งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการ พยาบาลจิตเวช ทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเรม ทฤษฎีการปรับตัวของ รอย อ. อัศวินี นา มะกันคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการ พยาบาลจิตเวช ทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเรม ทฤษฎีการปรับตัวของ รอย อ. อัศวินี นา มะกันคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการ พยาบาลจิตเวช ทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเรม ทฤษฎีการปรับตัวของ รอย อ. อัศวินี นา มะกันคำ

2 ทฤษฎีการดูแล ตนเองของโอเรม

3 มโนมติขององค์ประกอบ คน สิ่งแวดล้อ ม สุขภาพ การ พยาบาล

4 คน  เป็นองค์รวม เป็นระบบเปิด  มีความสามารถในการ เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง  มีการวางแผนการจัดระบบ การดูแลตนเอง

5 สิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ  สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม  ชุมชน

6 สุขภาพ  คนที่มีสุขภาพดี : ทำหน้าที่ทั้ง ด้านสรีระ จิตสังคม และมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น  บุคคลต้องดูแลตนในระดับที่ เพียงและต่อเนื่อง

7 การพยาบาล  บริการสุขภาพที่เน้นที่ ความสามารถและความ ต้องการการดูแลของบุคคล  เป็นการช่วยปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเองแทนบุคคล เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถ กระทำได้ และช่วยให้บุคคล สามารถดูแลตนเองได้อย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง

8 ทฤษฎีการพยาบาาล  Self-care  Therapeutic self-care demand  Self-care agency  Self-care deficit  Nursing agency  Basic conditioning factor

9 ทฤษฎีการดูแลตนเอง การดูแลตนเองที่จำเป็น ความต้องการการดูแล ตนเองทั้งหมด ความสามารถในการ ดูแลตนเอง และ การกระทำการดูแล ตนเอง

10 การดูแลตนเองที่จำเป็น  การดูแลตนเองที่จำเป็น โดยทั่วไป  การดูแลตนเองที่จำเป็น ตามระยะพัฒนาการ  การดูแลตนเองที่จำเป็น เมื่อมีปัญหาทางด้าน สุขภาพ

11 ความต้องการการดูแล ตนเองทั้งหมด กิจกรรมที่บุคคลต้อง กระทำในช่วงเวลาใดเวลา หนึ่งเพื่อสนองตอบความต้้ องการการดูแลที่จำเป็น ของตนเอง

12 ความสามารถในการดูแล ตนเอง  ความสามารถของบุคคลใน การทำงานเพื่อสนองความ ต้องการการดูแลตนเอง ทั้งหมด  ความสามารถและคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐาน  พลังอำนาจ

13 ทฤษฎีความบกพร่องใน การดูแลตนเอง  ความต้องการการดูแล > ความสามารถที่จะตอบสนอง  บุคคลต้องการการพยาบาล  ความพร่องในการดูแล เป็น ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการกระทำ + งานทั้งหมดที่ต้องทำ

14 ทฤษฎีระบบการพยาบาล  ความสามารถ ทางการพยาบาล  ระบบการพยาบาล

15 ระบบทางการพยาบาล  ระบบทดแทน ทั้งหมด  ระบบทดแทน บางส่วน  ระบบสนับสนุนและ ให้ความรู้

16 ระบบทดแทนทั้งหมด  บทบาท พยาบาล  ดูแลตามความ ต้องการทั้งหมด ของผู้ป่วย  ชดเชยภาวะไร้ สมรรถภาพ  ช่วย ประคับประคอง และปกป้อง ใช้กับผู้ป่วยที่  ไม่สามารถ ปฏิบัติกิจกรรม  ไม่สามารถ เคลื่อนไหว  ไม่สนใจ / เอาใจ ใส่ตนเอง

17 ระบบทดแทนบางส่วน บทบาท พยาบาล ปฏิบัติกิจกรรม บางอย่างแทน ผู้ป่วย ชดเชยข้อจำกัด และ เพิ่ม ความสามารถให้ ผู้ป่วย ช่วยผู้ป่วยตามที่ ผู้ป่วยต้องการ บทบาทผู้ป่วย  ปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเอง บางอย่าง  พัฒนา ความสามารถ  ยอมรับความ ช่วยเหลือจาก พยาบาล

18 ระบบสนับสนุนและให้ ความรู้ บทบาทพยาบาล  ให้ความรู้และ สนับสนุน  กระตุ้นและให้ กำลังใจ บทบาท ผู้รับบริการ  เรียนรู้ในการ ตัดสินความ ต้องการ  ดูแลตนเอง ทั้งหมด

19 ขั้นตอนการใช้ทฤษฎี โอเรม ขั้นที่ 1 ความต้องการ  วินิจฉัย : หาความต้องการดูแล ตนเองที่เฉพาะเจาะจง  กำหนด : ความต้องการกระทำ ขั้นที่ 2 ความสามารถ  วินิจฉัย : ความสามารถและ ข้อจำกัด

20 ขั้นตอนการใช้ทฤษฎี โอเรม ( ต่อ ) ขั้นที่ 3 : ความพร่อง  วินิจฉัย : ความพร่องในการดูแล ตนเอง ขั้นที่ 4 : ระบบการพยาบาล  กำหนด : รูปแบบการพยาบาล  กำหนด : บทบาท + การกระทำ ของพยาบาล และผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการพยาบาล กับ การประยุกต์ใช้ในการ พยาบาลจิตเวช ทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเรม ทฤษฎีการปรับตัวของ รอย อ. อัศวินี นา มะกันคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google