งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2548

2 รายนามคณะกรรมการ 1. รศ. ทัศนา สลัดยะนันท์ ประธาน กรรมการ 2. รศ. ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ กรรมการ 3. รศ. วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการ 4. อ. ดร. พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว กรรมการ

3 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน 5 4. 5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ วัตถุประสงค์ 71 0. 9 1.2 นโยบายและกล ยุทธ์ 72 1. 8 1.3 แผน การดำเนินงาน ตามแผน การ ประเมินแผน 72 1. 8

4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน 30 23. 9 2.1 อาจารย์ 675.6 2.2 บุคลากรสนับสนุน การเรียน การสอน 621.6 2.3 นักศึกษา 654 2.4 ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ 62 1.6 2.5 อุปกรณ์และสื่อการ เรียน การสอน 632.4

5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน 2.6 ห้องสมุด 52 1.4 2.7 หลักสูตร 621.6 2.8 กระบวนการเรียน การสอน 73 2.7 2.9 การวัดและ ประเมินผลการเรียน 621.6 2.10 บัณฑิต 52 1.4

6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 การ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา 10 8.38.38.38.3 3.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา 63 2. 4 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา 73 2. 7 3.3 กระบวนการพัฒนา และสนับสนุนนักศึกษา 64 3. 2

7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 การ วิจัย 20 14. 8 4.1 กลุ่มวิจัยและผู้ช่วย วิจัย 564.2 4.2 ผู้วิจัย 564.2 4.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการ วิจัย 643.2 4.4 การบริหารและ กระบวนการวิจัย 643.2

8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 การ บริการ วิชาการ แก่ชุมชน 10 8.6 5.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน 643.2 5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริการ วิชาการแก่ ชุมชน 72 1.8 5.3 การบริหารและ กระบวนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 74 3.63.63.63.6

9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 การ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 54.1 6.1 ทรัพยากรบุคคลด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6 6.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 71 0.9 6.3 กระบวนการทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6

10 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 การ บริหารและ จัดการ 108.8 7.1 ผู้บริหาร 73 2.7 7.2 บุคลากรสนับสนุน การบริหารและการ จัดการ 62 1.6 7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริหารและการจัดการ 72 1.8 7.4 ระบบบริหาร 73 2.7

11 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ งบประมาณ 5 4.5 8.1 กระบวนการ แสวงหาทรัพยากร การเงิน 72 1.8 8.2 กระบวนการบริหาร การเงินและงบประมาณ 73 2.7

12 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ 54.5 9.1 ทรัพยากรบุคคลด้าน การประกัน คุณภาพ 71 0.9 9.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ ประกันคุณภาพ 71 0.9 9.3 กระบวนการประกัน คุณภาพ 732.7

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ รวม100 82. 0 ดีมาก ระดับการพัฒนาคุณภาพ ของคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google