งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียนเพื่อ อธิบายการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับ การทำงานที่ชัดเจน เป็นคำอธิบายเชิงบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียนเพื่อ อธิบายการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับ การทำงานที่ชัดเจน เป็นคำอธิบายเชิงบรรยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียนเพื่อ อธิบายการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับ การทำงานที่ชัดเจน เป็นคำอธิบายเชิงบรรยาย

2 ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนวิธี 1) การลงทะเบียนล่วงหน้า รับใบลงทะเบียนล่วงหน้าจาก อาจารย์ที่ปรึกษาและรับคำชี้แจง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ ยื่นเอกสารลงทะเบียนที่ธนาคาร เพื่อชำระเงิน ยื่นเอกสารและใบเสร็จ ที่สำนัก ทะเบียน

3 2) การคำนวณหาพื้นที่วงกลม 1 รับค่ารัศมีวงกลม 2 ตรวจสอบ ถ้ารัศมี มีค่าน้อยกว่า ศูนย์ ให้ไปที่ข้อ 5 3 คำนวณหา พื้นที่วงกลมจากสูตร พื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี 4 พิมพ์ พื้นที่วงกลม 5 จบ

4 3) นับจำนวนชื่อที่ตรงกับชื่อที่มีอยู่ใน รายการ  กำหนดให้ตัวนับมีค่าเป็นศูนย์  รับชื่อที่ต้องการนับ  ทำซ้ำงานต่อไปนี้ จนหมด รายการ  อ่านชื่อจากรายการ  ถ้าชื่อที่รับมาตรงกับชื่อใน รายการ ให้เพิ่มตัวนับอีก 1  แสดงจำนวน ตัวนับ

5 การเขียนขั้นตอนวิธี การเขียนเชิงบรรยาย ไม่มี กฎเกณฑ์ที่แน่นอน หากผู้เขียนใช้คำอธิบายที่ไม่ ชัดเจน คลุมเครือ อาจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ ถูกต้อง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt 2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียนเพื่อ อธิบายการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับ การทำงานที่ชัดเจน เป็นคำอธิบายเชิงบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google