งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ ออกจากระบบ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ ออกจากระบบ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ ออกจากระบบ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยเหลือ

2 GIS: แผนที่โรคติดต่อ กลับ ระยะเ วลา DD/MM/YY : โรคติดต่ อ

3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ ออกจากระบบ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ชื่อผู้ใช้ ระบบ รหัสผ่าน panipa **********

4 เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ เพิ่มผู้ใช้ระบบ ลบผู้ใช้ระบบ แก้ไขผู้ใช้ระบบ รายงานผู้ใช้ระบบ GIS: เจ้าหน้าที่ กลับ ระบบความปลอดภัยระบบแผนที่ระบบโรงพยาบาล

5 GIS: ระบบความปลอดภัย เพิ่มรหัส กลับ เพิ่มรหัส ลบรหัส แก้ไขรหัสรายงานรหัส ชื่อ นามส กุล โรงพยา บาล ที่อยู่ อีเม ล์ ลำดับ ความสำคัญ รหัสผ่ าน แก้ไขลบเพิ่ม

6 GIS: ระบบความปลอดภัย ลบรหัส กลับ เพิ่มรหัส ลบรหัส แก้ไขรหัสรายงานรหัส ชื่อ - นามสกุลโรงพยาบา ล ที่อยู่อีเมล์รหัสผ่า น ลำดับ ความสำคัญ         แก้ไขลบเพิ่ม

7 GIS: ระบบความปลอดภัย แก้ไขรหัส กลับ เพิ่มรหัส ลบรหัส แก้ไขรหัส รายงานรหัส ชื่อ - นามสกุลโรงพยาบา ล ที่อยู่อีเมล์รหัสผ่า น ลำดับ ความสำคัญ 1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. แก้ไขลบเพิ่ม

8 GIS: ระบบความปลอดภัย รายงานรหัส กลับ เพิ่มรหัส ลบรหัส แก้ไขรหัส รายงานรหัส ชื่อ - นามสกุลโรงพยาบา ล ที่อยู่อีเมล์รหัสผ่า น ลำดับ ความสำคัญ 1. 2.2. 3.3. 4. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แก้ไขลบเพิ่ม

9 GIS: ระบบแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่ กลับ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่แสดงข้อมูลแผนที่ แก้ไขลบเพิ่ม รหัส พื้นที่ อำเภ อ ที่ตั้ง รูปแบ บ Polygon พิกัด XY พื้นที่ตร.ตร.

10 GIS: ระบบแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ กลับ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่แสดงข้อมูลแผนที่ แก้ไขลบเพิ่ม รหัส พื้นที่ อำเภ อ ที่ตั้งรูปแ บบ พิกัดพื้นที่  101 เมือง ……………….. Polygon1,2 2,5 1,2 4560       

11 GIS: ระบบแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ กลับ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ แก้ไขลบเพิ่ม รหัส พื้นที่ อำเภ อ ที่ตั้งรูปแ บบ พิกัดพื้นที่ 101 เมือง ……………….. Polygon1,2 2,5 1,2 4560

12 GIS: ระบบแผนที่ รายงานข้อมูลแผนที่ กลับ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ แก้ไขลบเพิ่ม รหั ส พื้น ที่ อำเภ อ ที่ตั้งรูปแบ บ พิกั ด พื้น ที่ 101 เมือง....... Polygon1,2 2,5 1,2 4560

13 GIS: ระบบโรงพยาบาล เพิ่มข้อมูลสถิติ กลับ เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ แก้ไขลบเพิ่ม โรงพยา บาล แฟ้ม ผู้ป่วย xxxxx.xxx แฟ้ม สถิติ รหัส โรค ชื่อโรค xxxxx.xxx ระยะเ วลา DD/MM/YY : วันที่ สร้าง ไฟล์ DD/MM/YY โรคติดต่อที่ ต้องการ  ทุกโรค  บางโรค

14 GIS: ระบบโรงพยาบาล สถิติโรคติดต่อ กลับ เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ แก้ไขลบเพิ่ม ระยะเ วลา DD/MM/YY : วันที่ สร้าง ไฟล์ DD/MM/YY ไข หวัด นกซ่าส์ มาเล เรีย เท้าช้ าง วัณ โรค อำเภ อ เมือง 00526 สัน กำแ พง 50718 สารภี 9212010 หาง ดง 81414 แม่ ริม 110823 แม่ แตง 70449 ฝาง 00097 สถิติโรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่

15 GIS: ระบบโรงพยาบาล แผนที่ โรคติดต่อ กลับ เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ แก้ไขลบ เพิ่ม ระยะเ วลา DD/MM/YY : โรคติดต่ อ

16 GIS: สถิติโรคติดต่อ กลับ ระยะเ วลา DD/MM/YY : วันที่ สร้าง ไฟล์ DD/MM/YY ไข หวัด นกซ่าส์ มาเล เรีย เท้าช้ าง วัณ โรค อำเภ อ เมือง 00526 สัน กำแ พง 50718 สารภี 9212010 หาง ดง 81414 แม่ ริม 110823 แม่ แตง 70449 ฝาง 00097 สถิติโรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่

17 Sawat Dee


ดาวน์โหลด ppt รายงานโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ ออกจากระบบ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป ช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google