งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำโดย นายพูลสวัสดิ์ วิชาลัย บทที่ 4 พืชมีการ ตอบสนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำโดย นายพูลสวัสดิ์ วิชาลัย บทที่ 4 พืชมีการ ตอบสนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำโดย นายพูลสวัสดิ์ วิชาลัย บทที่ 4 พืชมีการ ตอบสนอง

2

3 สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมี ผลต่อการดำรงชีวิต ของพืช ดังนั้น พืชจึงมีการปรับตัวให้เข้า กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามปกติไม่สูญพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของ คน สัตว์ และพืช เรียกว่า สิ่งเร้า เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การสัมผัส เป็นต้น สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมี ผลต่อการดำรงชีวิต ของพืช ดังนั้น พืชจึงมีการปรับตัวให้เข้า กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามปกติไม่สูญพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของ คน สัตว์ และพืช เรียกว่า สิ่งเร้า เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การสัมผัส เป็นต้น

4 ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะ ปิดเมื่อมีแมลงบินมาสัมผัส ด้านใน จะรับรู้และปิดฝาดัก ไม่ให้แมลงบินออก เพื่อกิน เป็นอาหาร

5 ทานตะวันเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษใน การตอบสนองต่อแสง โดยที่ลำต้นสามารถ บิดหมุนได้จึงทำให้ใบและดอกหมุนหันไป ตามดวงอาทิตย์เสมอ ทำให้ดอกทาตะวันมี การสังเคราะห์ด้วยแสง เพิ่มมากขึ้น

6 พืชมีการตอบสนองต่อแสง เนื่องจากพืชต้องการแสงเพื่อใช้ใน การสร้างอาหาร ดังนั้น เมื่อหมุน กระถางต้นไม้ที่ได้รับแสงไปไว้อีก ด้านทำให้ลำต้นพืชด้านที่เคยได้รับ แสงได้รับแสงไม่เต็มที่ ลำต้นจึง ค่อยๆ โน้มกลับมาในทิศทางที่แสงส่องถึง เพื่อให้ใบได้รับแสงได้เต็มที่

7 พืชบางชนิด เช่น ต้นผักกระเฉด หรือต้น ไมยราบ มีการตอบสนองต่อการสัมผัสหรือ แรงกระเทือน โดยจะหุบใบทันที เพื่อ ป้องกันการถูกรบกวนหรือถูกทำอันตราย ต้นไมยราบ ต้นผัก กระเฉด

8

9 1. การตอบสนองของพืชต่อแสง เพื่อให้เกิดกระบวนการใด 30 ก. การสังเคราะห์ ด้วยแสง ข. การแลกเปลี่ยน ก๊าซ ค. การดูดซึมแร่ ธาตุ ง. การคายน้ำ

10 2. ถ้าเราปลูกต้นถั่วไว้ในกล่องปิดฝา มิดชิด และเจาะข้างกล่อง ด้านขวา ต้นถั่วจะมีการเจริญเติบโต อย่างไร 30 ก. ลำต้นตั้งตรง ข. ลำต้นเอนไป ทางด้านซ้าย ค. ลำต้นเอนไป ทางด้านขวา ง. ลำต้นหมุนวน เป็นเกลียว

11 3. จากข้อ 2 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เหตุใด 30 ก. ต้นถั่วต้องการ แสง ข. ต้นถั่วต้องการ น้ำ ค. ต้นถั่วหายใจไม่ สะดวก ง. ต้นถั่วไม่ชอบ อยู่ที่มืดๆ

12 4. พืชที่มีลำต้นเบนออกจากชายคา บ้าน เป็นการตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าใด 30 ก. ดินข. น้ำ ค. ลมง. แสง

13 5. พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ เพราะเหตุใด 30 ก. เพื่อให้ เจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว ข. เพื่อปรับตัวใน การ ดำรงชีวิต ค. เพื่อให้สร้าง อาหารได้ มากขึ้น ง. เพื่อเพิ่ม จำนวนให้ มากขึ้น

14 6. ส่วนใดของพืชตอบสนองต่อ ความชื้น โดยเจริญ เข้าหาความชื้น 30 ก. ใบข. ผล ค. ราก ง. ลำต้น

15 7. ต้นไมยราบหุบใบเมื่อสิ่งใดมาสัมผัส เป็นการตอบสนอง ในเรื่องใด 30 ก. ให้ลำต้นได้ พักผ่อน ข. ไม่ให้ใบรับ แสงมาก เกินไป ค. โบกไล่ความ ร้อน รอบๆ ใบ ง. ป้องกัน อันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับ ใบ

16 8. สัตว์ชนิดใดมีการตอบสนองต่อ สัมผัส คล้ายต้นไมยราบ 30 ก. ไส้เดือนข. กิ้งกือ ค. ตะขาบ ง. หนอน

17 9. เหตุใดผักกระเฉดจึงชื่อว่าผักรู้นอน 30 ก. จะหุบใบเมื่อ ต้องการ พักผ่อน ข. มีใบคล้าย หมอน ค. มีทุ่นลอยน้ำได้ง. หุบใบได้

18 10. ถ้าสัมผัสต้นผักกระเฉดจะเกิดอะไร ขึ้น 30 ก. ต้นผัก กระเฉดหุบใบ ข. ต้นผักกระเฉด สลัดทุ่น ค. ต้นผักกระเฉด ดีดตัวขึ้น ง. ต้นผักกระเฉด กางใบออก

19


ดาวน์โหลด ppt เสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำโดย นายพูลสวัสดิ์ วิชาลัย บทที่ 4 พืชมีการ ตอบสนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google