งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2548 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 รายนามคณะกรรมการ รศ. ทัศนา สลัดยะนันท์ ประธานกรรมการ
รศ. ทัศนา สลัดยะนันท์ ประธานกรรมการ รศ.ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์ กรรมการ รศ. วีรวรรณ ศีติสาร กรรมการ อ.ดร. พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว กรรมการ

3 4.5 7 0.9 1.8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 1 2 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน 5 4.5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ 7 1 0.9 1.2 นโยบายและกลยุทธ์ 2 1.8 1.3 แผน การดำเนินงานตามแผน การประเมินแผน

4 6 23.9 5.6 1.6 4 2.4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 30 7 2 5 3
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 30 23.9 2.1 อาจารย์ 6 7 5.6 2.2 บุคลากรสนับสนุนการเรียน การสอน 2 1.6 2.3 นักศึกษา 5 4 2.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 2.5 อุปกรณ์และสื่อการเรียน การสอน 3 2.4

5 5 1.4 6 1.6 7 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 2 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.6 ห้องสมุด 5 2 1.4 2.7 หลักสูตร 6 1.6 2.8 กระบวนการเรียนการสอน 7 3 2.7 2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 2.10 บัณฑิต

6 8.3 6 2.4 7 2.7 3.2 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 3 4
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 10 8.3 3.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 6 3 2.4 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 7 2.7 3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 4 3.2

7 14.8 5 4.2 3.2 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 20 6 4 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 20 14.8 4.1 กลุ่มวิจัยและผู้ช่วยวิจัย 5 6 4.2 4.2 ผู้วิจัย 4.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการวิจัย 4 3.2 4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย

8 8.6 6 3.2 7 1.8 3.6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 4 2
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 การบริการ วิชาการแก่ชุมชน 10 8.6 5.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 6 4 3.2 5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 7 2 1.8 5.3 การบริหารและกระบวนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3.6

9 4.1 6 1.6 7 0.9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 2 1 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 4.1 6.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 2 1.6 6.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7 1 0.9 6.3 กระบวนการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10 8.8 7 2.7 6 1.6 1.8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 10 3 2
ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ จัดการ 10 8.8 7.1 ผู้บริหาร 7 3 2.7 7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและการจัดการ 6 2 1.6 7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริหารและการจัดการ 1.8 7.4 ระบบบริหาร

11 4.5 7 1.8 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 2 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 4.5 8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน 7 2 1.8 8.2 กระบวนการบริหารการเงินและงบประมาณ 3 2.7

12 4.5 7 0.9 2.7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) 5 1 3 ระดับการพัฒนา
น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 4.5 9.1 ทรัพยากรบุคคลด้านการประกัน คุณภาพ 7 1 0.9 9.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการประกันคุณภาพ 9.3 กระบวนการประกันคุณภาพ 3 2.7

13 ระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก
รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับการพัฒนา น้ำหนักความสำคัญ คะแนนที่ได้รับ รวม 100 82.0 ระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google