งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริม เสรีภาพในวิชาชีพ. ทุกวันนี้... สังคมของเรานั้นเสื่อม ถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมาก ขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริม เสรีภาพในวิชาชีพ. ทุกวันนี้... สังคมของเรานั้นเสื่อม ถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมาก ขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริม เสรีภาพในวิชาชีพ

2 ทุกวันนี้... สังคมของเรานั้นเสื่อม ถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมาก ขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน วิชาชีพ อยากให้นักสาธารณสุข หรืออาจจะเป็นอาชีพอื่น ๆ ได้ลอง มาอ่านดูกัน เผื่อจะฉุกคิดได้บ้าง ซึ่งเป็นจริยธรรมสำหรับนัก สาธารณสุข 8 ข้อดังนี้

3 4. นักสาธารณสุขต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะ ตำแหน่ง ทำให้เป็นตัวอย่างแก่ ประชาชน 5. นักสาธารณสุขจะต้องเข็มแข็ง อดทน พร้อมรับคำวิจารณ์ของ ผู้อื่น

4 1. การปฏิบัติหน้าที่ของนัก สาธารณสุขต้องยึดหลักการและความ เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 2. นักสาธารณสุขต้องยึดมั่นในความ สามัคคี มีความจริงใจต่อกัน เกื้อกูล กันเพื่อให้งานของส่วนรวมสำเร็จ 3. นักสาธารณสุขต้องเคารพ รัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งกฎกติกาต่าง ๆ เพื่อความ ถูกต้องและเป็นแบบแผนที่ดีงาม

5 6. นักสาธารณสุขต้องยึดถือความ ถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายจากงาน ในความรับผิดชอบ ต้องกล้ารับผิด 7. นักสาธารณสุขต้องมีความเคร่งครัด ในเรื่องเวลา และต้องตรงต่อเวลาใน ทุกกรณี 8. นักสาธารณสุขต้องไม่แสวง ผลประโยชน์จากงานในหน้าที่ หากมุ่ง หากินด้วยวิธีการใด ๆ ต้องลาออกจาก ตำแหน่งไปทำการค้า

6 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics ) จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ - มุ่งให้คนในวิชาชีพมี ประสิทธิภาพ - ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ - ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่ มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ มีความสำคัญและ จำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และ หน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยว ควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดี งาม

7 วิเคราะห์สถานการณ์ วิกฤตคุณธรรมจริยธรรม ในปัจจุบันสภาพความเสื่อมถอย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในสังคมไทย เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต สะท้อนได้จาก พฤติกรรมของคนในสังคมได้เริ่มมี สำนึกในเรื่องของความถูกต้อง ความดี ความเลวคุณธรรมประจำใจ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม และสิทธิ หน้าที่

8 โดยวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ ตกต่ำนั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงการ ทำงานได้ เช่น มนุษย์เราเมื่อได้ ทำงานหรือประกอบวิชาชีพในด้านใด ด้านหนึ่งที่ตัวของเราได้ศึกษามานั้น ก็ย่อมที่จะมีความต้องการที่จะอยาก ได้อิสระ เสรีภาพในการทำงานทั้ง ด้านการคิด ด้านการแสดงความ คิดเห็น โดยที่ตัวเราเองสามารถที่จะ แสดงความคิดเห็นโดนไม่ถูกผู้อื่นปิด กั้น

9 เพราะในการทำงานบางครั้ง บางคนก็ จะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ คิดว่าความคิดของตัวเองดีที่สุดและ ไม่สนใจถึงความคิดของผู้ร่วมทำงาน คนอื่นๆ งานนั้นอาจจะเสร็จจริง แต่ถ้า พูดถึงประสิทธิภาพของงานก็อาจมี น้อยจนทำให้งานนั้นออกมาดูไม่ดี ไม่ ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

10 และการทำงานเป็นทีมก็เกิดจาก การรวมตัวของคนหลายคน ทุกคน จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่ก็ อาจมีบ่อยครั้งที่คนในทีมอาจจะเกิด การทำงานที่คล่อมจังหวะกัน

11 บางคนช้าเกินไป บางคนเร็ว เกินไป เราควรจะต้องมีการตกลง ทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงาน ก่อนว่าจะทำงานกันอย่างไร จึงจะ ทำให้ทีมของเรานั้นประสบ ความสำเร็จ

12 1. การทำงานโดยใช้ความคิดตัวเอง เป็นใหญ่ 2. ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นใน การทำงาน 3. บางคนมีตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถ ตัดสินใจงานได้ จึงไม่เปิดโอกาสให้ ผู้อื่นได้แสดงความคิด สาเหตุของปัญหา

13 4. เมื่อผู้ที่ทำงานร่วมกันหลายๆคน ขาดเสรีภาพในการแสดงความคิด ก็ จะทำให้งานออกมาไม่สำเร็จหรือไม่ดี

14 1. ควรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. มุ่งพัฒนาภายในกลุ่มทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากกว่าที่จะใช้ความคิด ของตนคนเดียว 3. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดง ความคิด เพราะการช่วยกันคิดอาจจะ ทำให้เกิดงานออกมาอย่างมี ประสิทธิภาพ การ แก้ปัญหา

15 4. ในบางครั้งเราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ฟัง ที่ดีบ้าง ไม่ใช่คิดแต่ว่าคนอื่นไม่มี ศักยภาพพอ เพราะบางครั้งการที่เรา รับฟังผู้อื่นอาจจะได้เห็นมุมมองที่ เราเองไม่เคยเห็น

16 http://www.youtube.com/ watch?v=ysVHeQR1Wns ตัวอย่าง คลิป


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริม เสรีภาพในวิชาชีพ. ทุกวันนี้... สังคมของเรานั้นเสื่อม ถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมาก ขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google