งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของสุขภาพจิต และ การพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ของ พยาบาลจิตเวช ทั้ง 4 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของสุขภาพจิต และ การพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ของ พยาบาลจิตเวช ทั้ง 4 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของสุขภาพจิต และ การพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ของ พยาบาลจิตเวช ทั้ง 4 มิติ

2 สุขภาพจิต  ภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มี พัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์ อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับวัย

3 ใบงาน  บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีควรมี ลักษณะอย่างไร  บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการ เจ็บป่วยจะมีลักษณะใด  อาการที่บ่งบอกว่าเป็นอาการ ผิดปกติของจิตใจในระดับปาน กลาง  อาการที่บ่งบอกว่าเป็นอาการ ผิดปกติของจิตใจในระดับรุนแรง

4 ผู้มีสุขภาพจิตดี  มีปรัชญาในการ ดำเนินชีวิต  มีสำนึกในหน้าที่  มีความเที่ยงธรรม  รู้จักให้ & รับ  เอาชนะ สิ่งแวดล้อม  ตระหนักใน ตนเอง  สร้าง & รักษา มิตร  เรียนรู้จาก ประสบการณ์  ยอมรับข้อ วิพากวิจารณ์ได้  เอาชนะความรู้สึก ที่ไม่ดี  สามารถเผชิญ ความกลัว  รับภาระ รับผิดชอบใหม่ได้  ดำเนินกิจกรรมได้ ขณะเกิดอารมณ์ ผันแปร  ทนต่อ ความเครียดได้  ใช้ศักยภาพของ ตน

5 บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วย  Passivity  Dependency  Subjective Discomfort  Responsibility Defect  Inadequate Family Role  Inadequate Vocational Role  Self Appraisal Disturbance

6 อาการผิดปกติระดับปาน กลาง  Suspiciousness  Excitement  Cyclothymia  Depression  Withdrawal  Impulsivity Chronic Anxiety Hostile Affect Histrionic Behavior Sexual Maladaptation Somatic Complaint

7 อาการผิดปกติของจิตใจ ระดับรุนแรง  Distort Conceptualizatio n  Dissociation  Phobia  Obsessive Compulsive  Substance Abuse  Hostile Aggressiveness  Sleep Disturbance  Hallucination  Delusion  Memory impairment

8 บทบาทพยาบาลจิตเวช  บทบาทหน้าที่ ระดับพื้นฐาน  ผู้จัดสรร สิ่งแวดล้อม  เสมือนตัวแทน แม่  ตัวแทนสังคม  ผู้ให้ปรึกษา  เสมือนครู  รักษาพยาบาล เฉพาะทาง  บทบาทหน้าที่ ระดับสูง  ที่ปรึกษา  ผู้ติดต่อให้ ความร่วมมือ  ผู้บำบัดรักษา เบื้องต้น  ผู้นำ บำบัดรักษา  ผู้ฟื้นฟู สมรรถภาพ  ผู้ให้ความรู้  ผู้นิเทศ & ประสานงาน

9 การพยาบาลจิตเวชยึด หลัก 4 มิติ คือ  การส่งเสริม สุขภาพจิต จัดกิจกรรมแก่ ผู้ใช้บริการทั้งที่มี สุขภาพจิตดี มีความ ผิดปกติทาง พฤติกรรม ครอบครัว ผู้ป่วย และชุมชน ให้ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ปลอดจากการ เจ็บป่วยทางจิต ป้องกันการเจ็บป่วย ซ้ำ  สอน & ให้ คำแนะนำ  นิเทศ  ประสานงาน ครอบครัว  ประสานกับ เจ้าหน้าที่  ศึกษาวิจัย

10 การป้องกันปัญหา สุขภาพจิต  เป็นกิจกรรมที่ มุ่งป้องกันบุคคล จากสิ่งคุกคาม สุขภาพ หรือ อันตรายต่างๆที่ จะส่งผลต่อ สุขภาพจิต พยาบาลเป็นผู้ให้ ความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือแนะนำ ในเรื่องการปรับตัว การเผชิญปัญหา การลดความวิตก กังวล การลด ความเครียด การ ช่วยเหลือในภาวะ วิกฤต

11 การบำบัดรักษา  เป็นกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ทางสุขภาพจิตที่อาจ มีความผิดปกติด้าน อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมที่ ผิดปกติ ให้สามารถ เผชิญกับสภาพความ เป็นจริง และ ดำรงชีวิต และ ดำรงชีวิต อยู่ใน สังคมได้อย่างปกติ สุข โดยมีพฤติกรรม เป็นที่ยอมรับของ สังคม  พยาบาลช่วย ให้ผู้ป่วยมี แนวคิด ความรู้สึก และ การกระทำที่ ถูกต้องและอยู่ ในขอบเขต ความเป็นจริง เป็นสื่อกลาง ช่วยให้ผู้ป่วย เกิดการเรียนรู้ และมองตนเอง ดีขึ้น

12 การฟื้นฟูสภาพ  ช่วยให้ผู้ป่วย สามารถพึ่งพา ตนเองได้ แก้ไข ปัญหา ยอมรับ ความจริง ควบคุม อารมณ์ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับ บุคคลได้  จัดสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษา การจัดกลุ่ม กิจกรรมบำบัดและ ให้การรักษา ร่วมกับบุคลากร  เป็นการจัด กิจกรรมเพื่อการ ฟื้นฟูบุคลิกภาพ ของผู้ป่วยจิตเวช ให้มีสุขภาพจิตที่ ดี และดำรงภาวะ ปกติสุขหลังจาก การเจ็บป่วย

13 การปฏิบัติการพยาบาล  การปฏิบัติงานไม่ อิสระ  การปฏิบัติงานกึ่ง อิสระ  การปฏิบัติงาน อย่างอิสระ

14  พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ  พยาบาล วิชาชีพ  พยาบาล เทคนิค  เจ้าหน้าที่ พยาบาล  ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ ทีมการพยาบาลจิตเวช

15 ทีมสุขภาพจิต & การ บำบัดรักษา  จิตแพทย์  พยาบาลจิต เวช  นักจิตวิทยา คลินิก  นักสังคม สงเคราะห์ทาง จิตเวช  นักอาชีวะ บำบัด  นัก นันทนาการ บำบัด


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของสุขภาพจิต และ การพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ของ พยาบาลจิตเวช ทั้ง 4 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google