งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ กรกฎาคม 2549

2 1. รศ. ดร. วัชระ กสินฤกษ์ ( คณะเทคนิค การแพทย์ ) ประธานกรรมการ 2. ผศ. สุพักตรา สุทธสุภา ( มหาวิทยา ศิลปากร ) กรรมการ 3. รศ. มล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ( คณะวิจิตร ศิลป์ ) กรรมการ 4. รศ. อมราโกไศยกานนท์ ( คณะ บริหารธุรกิจ ) กรรมการ 5. ผศ. ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ( คณะเกษตรศาสตร์ ) กรรมการ รายนาม คณะกรรมการ รายนาม คณะกรรมการ

3

4 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์และแผน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ นโยบายและกล ยุทธ์ แผน การ ดำเนินงานตามแผน การประเมินแผน

5 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒน า น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน การเรียน การสอน นักศึกษา ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และสื่อการ เรียนการสอน 632.4

6 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 2 การ เรียนการสอน 2.6 ห้องสมุด หลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดและ ประเมินผลการเรียน บัณฑิต 621.6

7 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 3 การ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา ทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาและ สนับสนุนนักศึกษา ปัจจัยเกื้อหนุนการ พัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา กระบวนการพัฒนา และสนับสนุน นักศึกษา 743.6

8 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 4 การ วิจัย กลุ่มวิจัยและ ผู้ช่วยวิจัย ผู้วิจัย ปัจจัยเกื้อหนุนการ วิจัย การบริหารและ กระบวนการวิจัย 743.6

9 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 5 การ บริการ วิชาการแก่ ชุมชน ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริการ วิชาการแก่ชุมชน ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริการ วิชาการแก่ ชุมชน การบริหารและ กระบวนการบริการ วิชาการแก่ชุมชน 743.6

10 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน นที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 6 การ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคลด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุนการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 621.6

11 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 7 การ บริหารและ จัดการ ผู้บริหาร บุคลากรสนับสนุน การบริหารและการ จัดการ ปัจจัยเกื้อหนุนการ บริหารและการจัดการ ระบบบริหาร 732.7

12 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ งบประมาณ กระบวนการ แสวงหาทรัพยากร การเงิน กระบวนการ บริหารการเงินและ งบประมาณ 732.7

13 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ องค์ประกอบที่ 9 ระบบ และกลไกการประกัน คุณภาพ ทรัพยากรบุคคล ด้านการประกัน คุณภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนการ ประกันคุณภาพ กระบวนการ ประกันคุณภาพ 732.7

14 รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ระดับ การ พัฒนา น้ำหนั ก ความ สำคัญ คะแน น ที่ ได้รับ รวม ระดับการพัฒนาคุณภาพของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ ในระดับ ดีมาก ระดับการพัฒนาคุณภาพของ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินระบบการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google