งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DPAC Module1 Introduction to DPAC น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DPAC Module1 Introduction to DPAC น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DPAC Module1 Introduction to DPAC น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

3 http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/part1.pdf องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี 2548 ทั่วโลกมี ผู้เสียชีวิตจากโรควิถีชีวิต 35 ล้านคน หรือ ร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคน หากไม่เร่งแก้ไข คาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 38.8 ล้านคน

4 http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/part1.pdf

5 Projected Main Causes of Death, Worldwide, All Ages, 2005 NORDIC FOOD WEEK 19.9.2007

6 Incidence Rate of Chronic Disease among Thai people by year, 1994-2006 Year per 100,000 Source : In patient report. Bureau of Policy and Strategy MOPH,Thailand,2006

7 ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนัก เกิน ไขมันในเลือดสูง การไม่ทานผัก ผลไม้ การไม่ออกกำลังกาย ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนัก เกิน ไขมันในเลือดสูง การไม่ทานผัก ผลไม้ การไม่ออกกำลังกาย เป็น 5 ใน 10 อันดับแรกของปัจจัย เสี่ยง ที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วย และ เสียชีวิต ซึ่งมีต้นเหตุหลักคือ การบริโภค และการ ใช้แรงกาย : ผลสำรวจภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยงของ คนไทย พ. ศ.2547 Source: Thai Working group on Burden of Disease. (2007) Burden of disease and injury in Thailand 2004. International Health Policy Program. Bureau of Policy and Strategy. Ministry of Public health.

8 Prevalence of Metabolic syndrome NCEP IIIMod. NCEP IDF USA (NHANES III), 1988-1994 Europe 23 ( 44% in age>50 yr.) 5-36 (age 40-55 yr.) THAILAND InterASIA, 2000 21.929.3 EGAT, 1997 13.319.412.2 DOH, 2007 -21.916.5 Source : Nutrition Division, Department of Health (sample : n=1737, sedentary employee group, age>30 yrs.)

9 งบ PP PP Nat. Priority PP com 37.50 PP area based PP กอง ทุน ตำบ ล PP ตำบ ล 37.50 PPA เขต PPA การบริหารงบ PP ปี 52 Non-UC สธ. Non-UC สปสช. Vertical Program PP exp. demand 109.86 15.36 31.0 จว./ อำเภ อ

10 National Priority Program หลักก าร เป็นแผนงานระดับชาติ ที่ต้องมี Preventive & Cost Benefit กับ ประชากรไทย ข้อเสน อ 1. ต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีดำเนินการของ NPP ชัดเจน มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำกับ ทิศทาง 2. ระยะเวลาสิ้นสุดไม่เกิน 3 ปี และให้บูรณาการเข้าระบบปกติ (Service Function) 3. ผ่านขั้นตอนทำ Model Development แล้ว

11  สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ( เน้น เบาหวาน ภาวะอ้วน )  อนามัยเด็ก 0-5 ปี ( นมแม่ พัฒนาการ สุขภาพช่องปาก )  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก National Priority Program ปี 2552

12 (Thailand Healthy Lifestyle Strategy)

13 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โรคอ้วนประเทศไทย

14 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง Behavior MSDM DM with การเกิดโรค complication กรมวิชาการ กรมอนามัยกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์ สถานบริการ สอ.รพช. รพท. / รพศ. กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร โรงเรียน 1. Individual approach DPAC (Diet Physical Activity Clinic) 2. Community approach HPP (Healthy Public Policy)

15 15 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ( Management ) ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ภายในปี 2553 ของกรมอนามัย 1.วัฒนธรรมที่ดี 7. มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่ ทันสมัย 2.สมรรถนะของบุคลากร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4. มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 10. ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้า ทุกระดับทุกภาคส่วน ได้รับการ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/องค์ ความรู้ สู่การปฏิบัติ 6. มีระบบสื่อสารสังคมที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 8. สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง) 11. องค์กรทุกระดับและทุก ภาคส่วน มีนโยบาย มาตรการ ทางสังคม กฎ ระเบียบ และ นำไปใช้สู่การปฏิบัติ 12. ชุมชน องค์กร/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาคส่วน มี การผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม คนไทยไร้พุง 16. ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพตาม หลักการ 3 อ. 14. ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. 15 ประชาชนสามารถประเมิน และเฝ้าระวังพฤติกรรมด้าน โภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ได้ด้วยตนเอง 5. มีระบบการบริหาร จัดการและประสาน งาน ภาคีเครือข่าย 9. หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / รร. สามารถบริหารจัดการสู่องค์กร ต้นแบบไร้พุง 3.ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ 13. ชุมชน/องค์กร มีแกนนำ คนไทยไร้พุงต้นแบบ

16

17

18 บทบาทหน้าที่ของ DPAC Community Case Finding DPAC Case Holding Other Clinic Community Case Finding Other Clinic Intra Hospital Extra Hospital

19 สรุป บทบาทหน้าที่ของ DPAC สร้าง 3 C Class CampClub Class  Change Knowledge,Attitude ?,Practice ? Clamp  Transformation Attitude  Practice. Club  Create Supportive Social Env (Self help group)


ดาวน์โหลด ppt DPAC Module1 Introduction to DPAC น. พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google