งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง

2 จุดประสงค์ 1. นักเรียนอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง 2. นักเรียนอ่านและบอกความหมายของคำ ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำได้ ถูกต้อง 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านดาร อ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่าง ถูกต้อง

3 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน หน้าข้อ ที่ถูกต้อง 15 1. คำใดสะกดด้วย สระ อะ ? ก. ผัก ข. ถั่ว ค. พืช

4 15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระ เหมือนกับคำใด ? ก. มือข. คิ้วค. ลำตัว

5 15 3. คำว่า กริยา เมื่อ ออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก. อา + อิ + อา ข. อะ + อิ + อา ค. อะ + อิ + อะ

6 4. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กลับ ? ก. กอ - ลอ - อะ - บอ ข. กอ - อะ - บอ ค. ถูกทุกข้อ 15

7 5. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กรุณา ? ก. กะ - รุ - นา ข. กอ - รุ - นา ค. กระ - รุ - นา 15

8 กขฃค ฅ ฆงจ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ พยัญชนะไทย

9 รูปสระในภาษาไทย - ะ - า -  -  -  -  - ุ - ู เ - ะ เ - แ - ะ แ - เ - อะ เ - อ โ - ะ โ - เ - าะ - อเ - ยะ เ - ย เ - อะเ - อ - ัวะ - ัว ฤ ฤา ฦ ฦา - ำ ใ ไ - เ - า

10 วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายแสดงระดับเสียง ของตัวอักษร หรือคำในภาษา เป็นการบอกเสียง สูงต่ำคล้ายเสียงดนตรี ในภาษาไทย มี 4 รูป 5 เสียง ่ เรียก ไม้เอก ้เรียก ไม้โท ๊เรียก ไม้ตรี เรียก ไม้จัตวา

11 นักเรียนมาทำความเข้าใจ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ เช่น กอ - อะ = กะ ลอ - อิ - งอ = ลิง เป็นต้น เนื้อหาแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียน

12 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กะ สระ - อะ จะ ปะ ละ ค่ะ สะ ชะ มะ

13 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กา สระ - อา จา ตา ลา ขา อา ชา มา

14 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กิ่ง สระ - อิ ติ่ง ลิง จิ ซิ่ง ปิง ชิง สิ

15 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กี่ สระ - อิ ตี รี ชี ดี ปี่ ซี่ สี

16 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กือ สระ - อื ตื้อ ลือ จือ ซื้อ ถือ ชื่อ สือ

17 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน ขึง สระ - อึ ตึง ลึก จึง บึง พึ่ง ซึ้ง ศึก

18 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน จุ สระ - อุ ตุ ลุ ทุก บุก ปุก นุ สุก

19 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กู สระ - อู งูภู คูหู ลู่จูง ตู

20 กิจกรรม ให้นักเรียนเรียงลำดับพยัญชนะ เหล่านี้ให้ถูกต้อง ก ก ศ ศ ง ง ม ม ซ ซ ป ป ฝ ฝ ฉ ฉ ส ส ฐ ฐ ห ห จ จ ณ ณ ผ ผ ฮ ฮ ฆ ฆ ฌ ฌ อ อ ณ ณ ช ช ภ ภ ษ ษ ธ ธ ต ต ค ค ย ย บ บ ญ ญ ฬ ฬ ผ ผ ฑ ฑ ว ว ฎ ฎ พ พ ห ห ฌ ฌ ข ข ถ ถ ท ท ฏ ฏ ฃ ฃ ฒ ฒ ฅ ฅ ด ด 13254 679 8 11 10 12 131514 171618 19 21 20 232224 25 27 26 29 28 30 31 33 32 3534 36373938 41 40 424344

21 ควาย ช้าง ไก่ กวาง ปลา ค้างคาว หมี ม้าลาย ให้นักเรียนนำคำให้ตรงกับภาพ

22 1. มอ + อา + ไม้โท กิจกรรม ให้นักเรียนโยงเส้นคำกับภาพ ต่อไปนี้ 2. ตอ + เอา + ไม้เอก 3. ปอ + ลอ + อา 4. ลอ + อิ + งอ 5. หอ + นอ + อู

23 กิจกรรม ช่วยกันเติมอักษรในช่องว่างแล้ว ฝึกอ่านสะกดคำ 1. + อะ + = ………………………. 2. + อู + 3. + อึ + 5. + อื + 4. + อิ + = ……………………….

24 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน หน้าข้อ ที่ถูกต้อง 15 1. คำใดสะกดด้วย สระ อะ ? ก. ลัด ข. ป่า ค. ผึ้ง

25 15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระ เหมือนกับคำใด ? ก. มือข. คิ้วค. ลำตัว

26 15 3. คำว่า กริยา เมื่อ ออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก. อา + อิ + อา ข. อะ + อิ + อา ค. อะ + อิ + อะ

27 4. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กลับ ? ก. กอ - ลอ - อะ - บอ ข. กอ - อะ - บอ ค. ถูกทุกข้อ 15

28 5. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กรุณา ? ก. กะ - รุ - นา ข. กอ - รุ - นา ค. กระ - รุ - นา 15

29


ดาวน์โหลด ppt การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google