งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเหลว (Liquids) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเหลว (Liquids) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของเหลว (Liquids) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เนื้อหา การจัดเรียงอนุภาคและสมบัติบางประการของ ของเหลวเทียบกับแก๊สและของแข็ง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค/โมเลกุล ความดันไอและจุดเดือดของของเหลว สมบัติของของเหลว แรงตึงผิว (surface tension) แคปิลลารีแอคชัน (capillary action) ความหนืด (viscosity) โครงสร้างและสมบัติของน้ำ (Structure and Properties of Water)

3 1. การจัดเรียงอนุภาคของสาร แก๊ส: เคลื่อนที่ตลอดเวลา มีแรงกระทำต่อกันน้อย ของเหลว: เคลื่อนที่ได้ ไหลได้ มีแรงกระทำต่อกันมาก ของแข็ง: เคลื่อนที่ไม่ได้ มีแรงกระทำต่อกันมากกว่า ของเหลว ความไม่เป็นระเบียบ (entropy)

4 สถานะ ปริมาตร/ รูปร่าง ความ หนาแน่น ความสามารถ ในการ เคลื่อนที่ ความสามารถ ในการถูก บีบอัด แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ปริมาตร/รูปร่าง ตามภาชนะ ที่บรรจุ ปริมาตร/รูปร่าง แน่นอนแต่ตาม ภาชนะที่บรรจุ มีปริมาตร/ รูปร่างที่แน่นอน ต่ำ ปานกลาง สูง อิสระสูง เคลื่อนไปมา ได้ สั่นสะเทือน อยู่กับที่ ถูกบีบอัด ได้มาก ถูกบีบอัด ได้น้อย ไม่สามารถ ถูกบีบอัด

5 2. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Forces) A – B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ A – B แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล (Intramolecular forces) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (Intermolecular forces) - Dipole-dipole - Dipole-induced dipole - Dispersion van der Waals forces - Ion-dipole - Hydrogen-bond

6 (a)Interaction of two polar molecules. Dipole-Dipole Interactions (b)Interaction of many dipoles in a liquid.

7 (c)Interaction of many dipoles in a solid. ตัวอย่างโมเลกุลมีขั้ว (polar molecules) HCl, HBr, HI, H 2 S, H 2 O, CH 3 COOH, C 6 H 12 O 6

8 Ion-Dipole Interactions เช่น การละลายของ NaCl(s) ในน้ำ + -+-+ Na + H 2 O - + - Cl - H 2 O Dispersion Forces แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว Nonpolar molecule Instantaneous dipole Induced dipole

9 Prentice-Hall © 2002General Chemistry: Chapter 13Slide 9 of 35 Van der Waals Forces Instantaneous dipoles (permanent dipoles) –Electrons move in an orbital to cause a polarization. Induced dipoles. –Electrons move in response to an outside force. Dispersion or London forces. –Instaneous dipole – induced dipole attraction. –Related to polarizability.

10 Dispersion forces (London forces) มีอยู่ใน อนุภาคทุกชนิดเกิดจาก instantaneous dipole-induced dipole ion-induced dipole dipole-induced dipole โดยทั่วไป สารที่มี molar mass มากกว่าจะมี dispersion forces มากกว่า ทำให้มีจุดหลอมเหลว (T M ) สูงกว่า polarizability (ความสามารถในการกระจาย e - ) molar mass ใกล้เคียงกัน dispersion forces << dipole-dipole forces molar mass ต่างกันมาก dispersion forces >> dipole-dipole forces

11 สาร T M ( o C) สาร T M ( o C) CH 4 C 2 H 6 CF 4 -182.5 -183.3 -150.0 CCl 4 CBr 4 CI 4 -23.0 90.0 171.0 จุดหลอมเหลวของโมเลกุลไม่มีขั้ว (nonpolar molecules)

