งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 /* ข้อความนี้เป็นเพียงคำอธิบาย ไม่มีผลต่อขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม */ /* A simple program to display a line of text */ #include void main ( ) { printf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 /* ข้อความนี้เป็นเพียงคำอธิบาย ไม่มีผลต่อขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม */ /* A simple program to display a line of text */ #include void main ( ) { printf."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 /* ข้อความนี้เป็นเพียงคำอธิบาย ไม่มีผลต่อขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม */ /* A simple program to display a line of text */ #include void main ( ) { printf (“Hello, welcome to C programming\n”) ; } ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อ run โปรแกรมนี้ คือ Hello, welcome to C programming  Cursor

3 3 /* โปรแกรมแบบง่ายๆ แสดงข้อความ 1 บรรทัด ตัวโปรแกรมดูแตกต่าง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ จะเหมือนกัน */ #include void main ( ) { printf (“Hello, ”); printf (“welcome to C programming”); printf (“\n”) ; } ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อ run โปรแกรมนี้ คือ Hello, welcome to C programming 

4 4 #include void main ( ) { /* ประกาศตัวแปรหนึ่งตัวชื่อ number มีชนิดข้อมูลเป็น เลขจำนวนเต็ม */ int number; /* กำหนดค่า 8 ให้กับตัวแปร number */ number = 8; printf (“The value of number is %d. ”, number); } ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อ run โปรแกรมนี้ คือ The value of number is 8.

5 5 #include #define SIXTY60 /* เรียก SIXTY ว่าเป็นค่าคงที่สัญลักษณ์ */ void main ( ) { float hour; /* ตัวแปรชื่อ hour ถูกประกาศให้มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนจริง */ int minute, second; /* ตัวแปร 2 ตัวถูกประกาศ โดยมีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม */ hour = 1.5; /* กำหนดค่า 1.5 ให้กับตัวแปร hour */ /* คูณค่าของตัวแปร hour ด้วย 60 แล้วกำหนดให้เป็นค่าของตัวแปร minute */ minute = hour * SIXTY; /* คูณค่าของตัวแปร minute ด้วย 60 แล้วกำหนดให้เป็นค่าของตัวแปร second */ second = minute * SIXTY; printf (“In one period : \n %.2f hours\n”, hour); printf (“%d minutes\n%d seconds”, minute, second); } In one period : 1.50 hours 90 minutes 540 seconds ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อ run โปรแกรมนี้

6 6 Preprocessing Directives void main ( ) { Declarations Statements } ส่วนที่ตัวแปล ภาษาต้อง ดำเนินการก่อนทำ การแปล ส่วนของการ ประกาศตัวแปรที่ จะใช้ภายในบล็อค นี้ซึ่งถูกคร่อมด้วย { และ } คำสั่งต่างๆ ซึ่งจะ มีผลต่อขั้นตอน การทำงาน

7 7 printf() เป็นฟังก์ชันสำหรับแสดงค่าทางอุปกรณ์แสดงผลมาตรฐาน ( จอภาพ ) รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน printf (control, arg 1, arg 2, …, arg n ); arg 1, arg 2, …, arg n : นิพจน์ที่ต้องการแสดงค่า control : “ ข้อความที่ต้องการแสดง และ รูปแบบของการแสดงผลข้อมูล ” รูปแบบของการแสดงผลข้อมูล : %สัญลักษณ์ % สัญลักษณ์ สำหรับนิพจน์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น %c ตัวอักขระ %d เลขจำนวนเต็ม %f เลขจำนวนจริงหรือเลขมีจุดทศนิยม %s สายอักขระ

8 8 #include #define PI3.14159 /* หกำหนดให้ค่าคงที่สัญลักษณ์ PI มีค่าเป็น 3.14159*/ void main ( ) { float r, area; /* ตัวแปร 2 ตัวถูกประกาศ โดยมีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวนจริง */ printf (“This program computes the area of a circle\n”); r = 12.5; /* กำหนดให้ รัศมีมีค่าเป็น 12.5 */ area = PI * r * r; /* พื้นที่ของวงกลม = ¶ r 2 */ printf (“Area = Pi x radius x radius\n”); printf (“ = %f x %.2f x %.2f\n”, PI, r, r); printf (“ = %f\n”, area); } This program computes the area of a circle Area = Pi x radius x radius = 3.141590 x 12.50 x 12.50 = 490.873444 ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อ run โปรแกรมนี้

