งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง
โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ เสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำโดย นายพูลสวัสดิ์ วิชาลัย บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง

2 บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง
บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง

3 สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิต ของพืช ดังนั้น พืชจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติไม่สูญพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ คน สัตว์ และพืช เรียกว่า สิ่งเร้า เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การสัมผัส เป็นต้น

4 ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะปิดเมื่อมีแมลงบินมาสัมผัสด้านใน จะรับรู้และปิดฝาดักไม่ให้แมลงบินออก เพื่อกินเป็นอาหาร

5 ทานตะวันเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษในการตอบสนองต่อแสง โดยที่ลำต้นสามารถบิดหมุนได้จึงทำให้ใบและดอกหมุนหันไปตามดวงอาทิตย์เสมอ ทำให้ดอกทาตะวันมีการสังเคราะห์ด้วยแสง เพิ่มมากขึ้น

6 พืชมีการตอบสนองต่อแสง เนื่องจากพืชต้องการแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหาร ดังนั้น เมื่อหมุนกระถางต้นไม้ที่ได้รับแสงไปไว้อีกด้านทำให้ลำต้นพืชด้านที่เคยได้รับแสงได้รับแสงไม่เต็มที่ ลำต้นจึงค่อยๆ โน้มกลับมาในทิศทางที่แสงส่องถึงเพื่อให้ใบได้รับแสงได้เต็มที่

7 ต้นไมยราบ ต้นผักกระเฉด
พืชบางชนิด เช่น ต้นผักกระเฉด หรือต้นไมยราบ มีการตอบสนองต่อการสัมผัสหรือแรงกระเทือน โดยจะหุบใบทันที เพื่อป้องกันการถูกรบกวนหรือถูกทำอันตราย ต้นไมยราบ ต้นผักกระเฉด

8 เรื่องพืชมีการตอบสนอง
แบบทดสอบ เรื่องพืชมีการตอบสนอง

9 1. การตอบสนองของพืชต่อแสง เพื่อให้เกิดกระบวนการใด
30 1. การตอบสนองของพืชต่อแสง เพื่อให้เกิดกระบวนการใด ก.การสังเคราะห์ด้วยแสง ข.การแลกเปลี่ยนก๊าซ ค.การดูดซึมแร่ธาตุ ง.การคายน้ำ

10 2. ถ้าเราปลูกต้นถั่วไว้ในกล่องปิดฝามิดชิด และเจาะข้างกล่อง
30 2. ถ้าเราปลูกต้นถั่วไว้ในกล่องปิดฝามิดชิด และเจาะข้างกล่อง ด้านขวา ต้นถั่วจะมีการเจริญเติบโตอย่างไร ก.ลำต้นตั้งตรง ข. ลำต้นเอนไปทางด้านซ้าย ค. ลำต้นเอนไปทางด้านขวา ง.ลำต้นหมุนวนเป็นเกลียว

11 3. จากข้อ 2 ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด
30 3. จากข้อ 2 ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ก.ต้นถั่วต้องการแสง ข.ต้นถั่วต้องการน้ำ ค.ต้นถั่วหายใจไม่สะดวก ง.ต้นถั่วไม่ชอบอยู่ที่มืดๆ

12 30 4. พืชที่มีลำต้นเบนออกจากชายคาบ้าน เป็นการตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าใด ก. ดิน ข. น้ำ ค. ลม ง. แสง

13 5. พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เพราะเหตุใด
30 5. พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เพราะเหตุใด ก.เพื่อให้เจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว ข.เพื่อปรับตัวในการ ดำรงชีวิต ค.เพื่อให้สร้างอาหารได้ มากขึ้น ง.เพื่อเพิ่มจำนวนให้ มากขึ้น

14 30 6. ส่วนใดของพืชตอบสนองต่อความชื้น โดยเจริญ เข้าหาความชื้น ก. ใบ ข. ผล ค. ราก ง. ลำต้น

15 7. ต้นไมยราบหุบใบเมื่อสิ่งใดมาสัมผัสเป็นการตอบสนอง
30 7. ต้นไมยราบหุบใบเมื่อสิ่งใดมาสัมผัสเป็นการตอบสนอง ในเรื่องใด ก.ให้ลำต้นได้พักผ่อน ข.ไม่ให้ใบรับแสงมาก เกินไป ค.โบกไล่ความร้อน รอบๆ ใบ ง.ป้องกันอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับใบ

16 8. สัตว์ชนิดใดมีการตอบสนองต่อสัมผัส คล้ายต้นไมยราบ
30 8. สัตว์ชนิดใดมีการตอบสนองต่อสัมผัส คล้ายต้นไมยราบ ก.ไส้เดือน ข. กิ้งกือ ค.ตะขาบ ง. หนอน

17 9. เหตุใดผักกระเฉดจึงชื่อว่าผักรู้นอน
30 9. เหตุใดผักกระเฉดจึงชื่อว่าผักรู้นอน ก.จะหุบใบเมื่อต้องการ พักผ่อน ข.มีใบคล้ายหมอน ค.มีทุ่นลอยน้ำได้ ง.หุบใบได้

18 10. ถ้าสัมผัสต้นผักกระเฉดจะเกิดอะไรขึ้น
30 10. ถ้าสัมผัสต้นผักกระเฉดจะเกิดอะไรขึ้น ก. ต้นผักกระเฉดหุบใบ ข.ต้นผักกระเฉดสลัดทุ่น ค.ต้นผักกระเฉดดีดตัวขึ้น ง.ต้นผักกระเฉด กางใบออก

19


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 พืชมีการตอบสนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google