งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญใน พระพุทธศาสนา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญใน พระพุทธศาสนา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญใน พระพุทธศาสนา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน วันสำคัญในพระ พุทธศาสนาได้ถูกต้อง 2. สามารถปฏิบัติตนตามวันสำคัญใน พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 3. สามารถสืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธได้

3 วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา

4 วันวิสาขบู ชา ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพ าน

5 ในวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก ? 10 ก ตรัสรู้ข ประสูติ ค ปรินิพานง พิธีเทวาพิเสก

6 เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณสถานทีใด Timer ก. ใต้ต้นสาระข. สวนพิลุมวัน ค. ใต้ต้นสัตยา บรรณ ง. เมืองกุสินารา

7 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด ? Timer ก. ธรรมจักรกรรมข. วิวัสกรรม ค. ธรรมจักรกัป วัตนสูตร ง. อริยสัจย์ 4

8 วัน อาสาฬหบูชา แสดงพระปฐม เทศนา แก่ปัจจวัคคีทั้ง ๕ ตน พระภิกษุสงฆ์ นำในพิธี เวียนเทียน

9 คณะบุคคลใดที่ได้รับการสั่งสอนพระ ธรรมจากพระพุทธเจ้า ปัจ วัคคี อลัช ชี

10 กิจกรรมใดที่ชาวพุทธกระทำในวัน อาสาฬหบูชา พิธีเวียน เทียน พิธีถวาย เครื่องเซ่น

11 วันมาฆบูชา ทรงแสดง โอวาท ปาฏิโมกข์ ชาวพุทธ เวียนเทียน

12 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความที่กำหนด ให้กับรูปภาพให้ถูกต้อง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน อาสาฬหบูชา

13 ให้นักเรียนจับคู่ข้อความกับรูปภาพทับกันให้ ถูกต้อง ถวายเทียน พรรษา การตักบาตรเท โว เวียนเทียน

14 วันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียน พรรษา การประชุมกันใน พระอุโบสถ

15 การประชุมกันของพระภิกษุสงฆ์กระทำกันตรงกับข้อใด ? 10 ก. ศาลาการ เปรียญ ข. อุโบสถ ค. ประรำพิธีง. สวนรุกขชาติ

16 วันออก พรรษา พระพุทธองค์ เสด็จลงมา จากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ พิธีทำบุญ ตัก บาตร

17 การตักบาตรเทโวโรหณะมีความหมายตรงกับข้อใด ? 15 ก. เพื่อระลึกครั้ง พระพุทธเจ้าเสด็จ จากสวรรค์ ข. เพื่อแสดงความ ภักดี ค. เพื่อปรารถนา พระนิพพาน ง. เพื่อการหลุด พ้น


ดาวน์โหลด ppt นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญใน พระพุทธศาสนา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google