งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง

2 จุดประสงค์ 1. นักเรียนอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง 2. นักเรียนอ่านและบอกความหมายของคำ ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำได้ ถูกต้อง 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านดาร อ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่าง ถูกต้อง

3 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน หน้าข้อ ที่ถูกต้อง คำใดสะกดด้วย สระ อะ ? ก. ผัก ข. ถั่ว ค. พืช

4 15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระ เหมือนกับคำใด ? ก. มือข. คิ้วค. ลำตัว

5 15 3. คำว่า กริยา เมื่อ ออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก. อา + อิ + อา ข. อะ + อิ + อา ค. อะ + อิ + อะ

6 4. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กลับ ? ก. กอ - ลอ - อะ - บอ ข. กอ - อะ - บอ ค. ถูกทุกข้อ 15

7 5. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กรุณา ? ก. กะ - รุ - นา ข. กอ - รุ - นา ค. กระ - รุ - นา 15

8 กขฃค ฅ ฆงจ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ พยัญชนะไทย

9 รูปสระในภาษาไทย - ะ - า -  -  -  -  - ุ - ู เ - ะ เ - แ - ะ แ - เ - อะ เ - อ โ - ะ โ - เ - าะ - อเ - ยะ เ - ย เ - อะเ - อ - ัวะ - ัว ฤ ฤา ฦ ฦา - ำ ใ ไ - เ - า

10 วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายแสดงระดับเสียง ของตัวอักษร หรือคำในภาษา เป็นการบอกเสียง สูงต่ำคล้ายเสียงดนตรี ในภาษาไทย มี 4 รูป 5 เสียง ่ เรียก ไม้เอก ้เรียก ไม้โท ๊เรียก ไม้ตรี เรียก ไม้จัตวา

11 นักเรียนมาทำความเข้าใจ พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ เช่น กอ - อะ = กะ ลอ - อิ - งอ = ลิง เป็นต้น เนื้อหาแบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียน

12 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กะ สระ - อะ จะ ปะ ละ ค่ะ สะ ชะ มะ

13 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กา สระ - อา จา ตา ลา ขา อา ชา มา

14 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กิ่ง สระ - อิ ติ่ง ลิง จิ ซิ่ง ปิง ชิง สิ

15 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กี่ สระ - อิ ตี รี ชี ดี ปี่ ซี่ สี

16 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กือ สระ - อื ตื้อ ลือ จือ ซื้อ ถือ ชื่อ สือ

17 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน ขึง สระ - อึ ตึง ลึก จึง บึง พึ่ง ซึ้ง ศึก

18 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน จุ สระ - อุ ตุ ลุ ทุก บุก ปุก นุ สุก

19 แบบฝึกทักษะการอ่านเขียน กู สระ - อู งูภู คูหู ลู่จูง ตู

20 กิจกรรม ให้นักเรียนเรียงลำดับพยัญชนะ เหล่านี้ให้ถูกต้อง ก ก ศ ศ ง ง ม ม ซ ซ ป ป ฝ ฝ ฉ ฉ ส ส ฐ ฐ ห ห จ จ ณ ณ ผ ผ ฮ ฮ ฆ ฆ ฌ ฌ อ อ ณ ณ ช ช ภ ภ ษ ษ ธ ธ ต ต ค ค ย ย บ บ ญ ญ ฬ ฬ ผ ผ ฑ ฑ ว ว ฎ ฎ พ พ ห ห ฌ ฌ ข ข ถ ถ ท ท ฏ ฏ ฃ ฃ ฒ ฒ ฅ ฅ ด ด

21 ควาย ช้าง ไก่ กวาง ปลา ค้างคาว หมี ม้าลาย ให้นักเรียนนำคำให้ตรงกับภาพ

22 1. มอ + อา + ไม้โท กิจกรรม ให้นักเรียนโยงเส้นคำกับภาพ ต่อไปนี้ 2. ตอ + เอา + ไม้เอก 3. ปอ + ลอ + อา 4. ลอ + อิ + งอ 5. หอ + นอ + อู

23 กิจกรรม ช่วยกันเติมอักษรในช่องว่างแล้ว ฝึกอ่านสะกดคำ 1. + อะ + = ……………………… อู อึ อื อิ + = ……………………….

24 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน หน้าข้อ ที่ถูกต้อง คำใดสะกดด้วย สระ อะ ? ก. ลัด ข. ป่า ค. ผึ้ง

25 15 2. คำว่า ลิ้น ใช้สระ เหมือนกับคำใด ? ก. มือข. คิ้วค. ลำตัว

26 15 3. คำว่า กริยา เมื่อ ออกเสียงแล้ว มีสระอะไรบ้าง ? ก. อา + อิ + อา ข. อะ + อิ + อา ค. อะ + อิ + อะ

27 4. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กลับ ? ก. กอ - ลอ - อะ - บอ ข. กอ - อะ - บอ ค. ถูกทุกข้อ 15

28 5. ให้นักเรียนสะกดคำ ว่า กรุณา ? ก. กะ - รุ - นา ข. กอ - รุ - นา ค. กระ - รุ - นา 15

29


ดาวน์โหลด ppt การอ่าน - การเขียน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาคใต้ นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google