งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 423103 พื้นฐานการคิด เชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking) ภาควิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายโดย.. อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 423103 พื้นฐานการคิด เชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking) ภาควิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายโดย.. อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ประ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 423103 พื้นฐานการคิด เชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking) ภาควิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายโดย.. อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ประ สิว E-mail : kangpla1977@hotmail.com kangpla1977@hotmail.com 084-5656770 ไม่เกิน 2 ทุ่ม

2 By..Rinsai2 กิจกรรมการเรียนการ สอน 1. การบรรยาย 2. กิจกรรมเดี่ยว 3. กิจกรรมกลุ่มย่อย 4. การอภิปรายในชั้นเรียน

3 By..Rinsai3 กิจกรรมการเรียนการ สอน 1. คะแนนงาน 30 คะแนน 2. คะแนนจิตพิสัยและเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน 3. คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน

4 By..Rinsai4 ผลการศึกษา A ดีมาก B+ ค่อนข้างดีมาก B ดี C+ ค่อนข้างดี C พอใช้ D อ่อน D+ อ่อนมาก F ตก I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)

5 By..Rinsai5 กฎระเบียบสำหรับผู้เรียน   เข้าเรียนตรงเวลา เช็คชื่อทุกครั้ง   มาเรียนตรงเวลาได้ 2 มาสายได้ 1   นิสิตที่มาเรียนตรงเวลา ( เลข 2) ร้อยละ 80   มีสิทธิ์ได้รับคะแนนจิตพิศวาส   ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง Drop ได้เลย   ขณะเรียนต้องตั้งใจฟังบรรยาย ให้ความ ร่วมมือและมีความ สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน   ส่งงานให้ตรงเวลา หากส่งเกินเวลาที่ กำหนดจะถูกหักคะแนน โดยใบงานจะต้องส่งอาทิตย์ถัดไปใน คาบเรียนทุกครั้ง

6 By..Rinsai6 กฎระเบียบสำหรับผู้เรียน ( ต่อ )  ห้ามลอกงานผู้อื่น ถ้าตรวจพบจะไม่ได้คะแนนทั้งผู้ ลอกและผู้ให้ลอก  การขาดสอบปลายภาค จะมีผลการเรียนเป็น F ทันที  การแต่งกายเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ให้นิสิต ปฏิบัติดังนี้  แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ห้ามสวมรองเท้าแตะ  ห้ามสวมกางเกงยีนส์

7 By..Rinsai7  การแต่งกายเข้าเรียน ( ต่อ )  ห้ามสวมเสื้อกาวน์ เสื้อช้อป  ห้ามสวมชุดพละ  ห้ามปล่อยชายเสื้อ ไว้ นอกกางเกงหรือ กระโปรง  ห้ามสวมเสื้อรัดรูป  ห้ามสวมกระโปรง สั้นผ่าสูง กฎระเบียบสำหรับ ผู้เรียน ( ต่อ )

8 By..Rinsai8 ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบ กับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิง ระบบกับการแก้ปัญหา การนำ หลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับ สาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิด เชิงระบบกับการแก้ปัญหา ลักษณะต่างๆ คำอธิบายรายวิชา

9 By..Rinsai9 เมื่อผู้เรียนศึกษารายวิชานี้จบ แล้ว ควรจะสามารถ 1. บอกความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิดที่มา และ ธรรมชาติของการคิดเชิง ระบบได้ 2. อธิบายถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการคิดเชิงระบบ กับ การเป็นองค์กรการเรียนรู้ได้ 3. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยย่อย ของปัญหาที่ กำหนดขึ้นได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์

10 By..Rinsai10 4. ระบบความสัมพันธ์ของ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่ เป็นผลได้อย่างสมเหตุสมผล 5. สร้างวงจรสาเหตุแห่งปัญหา ที่กำหนดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 6. แสดงกระบวนการคิดเชิง ระบบเพื่อการแก้ปัญหาแต่ละ วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

11 By..Rinsai11 ที่หัวข้อบรรยาย ๑ปฐมนิเทศรายวิชา / ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ ๒ความหมาย ความสำคัญ หลักการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิด แบบพลวัต (Dynamic thinking) การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุ (System-as-cause thinking) การ คิดมองแบบภาพรวม (Forest thinking) ๓ความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ คิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับ การเป็นองค์กรการเรียนรู้

12 12 ๔กระบวนการคิดเชิงระบบ ๕การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การจัดระเบียบปัญหา (Formulating the problem) การ ระบุตัวแปร (Identifying Variables) การเขียนกราฟแสดง พฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาหนึ่ง (Drawing Behavior Over Time Graphs) การสร้างแผนภาพวงจร สาเหตุ (Building Causal Loop Diagrams) ๖การเขียนตัวแทนโครงสร้างระบบ ด้วยการใช้แผนภาพแทนความคิด (Causal Loop Diagrams : CLD)

13 13 ๗หลักการประยุกต์การคิด เชิงระบบกับการ แก้ปัญหาลักษณะต่างๆ ๘สอบกลางภาค ๙กรณีศึกษา 1 : ปัญหา สังคม 1 ๑๐๑๐ กรณีศึกษา 2 : ปัญหา สุขภาพ 1 ๑ กรณีศึกษา 3 : ปัญหา ธุรกิจ 1

14 14 ๑๒๑๒ กรณีศึกษา 4 : ปัญหาสังคม 2 ๑๓๑๓ กรณีศึกษา 5 : ปัญหาสุขภาพ 2 ๑๔๑๔ กรณีศึกษา 6 : ปัญหาธุรกิจ 2 ๑๕๑๕ การนำเสนอผลงาน ๑๖๑๖ สอบปลายภาค

15 15 หมายเหตุ : กำหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ประกาศของมหาวิทยาลัย และ / หรือ ข้อตกลง ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน http://seashore.buu.ac. th/~narongsp/


ดาวน์โหลด ppt 1 423103 พื้นฐานการคิด เชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking) ภาควิชานวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายโดย.. อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google