งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT) Behavior Over Time graphs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT) Behavior Over Time graphs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT) Behavior Over Time graphs

2 เวลาผ่านไปพฤติกรรม แปรเปลี่ยน ข้อมูล มี 2 ประเภท 1. เชิงปริมาณ 2. เชิงคุณภาพ การใช้เวลาว่างกับครอบครัว การเอาใจใส่ต่อการเรียน ความต้องการการยอมรับ

3 ลองคิดดู ปัญหา ความห่างเหินภายในครอบครัว เทียบกับตัวเอง ตั้งแต่เล็กจนโต มี อะไรเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อ ความเหินห่างในครอบครัวให้แตก ประเด็นให้ได้เยอะที่สุดบ้าง

4 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT การเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของตัว แปรในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อมองเห็น ทิศทาง แนวโน้ม ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยต่างๆ

5 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT หลักการเขียนกราฟ 1. แนวนอน (X) เป็นมิติเวลา 2. แนวตั้ง (Y) เป็นมิติปริมาณ

6 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT ภายในเส้นกราฟแนวนอน ( มิติเวลา ) จะต้องมีช่วงเวลาดังนี้ 1. จุดเริ่มต้น หรือจุดปัญหา 2. จุดก่อนหน้าปัจจุบัน ( อดีต ) 3. จุดปัจจุบัน 4. จุดอนาคต ( เพื่อการทำนายและดูแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้น )

7 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT วิธีการเขียนกราฟ 1. นำทุกปัจจัยเขียนกราฟลงในที่เดียวกัน 2. เขียนเส้นกราฟให้ชัดเจนโดยใช้คนละสี 3. บนเส้นแกนเวลา ต้องระบุช่วงเวลาให้ ชัดเจน 4. เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้มองความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เช่น ลักษณะเป็นตรงข้าม กัน คล้อยตามกัน

8 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT

9 การมองข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต เป็นลักษณะการมองภาพใหญ่ หรือการคิดแบบภาพรวม Forest thinking

10 กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา BOT


ดาวน์โหลด ppt กราฟพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (BOT) Behavior Over Time graphs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google