งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”. 1. ที่มาและปัญหาของระบบ  ศาสตร์แห่งการดูดวงถือว่าเป็นความเชื่อที่ผูกติดกับ การดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั่งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการดูดวงมีหลายแขนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”. 1. ที่มาและปัญหาของระบบ  ศาสตร์แห่งการดูดวงถือว่าเป็นความเชื่อที่ผูกติดกับ การดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั่งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการดูดวงมีหลายแขนง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”

2 1. ที่มาและปัญหาของระบบ  ศาสตร์แห่งการดูดวงถือว่าเป็นความเชื่อที่ผูกติดกับ การดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั่งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการดูดวงมีหลายแขนง หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การดูจากวันเดือนปี เกิด การดูดวงจากราศี และการดูดวงที่เกิดขึ้นตาม ยุคสมัยปัจจุบัน อาทิเช่น การดูดวงจากกรุ๊ปเลือด การดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งการดูดวงแขนงต่างๆ เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่ในการดูดวง แขนงต่างๆก็อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาใน การเดินทางได้ บางครั้งอาจถูกหลอกลวงจากการดู ดวง ทำให้การดูดวงในแต่ล่ะครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีความเสี่ยงสูง

3  เนื่องด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ และ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในทุกด้าน เช่น ด้าน การศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ เป็นต้น ในด้าน การให้ความบันเทิงถือว่ามีความสำคัญ ทำให้ ผู้บริโภคสื่อมีความสนุกสนานและผ่อนคลาย ความเครียดได้ โดยมีสื่อและระบบบริการในรูปแบบ ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4  จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงจัดทำระบบดูดวง ออนไลน์ โดยรวบรวมศาสตร์แห่งการดูดวงไว้ 4 แขนง ซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน คือ การดูดวงจาก วัน / เดือน / ปีเกิด การดูดวงจากราศี การดูดวงจาก กรุ๊ปเลือด และการดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ เพื่อ ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ ผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงใน การถูกหลอกลวง

5 2. วัตถุประสงค์  2.1 เพื่อประยุกต์ลักษณะของงานให้เข้ากับ เทคโนโลยีปัจจุบัน  2.2 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกการดูดวงตามแขนงที่ต้องการ ได้สะดวก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้  2.3 เพื่อให้ผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูดวง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  2.4 เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้

6 3. ขอบเขตของระบบ  3.1 ข้อมูลการดูดวง  ประเภทการดูดวง  - วัน / เดือน / ปีเกิด  - ราศี  - กรุ๊ปเลือด  - เบอร์โทรศัพท์  3.2 การจัดการ  - ผู้ใช้ สามารถเลือกแขนงของการดูดวงและกรอก ข้อมูลที่ใช้ดูดวงตามแขนงต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้  - ผู้ดูแลระบบ ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำผลโหวต

7 4. ระยะเวลาการดำเนินงานและ หน้าที่ของสมาชิก  ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 9 มกราคม พ. ศ. 2556 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556

8  หน้าที่ของสมาชิก  PM : นางสาวสุดารัตน์ชื่นศิริ 53160019  SA : นางสาวจอมขวัญสกุลธนสมบัติ 53160093 นายธงชัยทำนา 53160101  DB : นางสาวกาญจนากาฬภักดี 53160074  Programming : นางสาวกุลณัฐวลัยเสถียรพงศ์ พันธ์ 53160021 นายนำโชคสว่างพบ 53160052

9 5. การวิเคราะห์และการ ออกแบบระบบ  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก RSS Feed  ใช้ RSS Feed (Really Simple Syndication Feed) ในการ ดึงข้อมูลของการดูดวงจากเว็บไซต์ต่างๆมาแสดงบน เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นภาษา XML โดยจะนำมาเฉพาะ หัวข้อของการดูดวงในเว็บไซต์นั้นๆ เมื่อคลิกจะลิงค์ไป ยังรายละเอียดของเว็บต้นฉบับ  RSS Feed ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีหลากหลาย โดยใช้ RSS Feed ดึงข้อมูลการดูดวงในแขนงต่างๆ จากเว็บไซต์ที่ แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ดึงมาจะถูกจัดเก็บลงใน ฐานข้อมูล

10  5.2 Model Driven and SOA Architecture  Model Driven 1. Tools Drive - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 - Notepad, Notepad++ - Microsoft Word 2010 - Adobe Dreamweaver CS3 - ฐานข้อมูล MySQL - ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา : PHP, HTML, XML

11 2. Data Driven - รายชื่อของแขนงการดูดวง - ข้อมูลการทำนายของแต่ละแขนงการดูดวง 3. Process Driven - ดึงข้อมูลของการดูดวงแต่ละแขนงมาใส่ลงใน ฐานข้อมูล - เลือกแขนงของการดูดวง - ค้นหาผลการทำนายของการดูดวงแต่ละ แขนงจากฐานข้อมูล - แสดงผลการทำนายของการดูดวงแต่ละแขนง

12  SOA Architecture

13  5.3 Use Case Diagram

14  5.4 Process ที่สำคัญของระบบ  1. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยทำ RSS feed ดึงข้อมูลจาก เว็บต่างๆ ใส่ลงไปในตารางฐานข้อมูล  2. จัดทำผลโหวด ดูผลโหวดที่ได้รับจากการดูดวงแขนง ต่างๆ คือ ดูดวงจากวัน / เดือน / ปี ดูดวงจากราศี ดูดวงจาก กรุ๊ปเลือด และดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์  3. ปรับปรุงฐานข้อมูล  5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบคือ Sequential Search เนื่องจากการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลที่ได้จาก RSS Feed มีข้อมูลน้อย จึงใช้ Sequential Search ในการ ค้นหา


ดาวน์โหลด ppt ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”. 1. ที่มาและปัญหาของระบบ  ศาสตร์แห่งการดูดวงถือว่าเป็นความเชื่อที่ผูกติดกับ การดำเนินชีวิตของคนไทยมาตั่งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการดูดวงมีหลายแขนง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google