งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่า ด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ. ศ. 2553 “ ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่า ด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ. ศ. 2553 “ ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่า ด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ. ศ. 2553 “ ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ พนักงานปฏิบัติการ สัญญาจ้างและลูกจ้าง พนักงานปฏิบัติการ พนักงานปฏิบัติการ สัญญาจ้างและลูกจ้าง “ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ” หมายความว่า (1) คณะกรรมการ สำหรับตำแหน่ง กรรมการ (1) คณะกรรมการ สำหรับตำแหน่ง กรรมการ (2) ประธานกรรมการ สำหรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (2) ประธานกรรมการ สำหรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (3) ผู้อำนวยการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (3) ผู้อำนวยการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2 - กรณีที่ อ. อ. ป. จัดส่งไปศึกษา หรือ ฝึกอบรม หรือดูงานให้ถือว่าไม่ เป็นวันลา - คณะกรรมการกำหนดทุน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวย การ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน สำนักนโยบายแผนและ การ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน สำนักนโยบายแผนและ งบประมาณ และสำนักทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ และสำนักทรัพยากรมนุษย์ - คณะกรรมการกำหนดทุนมีอำนาจหน้าที่ 1. กำหนดทุนสำหรับการไปศึกษา 1. กำหนดทุนสำหรับการไปศึกษา 2. กำหนดความสำคัญของสาขาวิชาและ สถาบันการศึกษาที่ควรจะ 2. กำหนดความสำคัญของสาขาวิชาและ สถาบันการศึกษาที่ควรจะ ได้รับทุนไปศึกษา ได้รับทุนไปศึกษา 3. สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ประสงค์จะ ขอรับทุนไปศึกษาในและ 3. สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ประสงค์จะ ขอรับทุนไปศึกษาในและ ต่างประเทศ ให้มีจำนวนไม่เกินจำนวน ทุน ต่างประเทศ ให้มีจำนวนไม่เกินจำนวน ทุน

3 - ผู้ที่จะไปศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นพนักงานและปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี แต่ถ้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะให้พนักงานที่มี เวลาปฏิบัติงานไม่ครบสามปี ไปศึกษาก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติ (2) เป็นพนักงานที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมี เวลากลับมาปฏิบัติงาน ชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุ การชดใช้ เวลาปฏิบัติงานนี้ให้รวมถึง การปฏิบัติงานชดใช้การฝึกอบรมเดิมที่ค้าง อยู่ด้วย (3) มีสุขภาพอนามัยดี (4) ไม่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ ทุนการศึกษา (5) ตกลงและยินยอมทำสัญญาผูกพันตาม เงื่อนไขที่ อ. อ. ป. กำหนด - ผู้ที่จะไปศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นพนักงานและปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี แต่ถ้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะให้พนักงานที่มี เวลาปฏิบัติงานไม่ครบสามปี ไปศึกษาก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติ (2) เป็นพนักงานที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมี เวลากลับมาปฏิบัติงาน ชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุ การชดใช้ เวลาปฏิบัติงานนี้ให้รวมถึง การปฏิบัติงานชดใช้การฝึกอบรมเดิมที่ค้าง อยู่ด้วย (3) มีสุขภาพอนามัยดี (4) ไม่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ ทุนการศึกษา (5) ตกลงและยินยอมทำสัญญาผูกพันตาม เงื่อนไขที่ อ. อ. ป. กำหนด

4 - ผู้ไปศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานใน อ. อ. ป. เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 4 เท่าของระยะเวลาที่ทำการศึกษาหรือ 4 เท่าของระยะเวลาที่ ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มแล้วแต่ระยะเวลา ใดจะมากกว่ากัน - กรณีได้รับทุนการศึกษานอกเวลาราชการ ผู้ ได้รับทุนต้องกลับมา ปฏิบัติงานใน อ. อ. ป. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวน เงินทุนที่ได้รับอนุมัติหารด้วยเงินเดือนของผู้ที่ ได้รับทุน ณ วันลงนาม ในสัญญา - พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ให้มีสิทธิ์ ได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง ระหว่างการลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา จนถึงวันกลับมา รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

5 ผู้ที่จะไปฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ผู้ที่จะไปฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติงานติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งจะให้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบหนึ่งปี ไปฝึกอบรมก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติ แต่ถ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งจะให้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบหนึ่งปี ไปฝึกอบรมก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติ (2) มีสุขภาพอนามัยดี (3) ไม่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ ทุนการศึกษา เว้นแต่เป็น การฝึกอบรมในประเทศ การฝึกอบรมในประเทศ (4) ตกลงและยินยอมทำสัญญาผูกพันตาม เงื่อนไขที่ อ. อ. ป. กำหนด

6 - การดูงาน จะเป็นการดูงานเฉพาะหรือเป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือฝึกอบรม หรือต่อจากการศึกษา หรือ ฝึกอบรมก็ได้ หรือฝึกอบรม หรือต่อจากการศึกษา หรือ ฝึกอบรมก็ได้ - การดูงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ ( มีการมอบอำนาจ ตามคำสั่ง อ. อ. ป. 16/2552) ตามคำสั่ง อ. อ. ป. 16/2552)


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่า ด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ. ศ. 2553 “ ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google