12 ตัวอย่าง จงบอกชนิดของ intermolecular forces ของสารต่อไปนี้ HBr กับ H 2 S Cl 2 กับ CBr 4 I 2 กับ NO 3 - NH 3 กับ C 6 H 6 dipole-dipole forces, dispersion forces dispersion forces ion-induced dipole forces, dispersion forces dipole-induced dipole forces, dispersion forces

13 Hydrogen Bonding Hydrogen bonding among water molecules. แรง dipole-dipole ระหว่าง H ในพันธะ O-H กับ N-H กับธาตุที่มี ค่า electronegativity สูง เช่น O, N, F

14 Hydrogen Bonding in HF and NH 3 N N N ● ● ● H H H H H H H H H

15 โมเลกุลที่เกิด H-Bonds กับ โมเลกุลน้ำ CH 3 OH CH 3 CH 2 OH CH 3 COCH 3 HCOOH CH 3 COOH CH 3 NH 2 etc. CH 3 CH 2 OHCH 2 OHCH 2 OH CH 2 OHCHOHCH 2 OH

16 3. ความดันไอและจุดเดือดของของเหลว ความดันไอ (Vapour Pressure) เป็นความดันของไอสารที่อยู่เหนือของเหลวในสภาวะสมดุลไดนามิก (Rate of evaporation = Rate of condensation) อนุภาคของเหลวมีแรงยึดเหนี่ยวมาก การกลายเป็นไอเกิดยาก >>> ความดันไอต่ำ

17 จุดเดือด (Boiling point, T b ) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ของเหลว การกลายเป็นไอจะเกิดมากขึ้น จนถึง อุณหภูมิหนึ่งที่ทำให้ความดันของไอของเหลวในสภาวะสมดุล มีค่า เท่ากับ ความดันบรรยากาศ >>> T b ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูง การกลายเป็นไอเกิดยาก ความดันไอต่ำ และ จุดเดือดสูง

18

19 4. สมบัติบางประการของของเหลว Some Properties of Liquids Surface Tension พลังงานหรืองานที่ใช้ในการเพิ่มพื้นที่ผิวของ ของเหลว Capillary action - Cohesive Forces แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ชนิดเดียวกัน - Adhesive Forces แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ต่างชนิดกัน Viscosity (ความหนืด) แรงต้านทานการไหล

20 แรงตึงผิว Surface Tension โมเลกุลภายในของเหลวมี แรงดึงดูดระหว่างกันในทุก ทิศทาง โมเลกุลที่ผิวของเหลวมี แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ด้านข้างและด้านล่างจึง เกิดแรงต้านเพื่อรักษาผิวไว้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ surface tension Intermolecular forcesSurface tension

21 การไหลขึ้นของน้ำใน หลอด capillary adhesion > cohesion การลดลงของปรอทใน หลอด capillary cohesion > adhesion Capillary action

22 ความหนืด (viscousity) เป็นสมบัติเฉพาะของของเหลวในการต้านการไหลหรือการ ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ของเหลวใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลสูง ก็จะมีความหนืดสูงด้วย Intermolecular forces มาก ความหนืดสูง

23 Viscosity of some common liquids at 20 o C LiquidViscosity (N s/m 2 ) Acetone (C 3 H 6 O) Benzene (C 6 H 6 ) Carbon tetrachloride (CCl 4 ) Ethanol (C 2 H 5 OH) Diethyl ether (C 2 H 5 OC 2 H 5 ) Glycerol (C 3 H 8 O 3 ) Mercury (Hg) Water (H 2 O) Blood 3.16 x 10 -4 6.25 x 10 -4 9.69 x 10 -4 1.20 x 10 -3 2.33 x 10 -4 1.49 1.55 x 10 -3 1.01 x 10 -3 4 x 10 -3

24 โครงสร้างและสมบัติบางประการของน้ำ (Structure and Some Properties of Water) ผลของ Hydrogen bond ต่อสถานะของน้ำ

25 Hydrogen Bonding in Ice

26 Density of Liquid Water 1.00 g/mL ที่ 4 O C 0.92 g/mL ที่ 0 O C

27 ประเมินการสอนของคณาจารย์โดยนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ของเหลว (Liquids) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google