง 3 C
Class Change Knowledge ,Attitude ?,Practice ? Clamp Transformation Attitude Practice. Club  Create Supportive Social Env (Self help group)


ดาวน์โหลด ppt DPAC Module1 Introduction to DPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google