งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสุณี พญาพรหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสุณี พญาพรหม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสุณี พญาพรหม

2 สาระการ เรียนรู้ การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่มีสอง หลัก กับ จำนวนที่มีสองหลัก การคูณจำนวนที่มี มากกว่าสองหลัก กับ จำนวนที่มีมากกว่า สองหลัก

3 หาผลคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ จำนวนที่มีหลายหลักได้ หาผลคูณจำนวนที่มีสองหลัก กับ จำนวนที่มีสองหลักได้ หาผลคูณจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก กับ จำนวนที่มีมากกว่าสองหลักได้

4  คูณในหลัก หน่วย 791 x 4 4 ตัวอย่าง 791x4=  ขั้นตอน การคูณ  คูณใน หลักสิบ 791 x 4 64  คูณในหลัก ร้อย 791x

5 968x3=  968x

6 756x8=  756x

7  นำหลัก หน่วยคูณ 91 x 24 ตัวอย่าง 91x24=  ขั้นตอน การคูณ  นำหลักสิบ คูณ 91 x ใช้หลักการ เดียวกัน คือ คูณทีละหลัก แล้วนำผลคูณ แต่ละหลักมา รวมกัน

8 ตัวอย่าง 350x25=  ขั้นตอน การคูณ  นำหลัก หน่วยคูณ 350 x 25  นำหลักสิบ คูณ 350 x เข้าใ จนะ หลา นๆ 350x5 350x20

9 จงหา ผลคูณ 863x54=  46, ,150

10 501x32=  501x 32

11 748x15=  748x x5 748x10 748x

12  นำหลัก หน่วยคูณ 350 x 125 ตัวอย่าง 350x125=  ขั้นตอน การคูณ  นำหลักสิบ คูณ 350 x  นำหลัก ร้อยคูณ 350 x

13  นำหลัก หน่วยคูณ 1407 x 207 ตัวอย่าง 1,407x227=  ขั้นตอน การคูณ  นำหลักสิบ คูณ 1407 x  นำหลัก ร้อยคูณ 1407 x

14 จงหา ผลคูณ 6,543x15= 

15 จงหา ผลคูณ 654x14= 


ดาวน์โหลด ppt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสุณี พญาพรหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google