งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดย นายปิยะ แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดย นายปิยะ แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดย นายปิยะ แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 2

2 สาระการเรียนรู้ประจำ หน่วย - อภิปราย สืบค้นข้อมูล สำรวจ ทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ ปัจจัยที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด ประชากรและการรักษาสมดุลใน ระบบนิเวศ - อภิปราย สืบค้นข้อมูล สำรวจ ทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ ปัจจัยที่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด ประชากรและการรักษาสมดุลใน ระบบนิเวศ - อภิปราย สำรวจตรวจสอบ สืบค้น ข้อมูล วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหา สาเหตุปัญหาสิ่งแวล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ - การนำเสนอแนวคิดในการรักษา สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน

3 ความหมายของระบบ นิเวศ ระบบความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่ง ที่อยู่แหล่งใด แหล่งหนึ่ง

4 ระดับความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ระดับประชากร คือ ระบบที่สิ่งมีชีวิต เดียวกันตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปมาอยู่รวมกันใน บริเวณหนึ่ง ระดับชุมนุมสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปอาศัย อยู่ในบริเวณ เดียวกัน ระดับระบบนิเวศ คือ ระบบที่รวม ความสัมพันธ์ของ ชุมนุมสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมบริเวณ นั้น มีการหมุนเวียน สารและพลังงาน เป็นวัฏจักร

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากร อาหาร สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ภัยธรรมชาติ และฤดูกาล เชื้อโรค

6 ประเภทของระบบ นิเวศ - ระบบนิเวศที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ - ระบบนิเวศที่มนุษย์ สร้างขึ้น

7 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศ 1. ภาวะการล่าเหยื่อ คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่ อีกฝ่ายเสียประโยชน์ เช่น เสือกับกวาง แมวกับหนู 2. ภาวะปรสิต คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู่ ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่าย เสียประโยชน์ เช่น ต้นไม้กับกาฝาก คน กับพยาธิ 3. ภาวะพึ่งพากัน คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เช่น รากับสาหร่าย โปรโตรซั่วกับปลวก 4. ภาวะอิงอาศัย คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เช่น กล้วยไม้กับต้นไม้ 5. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างได้ ประโยชน์ เช่น นกเอี้ยงกับควาย

8 การถ่ายทอดพลังงานใน ระบบนิเวศ โซ่อาหาร คือ ความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็น ทอด ๆ ในแนวเดียวกัน สายใยอาหาร คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มี การถ่ายทอดพลังงานที่ ซับซ้อนมีโซ่อาหารที่มี ความสัมพันธ์กันหลายๆ โซ่ อาหารในระบบนิเวศ

9 1. พบปลาจำนวนมากใต้ขอนไม้ หมายถึงข้อใด Timer ก. ประชากรข. ระบบนิเวศ ค. แหล่งที่อยู่ ง. กลุ่ม สิ่งมีชีวิต

10 2. ในบ่อน้ำพบบัว สาหร่าย ปลา และ งู ซึ่งมีการถ่ายทอด พลังงานกันได้นั้น หมายถึงข้อใด Timer ก. ประชากรข. ระบบนิเวศ ค. แหล่งที่อยู่ ง. กลุ่ม สิ่งมีชีวิต

11 3. ความหมายของ สิ่งแวดล้อม Timer ก. สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว เรา ข. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ ค. สิ่งมีชีวิตง. สิ่งไม่มีชีวิต

12 ทำให้ภาพสัมพันธ์ กันได้ไหมจ๊ะ ! ภาวะได้ ประโยชน์ ร่วมกัน ภาวะผู้ ล่า ภาวะ พึ่งพากัน ภาวะ แก่งแย่ง ภาวะ ปรสิต ภาวะอิง อาศัย

13 ทำให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ หน่อยได้ไหม !


ดาวน์โหลด ppt ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดย นายปิยะ แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google