9 9 #include void main ( ) { int years; printf (“How long have you been here? ”); scanf (“%d”, &years); printf (“You’ve been here for %d years.”, years); printf (“\tReally?”); } 20 How long have you been here? 20 You’ve been here for 20 years. Really? ค่าที่ ป้อน ผลของ \t ซึ่งหมายถึง ช่องว่าง 1 tab

10 10 scanf() เป็นฟังก์ชันสำหรับรับค่าจากอุปกรณ์นำเข้ามาตรฐาน ( แป้นพิมพ์ ) รูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน scanf (control, arg 1, arg 2, …, arg n ); arg 1, arg 2, …, arg n : address ของตัวแปรที่ใช้รับค่า control : “ รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการรับ ” รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการรับ : %สัญลักษณ์ % สัญลักษณ์ ข้อมูลที่อ่านได้หรือที่ป้อนเข้าจะถูกเปลี่ยนเป็น %c ตัวอักขระ %d เลขจำนวนเต็ม %f เลขจำนวนจริงหรือเลขมีจุดทศนิยม %s สายอักขระ

11 11 & เป็นตัวดำเนินการ ซึ่ง กระทำกับตัวแปร years ผลจาก การดำเนินการจะได้เป็น address หรือตำแหน่งใน หน่วยความจำที่ใช้บันทึกค่า ของตัวแปร years กำหนดรูปแบบ ข้อมูลที่จะ รับเข้าเป็นเลข จำนวนเต็ม #include void main ( ) { int years; printf (“How long have you been here? ”); scanf (“%d”, &years); printf (“You’ve been here for %d years.”, years); printf (“\tReally?”); }

12 12 #include void main ( ) { float x; printf (“Please enter any number, ”); scanf (“%f”, &x); if (x < 0.0) printf(“Your input %.2f is negative…”, x); else printf(“Your input %.2f is positive…”, x); } Please enter any number, 0.85 Your input 0.85 is positive… Please enter any number,-15.5 Your input -15.50 is negative…

13 13 if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; if ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง 1 ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; คำสั่ง 2 ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; … คำสั่ง n ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; } if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; else คำสั่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง ; เงื่อนไข คำสั่ง ก จริง เท็ จ เงื่อนไข คำสั่ง ก จริ ง เท็ จ คำสั่ง ข

14 14 #include void main ( ) { int i = 1, sum = 0; while (i<=10) { sum = sum + i; i = i + 1; } printf (“Summation of integer 1-10 is %d ”, sum); } Summation of integer 1-10 is 55 เงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ ในที่นี้หมายถึง ตรวจสอบว่า ค่า ของ i น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10 หรือไม่ สองคำสั่งนี้จะถูกดำเนินการ เมื่อ ค่าของ i น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10 เท่านั้น

15 15 while ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; while ( เงื่อนไข ) { คำสั่ง 1 ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; คำสั่ง 2 ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; … คำสั่ง n ที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; } เงื่อนไข คำสั่ง ก จริง เท็ จ เงื่อนไข คำสั่ง 1 จริ ง เท็ จ คำสั่ง n

16 16 #include int square (int ); /* Prototype of function */ void main ( ) { int x, xx; printf(“Enter any integer x = ”); scanf(“%d”, &x); xx = square (x); /* เรียกใช้ฟังก์ชัน square() พร้อมส่งค่า x */ /* เมื่อฟังก์ชันทำงานเสร็จจะให้ผลลัพธ์เป็น x 2 แล้วกำหนดให้เป็นค่าของ xx */ printf (“Square of %d is %d\n ”,x, xx); } Enter any integer x = 5 Square of 5 is 25 int square (int a) { return (a * a); }

17 17 Preprocessing directives Global Declarations void main() { local declarations Statements } User-defined function () { Local declarations Statements } มีได้เพียง 1 ฟังก์ชัน main() เท่านั้น อาจมีได้หลายฟังก์ชัน แต่ชื่อ ต้องไม่ซ้ำกัน


ดาวน์โหลด ppt 2 /* ข้อความนี้เป็นเพียงคำอธิบาย ไม่มีผลต่อขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม */ /* A simple program to display a line of text */ #include void main ( ) { printf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google