งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิต ภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มีพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิต ภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มีพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของสุขภาพจิตและ การพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช ทั้ง 4 มิติ

2 สุขภาพจิต ภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มีพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับวัย

3 ใบงาน บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีควรมีลักษณะอย่างไร
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจะมีลักษณะใด อาการที่บ่งบอกว่าเป็นอาการผิดปกติของจิตใจในระดับปานกลาง อาการที่บ่งบอกว่าเป็นอาการผิดปกติของจิตใจในระดับรุนแรง

4 ผู้มีสุขภาพจิตดี มีปรัชญาในการดำเนินชีวิต ยอมรับข้อวิพากวิจารณ์ได้
มีสำนึกในหน้าที่ มีความเที่ยงธรรม รู้จักให้ & รับ เอาชนะสิ่งแวดล้อม ตระหนักในตนเอง สร้าง & รักษามิตร เรียนรู้จากประสบการณ์ ยอมรับข้อวิพากวิจารณ์ได้ เอาชนะความรู้สึกที่ไม่ดี สามารถเผชิญความกลัว รับภาระรับผิดชอบใหม่ได้ ดำเนินกิจกรรมได้ขณะเกิดอารมณ์ผันแปร ทนต่อความเครียดได้ ใช้ศักยภาพของตน

5 บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
Passivity Dependency Subjective Discomfort Responsibility Defect Inadequate Family Role Inadequate Vocational Role Self Appraisal Disturbance

6 อาการผิดปกติระดับปานกลาง
Suspiciousness Excitement Cyclothymia Depression Withdrawal Impulsivity Chronic Anxiety Hostile Affect Histrionic Behavior Sexual Maladaptation Somatic Complaint

7 อาการผิดปกติของจิตใจระดับรุนแรง
Distort Conceptualization Dissociation Phobia Obsessive Compulsive Substance Abuse Hostile Aggressiveness Sleep Disturbance Hallucination Delusion Memory impairment

8 บทบาทพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ระดับพื้นฐาน ผู้จัดสรรสิ่งแวดล้อม
เสมือนตัวแทนแม่ ตัวแทนสังคม ผู้ให้ปรึกษา เสมือนครู รักษาพยาบาลเฉพาะทาง บทบาทหน้าที่ระดับสูง ที่ปรึกษา ผู้ติดต่อให้ความร่วมมือ ผู้บำบัดรักษาเบื้องต้น ผู้นำบำบัดรักษา ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ให้ความรู้ ผู้นิเทศ & ประสานงาน

9 การพยาบาลจิตเวชยึดหลัก 4 มิติ คือ
การส่งเสริมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมแก่ผู้ใช้บริการทั้งที่มีสุขภาพจิตดี มีความผิดปกติทางพฤติกรรม ครอบครัวผู้ป่วย และชุมชน ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ปลอดจากการเจ็บป่วยทางจิต ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ สอน & ให้คำแนะนำ นิเทศ ประสานงานครอบครัว ประสานกับเจ้าหน้าที่ ศึกษาวิจัย

10 การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เป็นกิจกรรมที่มุ่งป้องกันบุคคลจากสิ่งคุกคามสุขภาพ หรืออันตรายต่างๆที่จะส่งผลต่อสุขภาพจิต พยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือแนะนำในเรื่องการปรับตัว การเผชิญปัญหา การลดความวิตกกังวล การลดความเครียด การช่วยเหลือในภาวะวิกฤต

11 การบำบัดรักษา เป็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจมีความผิดปกติด้านอารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมที่ผิดปกติ ให้สามารถเผชิญกับสภาพความเป็นจริง และดำรงชีวิต และดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม พยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยมีแนวคิด ความรู้สึก และการกระทำที่ถูกต้องและอยู่ในขอบเขตความเป็นจริง เป็นสื่อกลางช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ และมองตนเองดีขึ้น

12 การฟื้นฟูสภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองได้ แก้ไขปัญหา ยอมรับความจริง ควบคุมอารมณ์ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับบุคคลได้ จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษา การจัดกลุ่มกิจกรรมบำบัดและให้การรักษาร่วมกับบุคลากร เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูบุคลิกภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้มีสุขภาพจิตที่ดี และดำรงภาวะปกติสุขหลังจากการเจ็บป่วย

13 การปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติงานกึ่งอิสระ การปฏิบัติงานอย่างอิสระ
การปฏิบัติงานไม่อิสระ การปฏิบัติงานกึ่งอิสระ การปฏิบัติงานอย่างอิสระ

14 ทีมการพยาบาลจิตเวช พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้

15 ทีมสุขภาพจิต & การบำบัดรักษา
นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช นักอาชีวะบำบัด นักนันทนาการบำบัด จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิต ภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจ มีพัฒนาการด้านจิตใจ และอารมณ์อย่างสมบูรณ์ เหมาะกับวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google