งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
โดย นายปิยะ แก้วหาญ โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2

2 สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย
- อภิปราย สืบค้นข้อมูล สำรวจ ทดลองเกี่ยวกับระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรและการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ อภิปราย สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหา สาเหตุปัญหาสิ่งแวล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การนำเสนอแนวคิดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3 ความหมายของระบบนิเวศ
ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แหล่งใด แหล่งหนึ่ง

4 ระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ระดับประชากร คือ ระบบที่สิ่งมีชีวิตเดียวกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปมาอยู่รวมกันในบริเวณหนึ่ง ระดับชุมนุมสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ระดับระบบนิเวศ คือ ระบบที่รวมความสัมพันธ์ของชุมนุมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น มีการหมุนเวียนสารและพลังงานเป็นวัฏจักร

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
อาหาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภัยธรรมชาติและฤดูกาล เชื้อโรค

6 ประเภทของระบบนิเวศ - ระบบนิเวศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
- ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น

7 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ภาวะการล่าเหยื่อ คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายเสียประโยชน์ เช่น เสือกับกวาง แมวกับหนู ภาวะปรสิต คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายเสียประโยชน์ เช่น ต้นไม้กับกาฝาก คนกับพยาธิ ภาวะพึ่งพากัน คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เช่น รากับสาหร่าย โปรโตรซั่วกับปลวก ภาวะอิงอาศัย คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เช่น กล้วยไม้กับต้นไม้ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เช่น นกเอี้ยงกับควาย

8 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
โซ่อาหาร คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นทอด ๆ ในแนวเดียวกัน สายใยอาหาร คือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อนมีโซ่อาหารที่มีความสัมพันธ์กันหลายๆ โซ่อาหารในระบบนิเวศ

9 1. พบปลาจำนวนมากใต้ขอนไม้ หมายถึงข้อใด
Timer ก. ประชากร ข.ระบบนิเวศ ค.แหล่งที่อยู่ ง.กลุ่มสิ่งมีชีวิต

10 ก.ประชากร ข.ระบบนิเวศ ค.แหล่งที่อยู่ ง.กลุ่มสิ่งมีชีวิต
2. ในบ่อน้ำพบบัว สาหร่าย ปลา และงู ซึ่งมีการถ่ายทอด พลังงานกันได้นั้น หมายถึงข้อใด Timer ก.ประชากร ข.ระบบนิเวศ ค.แหล่งที่อยู่ ง.กลุ่มสิ่งมีชีวิต

11 3. ความหมายของสิ่งแวดล้อม
Timer 3. ความหมายของสิ่งแวดล้อม ก.สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ข. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ค. สิ่งมีชีวิต ง. สิ่งไม่มีชีวิต

12 ทำให้ภาพสัมพันธ์กันได้ไหมจ๊ะ !
ภาวะอิงอาศัย ภาวะพึ่งพากัน ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะปรสิต ภาวะผู้ล่า ภาวะแก่งแย่ง

13 ทำให้เป็นภาพที่สมบูรณ์หน่อยได้ไหม!


ดาวน์โหลด ppt ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google