งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญในพระพุทธศาสนา วิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญในพระพุทธศาสนา วิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญในพระพุทธศาสนา วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันสำคัญในพระ พุทธศาสนาได้ถูกต้อง 2. สามารถปฏิบัติตนตามวันสำคัญในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 3. สามารถสืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธได้

3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4 วันวิสาขบูชา ประสูติ ปรินิพพาน ตรัสรู้

5 ในวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก ?
10 ในวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรก ? ก ตรัสรู้ ข ประสูติ ค ปรินิพาน ง พิธีเทวาพิเสก

6 เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณสถานทีใด
Timer ก.ใต้ต้นสาระ ข.สวนพิลุมวัน ค.ใต้ต้นสัตยาบรรณ ง.เมืองกุสินารา

7 ค. ธรรมจักรกัปวัตนสูตร
Timer พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด ? ก. ธรรมจักรกรรม ข. วิวัสกรรม ค. ธรรมจักรกัปวัตนสูตร ง. อริยสัจย์ 4

8 พระภิกษุสงฆ์ นำในพิธีเวียนเทียน
วันอาสาฬหบูชา แสดงพระปฐมเทศนา แก่ปัจจวัคคีทั้ง ๕ ตน พระภิกษุสงฆ์ นำในพิธีเวียนเทียน

9 คณะบุคคลใดที่ได้รับการสั่งสอนพระธรรมจากพระพุทธเจ้า
ปัจวัคคี อลัชชี

10 กิจกรรมใดที่ชาวพุทธกระทำในวันอาสาฬหบูชา
พิธีเวียนเทียน พิธีถวายเครื่องเซ่น

11 ทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์
วันมาฆบูชา ทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์ ชาวพุทธเวียนเทียน

12 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความที่กำหนดให้กับรูปภาพให้ถูกต้อง
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา

13 ให้นักเรียนจับคู่ข้อความกับรูปภาพทับกันให้ถูกต้อง
ถวายเทียนพรรษา การตักบาตรเทโว เวียนเทียน

14 การประชุมกันใน พระอุโบสถ
วันเข้าพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษา การประชุมกันใน พระอุโบสถ

15 ก. ศาลาการเปรียญ ข. อุโบสถ ค. ประรำพิธี ง. สวนรุกขชาติ
10 การประชุมกันของพระภิกษุสงฆ์กระทำกันตรงกับข้อใด ? ก. ศาลาการเปรียญ ข. อุโบสถ ค. ประรำพิธี ง. สวนรุกขชาติ

16 พระพุทธองค์เสด็จลงมา จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
วันออกพรรษา พระพุทธองค์เสด็จลงมา จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พิธีทำบุญ ตักบาตร

17 ก. เพื่อระลึกครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์
15 การตักบาตรเทโวโรหณะมีความหมายตรงกับข้อใด ? ก. เพื่อระลึกครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ ข. เพื่อแสดงความภักดี ค. เพื่อปรารถนา พระนิพพาน ง. เพื่อการหลุดพ้น


ดาวน์โหลด ppt นายกษิดิ์เดช วันโทน เสนอ เรื่อง วันสำคัญในพระพุทธศาสนา วิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google