งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549

2 1. รศ. ดร. วัชระ กสินฤกษ์ ( คณะเทคนิค การแพทย์ ) ประธานกรรมการ 2. ผศ. สุพักตรา สุทธสุภา ( มหาวิทยา ศิลปากร ) กรรมการ 3. รศ. มล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ( คณะวิจิตร ศิลป์ ) กรรมการ 4. รศ. อมราโกไศยกานนท์ ( คณะ บริหารธุรกิจ ) กรรมการ 5. ผศ. ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ( คณะเกษตรศาสตร์ ) กรรมการ รายนาม คณะกรรมการ รายนาม คณะกรรมการ

3

4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน 5 4.5 1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ 71 0.9 1.2 นโยบายและกล ยุทธ์ 72 1.8 1.3 แผน การ ดำเนินงานตามแผน การประเมินแผน 72 1.8

5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน 3025.2 2.1 คณาจารย์ 776.3 2.2 บุคลากรสนับสนุน การเรียน การสอน 621.6 2.3 นักศึกษา 654 2.4 ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ 721.8 2.5 อุปกรณ์และสื่อการ เรียนการสอน 632.4

6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน 2.6 ห้องสมุด 621.6 2.7 หลักสูตร 621.6 2.8 กระบวนการเรียน การสอน 732.7 2.9 การวัดและ ประเมินผลการเรียน 621.6 2.10 บัณฑิต 621.6

7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 การ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา 109 3.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา 732.7 3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา 732.7 3.3 กระบวนการพัฒนา และสนับสนุน นักศึกษา 743.6

8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 การ วิจัย 2016.8 4.1 กลุ่มวิจัยและ ผู้ช่วยวิจัย 664.8 4.2 ผู้วิจัย 664.8 4.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการ วิจัย 743.6 4.4 การบริหารและ กระบวนการวิจัย 743.6

9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 การ บริการ วิชาการแก่ ชุมชน 109 5.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 743.6 5.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริการ วิชาการแก่ ชุมชน 721.8 5.3 การบริหารและ กระบวนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 743.6

10 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 การ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 54.1 6.1 ทรัพยากรบุคคลด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6 6.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 710.9 6.3 กระบวนการทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6

11 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 การ บริหารและ จัดการ 108.8 7.1 ผู้บริหาร 732.7 7.2 บุคลากรสนับสนุน การบริหารและการ จัดการ 621.6 7.3 ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริหารและการจัดการ 721.8 7.4 ระบบบริหาร 732.7

12 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ งบประมาณ 54.5 8.1 กระบวนการ แสวงหาทรัพยากร การเงิน 721.8 8.2 กระบวนการ บริหารการเงินและ งบประมาณ 732.7

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 ระบบ และกลไกการประกัน คุณภาพ 54.5 9.1 ทรัพยากรบุคคล ด้านการประกัน คุณภาพ 710.9 9.2 ปัจจัยเกื้อหนุนการ ประกันคุณภาพ 710.9 9.3 กระบวนการ ประกันคุณภาพ 732.7

14 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ รวม10086.4 ระดับการพัฒนาคุณภาพของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ ในระดับ ดีมาก ระดับการพัฒนาคุณภาพของ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google