งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริมเสรีภาพในวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริมเสรีภาพในวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริมเสรีภาพในวิชาชีพ

2 ทุกวันนี้...สังคมของเรานั้นเสื่อมถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยากให้นักสาธารณสุข หรืออาจจะเป็นอาชีพอื่น ๆ ได้ลองมาอ่านดูกัน เผื่อจะฉุกคิดได้บ้าง ซึ่งเป็นจริยธรรมสำหรับนักสาธารณสุข 8 ข้อดังนี้

3 4. นักสาธารณสุขต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะ ตำแหน่ง ทำให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
5. นักสาธารณสุขจะต้องเข็มแข็ง อดทน พร้อมรับคำวิจารณ์ของผู้อื่น

4 1. การปฏิบัติหน้าที่ของนักสาธารณสุขต้องยึดหลักการและความเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
2. นักสาธารณสุขต้องยึดมั่นในความสามัคคี มีความจริงใจต่อกัน เกื้อกูลกันเพื่อให้งานของส่วนรวมสำเร็จ 3. นักสาธารณสุขต้องเคารพรัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับรวมทั้งกฎกติกาต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและเป็นแบบแผนที่ดีงาม

5 6. นักสาธารณสุขต้องยึดถือความถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายจากงานในความรับผิดชอบ ต้องกล้ารับผิด
7. นักสาธารณสุขต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องเวลา และต้องตรงต่อเวลาในทุกกรณี 8. นักสาธารณสุขต้องไม่แสวงผลประโยชน์จากงานในหน้าที่ หากมุ่งหากินด้วยวิธีการใด ๆ ต้องลาออกจากตำแหน่งไปทำการค้า

6 จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ -มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
   จรรยาบรรณวิชาชีพ  (Code of Ethics ) จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ    -มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ -ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ -ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ   จรรยาบรรณ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม

7 วิเคราะห์สถานการณ์ วิกฤตคุณธรรมจริยธรรม
ในปัจจุบันสภาพความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม ในสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต สะท้อนได้จากพฤติกรรมของคนในสังคมได้เริ่มมีสำนึกในเรื่องของความถูกต้อง ความดี ความเลวคุณธรรมประจำใจ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม และสิทธิหน้าที่

8 โดยวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ตกต่ำนั้นสะท้อนให้เราเห็นถึงการทำงานได้ เช่น มนุษย์เราเมื่อได้ทำงานหรือประกอบวิชาชีพในด้านใดด้านหนึ่งที่ตัวของเราได้ศึกษามานั้น ก็ย่อมที่จะมีความต้องการที่จะอยากได้อิสระ เสรีภาพในการทำงานทั้งด้านการคิด ด้านการแสดงความคิดเห็น โดยที่ตัวเราเองสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นโดนไม่ถูกผู้อื่นปิดกั้น

9 เพราะในการทำงานบางครั้ง บางคนก็จะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยที่คิดว่าความคิดของตัวเองดีที่สุดและไม่สนใจถึงความคิดของผู้ร่วมทำงานคนอื่นๆ งานนั้นอาจจะเสร็จจริง แต่ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพของงานก็อาจมีน้อยจนทำให้งานนั้นออกมาดูไม่ดี ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

10 และการทำงานเป็นทีมก็เกิดจากการรวมตัวของคนหลายคน ทุกคนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่ก็อาจมีบ่อยครั้งที่คนในทีมอาจจะเกิดการทำงานที่คล่อมจังหวะกัน

11 บางคนช้าเกินไป บางคนเร็วเกินไป เราควรจะต้องมีการตกลงทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานก่อนว่าจะทำงานกันอย่างไร จึงจะทำให้ทีมของเรานั้นประสบความสำเร็จ 

12 สาเหตุของปัญหา 1.การทำงานโดยใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่
2.ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 3.บางคนมีตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถตัดสินใจงานได้ จึงไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิด

13 4.เมื่อผู้ที่ทำงานร่วมกันหลายๆคนขาดเสรีภาพในการแสดงความคิด ก็จะทำให้งานออกมาไม่สำเร็จหรือไม่ดี

14 การแก้ปัญหา 1.ควรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มุ่งพัฒนาภายในกลุ่มทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะใช้ความคิดของตนคนเดียว 3.เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิด เพราะการช่วยกันคิดอาจจะทำให้เกิดงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

15 4.ในบางครั้งเราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีบ้าง ไม่ใช่คิดแต่ว่าคนอื่นไม่มีศักยภาพพอ เพราะบางครั้งการที่เรารับฟังผู้อื่นอาจจะได้เห็นมุมมองที่เราเองไม่เคยเห็น

16 ตัวอย่างคลิป


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ เรื่องส่งเสริมเสรีภาพในวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google