งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Don Hoi Lot) ที่ตั้งและ พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 546,875.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Don Hoi Lot) ที่ตั้งและ พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 546,875."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (Don Hoi Lot)

3 ที่ตั้งและ พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 546,875 ไร่ ซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่บน บกและในทะเล ความสูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ - 0.15 - 1.23 เมตร

4 ลักษณะ ทั่วไป ดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ลักษณะดิน เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำ และตะกอนน้ำทะเลบริเวณ ปากแม่น้ำกลองทำ ให้แผ่นดินขยายออกไปในทะเลบริเวณ ประกอย ด้วยตะกอน โคลนกระจายเต็มพื้นที่เมื่อน้ำลงจะ ปรากฏสันดอนทราย กว้าง ประมาณ 4 กิโลเมตร

5 เนื้อดิน มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร สภาพพื้นที่ ชายฝั่งหาดเลนปากแม่น้ำแม่กลองนี้ มีร่องน้ำใหญ่ 3 ร่อง เกิดเป็นสันดอนทั้งหมด 5 แห่ง การขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นแบบน้ำคู่ คือ น้ำ ขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง ลักษณะ ทั่วไป ( ต่อ )

6 สถานภา พ แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน เกษตรกรรม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำใน แม่น้ำแม่กลอง การบุกรุกทำลายป่าชายเลนเพื่อ เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำ การสร้างร้านอาหารรุกล้ำลง ไปในทะเลการสร้างถนน การท่องเที่ยวและขยะที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อ สิ่งมีชีวิตบนดอนหอยหลอดซึ่งอยู่ปากแม่น้ำ

7 ภาพการ ท่องเที่ยว

8

9 การจัดการ และอนุรักษ์ พื้นที่ดอนหอยหลอดเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ในปี พ. ศ. 2536 สำนักงานป่าไม้จังหวัด สมุทรสงครามกำหนดพื้นที่สงวนหวงห้ามบริเวณ ที่งอกปักหลักเขตและป้ายแสดงแนวเขตใน ท้องที่ประมาณ 300 ไร่

10 การจัดการและ อนุรักษ์ ( ต่อ ) มีโครงการพัฒนาต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิด ผลกระทบได้ในระยะยาว เช่น โครงการระบบ ป้องกันน้ำเค็ม โครงการก่อสร้างถนนเลียบ ชายฝั่ง บริเวณตำบลบางจะเกร็ง และตำบลบาง แก้ว

11 ความสำคัญที่จัดเป็น พื้นที่ชุ่มน้ำ ความสำคัญที่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ ระหว่างประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มี ลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง หาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของ พื้นที่ และหอยอีกหลายชนิดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค

12 คุณค่าด้านสังคมและ วัฒนธรรม ดอนหอยหลอดช่วยดักและเก็บตะกอนที่พัดพา มาตาม แม่น้ำก่อนลงสู่ทะเลเป็นแหล่งผงผลิต ทางการประมงหลายชนิด เช่น หอยหลอด หอยแมลงภู่โดยเฉาพะหอยหลอดเป็นสัตว์ เศรษฐกิจที่ทำ รายได้ให้แก่ท้องถิ่นจนมีชื่อเสียง เป็นพื้นที่มีความเหมาะสม สำ

13 พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อย่างน้อย 42 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนขี้ไก่ แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนไฟ หนอนริ้บบิ้น หอยประมาณ 10 ชนิด ได้แก่ หอยตุ๊กแก หอย ตะกาย หอยมวนพลู หอยกระพง หอยแครง หอยหิน หอยเสียบ หอยกระปุก หอยปากเป็ด

14 สภาพทาง ชีวภาพ บริเวณหาดเลนเป็นที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ซึ่งไม่พบมากนักตามชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยแห่งอื่น แต่พบมากในบริเวณนี้จึง ถือเป็นเอกลักษณ์ของหาดเลน ตำบลบางจะ เกร็งแห่งนี้

15 พบนกอย่างน้อย 18 ชนิด บริเวณดอนหอย หลอดและป่าชายเลน ใกล้เคียงตลอดแนว ชายฝั่งทะเล เป็นนกทะเลและนกชายเลน (endangered) ได้แก่ นกกระสานวล ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม ได้แก่ เหยี่ยวแดง นกนางนวลแกลบเล็ก นกแอ่นกินรัง นกชนิดอื่นๆ ที่พบ เช่น นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกนางนวลแกลบเคราขาว สภาพทาง ชีวภาพ ( ต่อ )

16 นกกระสานวล

17 แผนที่เส้นทางในการไป ดอนหอยหลอด

18


ดาวน์โหลด ppt (Don Hoi Lot) ที่ตั้งและ พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 546,875.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google