งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการปรับตัว ของรอย. คน  เป็นระบบเปิด มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม  มีการปรับตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิ่งเร้าโดยตรง สิ่งเร้าร่วม และ สิ่งเร้าแฝง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการปรับตัว ของรอย. คน  เป็นระบบเปิด มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม  มีการปรับตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิ่งเร้าโดยตรง สิ่งเร้าร่วม และ สิ่งเร้าแฝง "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการปรับตัว ของรอย

2 คน  เป็นระบบเปิด มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม  มีการปรับตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิ่งเร้าโดยตรง สิ่งเร้าร่วม และ สิ่งเร้าแฝง  การปรับตัวมี 4 แบบ คือ ปรับตัวตามสรีรวิทยา ปรับตัว ด้านอัตมโนมติ ปรับตัวด้าน บทบาท และปรับตัวด้าน ความสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกัน

3  การควบคุม  อุณหภูมิ  การรับ ความรู้สึก  ระบบต่อมไร้ ท่อ การปรับตัวตามความ ต้องการสรีระ  การออกกำลัง กาย  อาหาร  การขับถ่าย  น้ำและอิเล็ค โตรไลท์  ออกซิเจนและ การไหลเวียน โลหิต

4 การปรับตัวด้านอัตมโน มติ  การปรับตัว ด้านอัตมโนมติ ส่วนกายภาพ เป็นการยอมรับ ในรูปร่างทาง กายภาพของตน ลักษณะเฉพาะ ตน การทำ หน้าที่ต่างๆของ อวัยวะ บุคลิกภาพ การปรับตัว ด้านอัตมโนมติ ส่วนตน  moral-ethical self  self- consistency  self-ideal or expectation  self-esteem

5 การปรับตัวด้านบทบาท หน้าที่  Primary role  Secondary role  Tertiary role บทบาทตาม การเจริญเติบโต และพัฒนาการ บทบาทที่ ขึ้นอยู่กับงาน บทบาท ชั่วคราว

6 การปรับตัวด้าน ความสัมพันธ์  เป้าหมายเพื่อความมั่นคงด้าน สังคมของบุคคล  เป็นความสมดุลระหว่างความ เป็นตัวของตัวเองและการ พึ่งพาผู้อื่น

7 ทฤษฎีการปรับตัวของรอยกับ การพยาบาล  การประเมินระดับที่หนึ่ง ( ประเมิน พฤติกรรม )  การประเมินระดับสอง ( ประเมินสิ่ง เร้าตรง ร่วม แฝง )  การระบุปัญหา  การกำหนดเป้าหมาย  การปฏิบัติการพยาบาล  การประเมินผล

8 การประเมินระดับที่หนึ่ง  ข้อมูลที่ต้องรวบรวม  การปรับตัวตามความต้องการ ด้านสรีระ  การปรับตัวด้านอัตมโนมติ  การตัดสินพฤติกรรมการปรับตัว ของผู้รับบริการ

9 ตัวบ่งชี้ความล้มเหลวใน การปรับตัว  การควบคุม  อัตราการเต้น หัวใจ  ความเครียด  ความตื่นเต้น  เบื่ออาหาร การรับรู้  ขาดการรับรู้เกี่ยวกับ ภาวะความจำเป็น  ไม่สามารถระบุสิ่งที่เป็น เป้าหมาย  ไม่สามารถหาทางบรรลุ เป้าหมาย  มีความสัมพันธ์ที่จะทำ ให้เป้าหมายบรรลุผล

10 การประเมินระดับที่สอง  การจัดลำดับ ความสำคัญของ ปัญหา  ปัญหาที่คุกคาม ชีวิต  ปัญหาเชิงทำลาย  ปัญหากระทบต่อ การเจริญเติบโตและ พัฒนาการ  การประเมินปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการ ปรับตัว  ประเมินสิ่งเร้าโดยตรง  ประเมินสิ่งเร้าร่วม  ประเมินสิ่งเร้าแฝง

11 การระบุปัญหา  ขั้นกำหนดปัญหาและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง  การปรับตัวตามความต้องการด้าน ร่างกาย  การปรับตัวด้านอัตมโนมติ  การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่  การปรับตัวด้านความสัมพันธ์พึ่งพา ระหว่างกัน  การจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา

12 การกำหนดเป้าหมาย  กำหนดข้อความที่ เป็นเป้าหมาย  สอบถามและทำ ความตกลงกับ ผู้รับบริการ

13 การปฏิบัติการพยาบาล  กำหนดจุดมุ่งหมายและ วิธีการปฏิบัติการ พยาบาล  การตกลงกับผู้รับบริการ

14  ประเมินประสิทธิภาพของ การพยาบาลจาก พฤติกรรม การปรับตัวของผู้รับบริการ การประเมินผล

15 ใบงาน ให้นักศึกษานำทฤษฎีการดูแล ตนเองของโอเรม และ ทฤษฎี การปรับตัวของรอย ใช้กับ กรณีศึกษา โดยดำเนินตาม ขั้นตอนของแต่ละทฤษฎี


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการปรับตัว ของรอย. คน  เป็นระบบเปิด มีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม  มีการปรับตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิ่งเร้าโดยตรง สิ่งเร้าร่วม และ สิ่งเร้าแฝง 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google