งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมควบคุมบุคคล อื่นอย่างแยบยล Manipulative behavior อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมควบคุมบุคคล อื่นอย่างแยบยล Manipulative behavior อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมควบคุมบุคคล อื่นอย่างแยบยล Manipulative behavior อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช

2 Manipulative behavior คืออะไร การใช้ความสามารถใน การจัดการควบคุมบุคคล อื่น เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ ตนเองปรารถนา โดยไม่ คำนึงถึงความรู้สึกของ บุคคลอื่น

3 Manipulative behavior มักพบใน บุคคลใด  Antisocial (substance)  Borderline  Histrionic  Narcisistic  weak superego

4 วิธีการที่ manipulator นิยมใช้  ก้าวร้าวข่มขู่  ตำหนิผู้อื่น ยกความดีหา ตัวเอง  ใช้จุดอ่อนอีกฝ่ายให้เกิด ประโยชน์  ใช้ความอ่อนแอของ ตนเองเป็นเครื่องมือ  ใช้วิธีการพูดโน้มน้าว หรือ หว่านล้อม

5 กลไกการเกิด manipulative behavior ไม่ได้ดังที่หวัง anxiety ทำ ตามความต้องการของตน ใช้กลไกการปรับตัว ใช้ได้ผลใช้ไม่ ได้ผล ค. ต. ก. ได้รับการสนองตอบ ค. ต. ก. ไม่ได้รับการสนองตอบ ความกังวลลดลงเรียนรู้ พฤติกรรมใหม่ ควบคุมผู้อื่นมี พฤติกรรมเหมาะสม

6 Psychoa nalytic  weak superego  manipulate as a primary goal  conscious level  conflict of goal  intentionality  deception  sense of satisfaction

7 Grouping of manipulator ควบคุมเป็นครั้งคราวเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ ไม่สุขสบาย ควบคุมเพื่อให้ได้ตามที่ตน ต้องการ ละเลยความรู้สึกของผู้อื่น

8 Interper sonal  Constructive manipulation  Destructive manipulation

9 Interpe rsonal Shostrom  เป็นพฤติกรรมที่เกิดอย่าง ต่อเนื่อง  ขาดความจริงใจ ทำตาม ค. ต. ก. ของตน โดยเพิกเฉย ความรู้สึกและความต้องการ ของผู้อื่น  ขาดความจริงใจใน ความรู้สึกของตนเอง  พฤติกรรมเป็นแบบเล่น ละคร

10 กระบวนการ พยาบาล  Assessment  Analysis  Planning & Implementation  Evaluation

11 Assess ment  Physical Dimension  ประเมิน ค. ต. ก. ด้าน ร่างกาย  ประเมิน อาการ เจ็บป่วยทางกาย

12 Emotion Dimention  ประเมินการแสดงออก ทางอารมณ์  ประเมินระดับทางอารมณ์  ประเมินความสอดคล้อง ทางอารมณ์กับสถานการณ์

13 Intellectual Dimension  ตรวจสอบความคิด เชิงเหตุผล  ตรวจสอบความคิดที่ มีต่อตนเอง  ตรวจสอบการวาง เงื่อนไข

14 Social Dimensio n  ประเมินปฏิสัมพันธ์ & สัมพันธภาพ  ประเมินเรื่องของ social support  ประเมินความเคารพใน กฏกติกาสังคม  ประเมินเกี่ยวกับการทำ หน้าที่ทางสังคม

15 Spiritual Dimension  ประเมินความเชื่อ ทางศาสนา ลัทธิ โชคลาง  ประเมินความพึง พอใจในชีวิต

16 สรุป การ ประเมิน  อารมณ์ : ควบคุมอารมณ์ได้ น้อย ทนต่อความผิดหวังไม่ได้ อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว  พฤติกรรม : ชอบทำลาย แสดง พฤติกรรมรุนแรงขาดการยับยั้ง พูดสุภาพแต่ไม่ทำตามที่พูด  การดูแสสุขภาพ : กลุ่มนี้ไม่รัก ตัวเอง ไม่ดูแล  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล : มี สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไม่ดี manipulate เพิ่มเมื่อถูกปฏิเสธ

17 การกำหนด เป้าหมายการ พยาบาล  ควบคุมและป้องกันการ เกิดพฤติกรรม  ควบคุมการแสดงออก ของอารมณ์  แสดงความก้าวร้าวทาง สร้างสรรค์  สนองตอบความต้องการ อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมด้านสัมพันธภาพ

18 การ พยาบา ล  ดูแลด้านสุขภาพและ ป้องกันอันตรายต่างๆ  ดูแลด้านการแสดงออก ทางอารมณ์และพฤติกรรม ให้เหมาะสม  จำกัดพฤติกรรมที่ไม่พึง ปรารถนา  ช่วยให้ผู้ป่วยมี สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  ช่วยให้ญาติปฎิบัติกับ ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

19 สรุปการ limited setting  Equality  Consistency  Venting  Confrontation  Reinforcement

20 การฝึก ทักษะ ชีวิต Assertive Direct communication Anger management Problem solving skill Stress reduction technique Relaxation technique

21 การ ประเมิ น  Adequacy ( ความ เพียงพอ )  Appropriateness ( ความเหมาะสม )  Effectiveness ( ประสิทธิผล )  Efficiency ( ประสิทธิภาพ )

22 การ ประเมินผ ล ตระหนักในพฤติกรรมของ ตนเอง ร้องขอ หรือถามตรงกับ ความรู้สึกของตน บอกความคิดที่มีต่อ ตนเองทางบวก พัฒนาสัมพันธภาพไปใน ทางบวก ปราศจาก การ เจ้ากี้เจ้าการ

23 The end


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมควบคุมบุคคล อื่นอย่างแยบยล Manipulative behavior อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google