งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ตัวแปรชุด (Arrays) กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ตัวแปรชุด (Arrays) กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ตัวแปรชุด (Arrays) กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด สมาชิกแต่ละตัวจะมีหมายเลข/ดัชนีี(index) กำกับ สมาชิกตัวที่ ๑ สมาชิกตัวที่ ๒ สมาชิกตัวที่ N...

3 3 ตัวแปรชุด (Arrays) การประกาศตัวแปรชุด การอ้างถึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลของตัวแปร ชุด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดกับตัวแปร พอยน์เตอร์ การส่งผ่านตัวแปรชุดให้กับฟังก์ชัน

4 4 การจัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจำ สมาชิกแต่ละตัวจะถูกจัดสรรที่ในหน่วยความจำแบบต่อเนื่อง ขนาดหน่วยความจำของแต่ละตัวจะขึ้นกับชนิดข้อมูล เช่นตัวแปร score จะใช้เนื้อที่ขนาด 2 x10=20 ไบต์ 2 ไบต์ 2 ไบต์ 2 ไบต์ id จะใช้เนื้อที่ขนาด 1 x 8 = 8 ไบต์ name จะใช้เนื้อที่ขนาด 1 x 25 = 25 ไบต์ score จะใช้เนื้อที่ขนาด 2 x 10 = 20 ไบต์ การประกาศตัวแปรชุด รูปแบบ (1) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ]; int score [10]; char id[8], name[N]; สมาชิกตัวที่ ๑ สมาชิกตัวที่ ๒ สมาชิกตัวที่ 10... N เป็นค่าคงที่สัญลักษณ์ กำหนดโดย #define N 25

5 5 การอ้างถึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลของตัวแปรชุด รูปแบบ ชื่อตัวแปรชุด [ ดัชนี หรือ ตัวบ่งชี้ ] ในภาษา C ดัชนี – มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม – ดัชนีตัวแรกมีค่าเป็น 0 เสมอ – อาจอยู่ในรูปค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือ นิพจน์ที่ให้ค่าเป็น จำนวนเต็ม score ตัวบ่งชี้ 0 1 9 score [0] /* อ้างถึงสมาชิกตัวแรกของ score */ score [i] /* สมาชิกหมายเลข i */ score [i+1] /* สมาชิกหมายเลข i+ 1 */ สมาชิกตัวที่ ๑ สมาชิกตัวที่ ๒ สมาชิกตัวที่ 10...

6 6 ตัวอย่างชุดคำสั่งภาษา C กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาขิกทุกตัวของ score มีค่าเป็น 0 000... score[0] score[1] score[9] int i, score[10]; for (i= 0; i<10; i++) score[i] = 0;

7 7 การประกาศตัวแปรชุดพร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้น รูปแบบ (2) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ] = { ค่าเริ่มต้นตัวที่ 1, ค่าเริ่มต้นตัวที่ 2, … ค่าเริ่มต้นตัวสุดท้าย }; (3) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [n] = { ค่าเริ่มต้นตัวที่ 1, ค่าเริ่มต้นตัวที่ 2, … ค่าเริ่มต้นตัวสุดท้าย }; n ค่า int X[ ] = {5, 2, 4, 1, 3}; char id[8] = { ‘ 2 ’, ’ 3 ’, ’ 0 ’, ’ 5 ’, ’ 1 ’, ’ 7 ’, ’ 1 ’, ’ \0 ’ }; X[0] X[1] X[2] X[3] X[4] 5 2413 id[0] id[1] id[2] id[3] id[4] id[5] id[6] id[7] ‘2’‘2’‘3’‘3’‘0’‘0’‘5’‘5’‘1’‘1’‘7’‘7’‘1’‘1’‘ \0 ’

8 8 ตัวอย่างชุดคำสั่งภาษา C เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปมาก #define N 5 : int i, j, tmp, score[N]= {5, 2, 4, 1, 3}; for (i = 0; i< N -1; i++) for (j = i+1; j< N; j++) if (score[i] > score[ j]) { tmp = score[i]; score[i] = score[ j]; score[j] = tmp; }

9 9 ตัวแปรชุดหลายมิติ ตัวแปรชุด 2 มิติ (two dimensional arrays) int a[2][3] ={{1,2,3},{4,5,6}}; 123456 เพื่อเข้าให้ถึงข้อมูลซึ่งเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด จะต้องใช้ตัวบ่งชี้เท่ากับจำนวนมิติ a[0][0] /* สมาชิกที่อยู่ในแถวแรก สดมภ์แรก */ a[1][2] /* สมาชิกที่อยู่ในแถวที่สอง สดมภ์ที่ ๓ */ a[k][k+1] /* สมาชิกที่อยู่ในแถว k สดมภ์ k+1 */ 123 456 แถว 0 แถว 1

10 10 ตัวอย่าง ชุดคำสั่งเพื่อสร้างเมทริกเอกลักษณ์ (Identity matrix) ขนาด n x n Identity matrix เป็นเมทริกซ์ ที่ค่าสมาชิกทุกตัวมีค่าเป็น 0 ยกเว้นสมาชิกในแนวทะแยงที่ตำแหน่งแถวเท่ากับตำแหน่งคอลัมน์จะมีค่าเป็น 1 เช่น I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 3 x 3 I = 100 010 0 0 1 #define Size 3 : int m, n, I [Size][Size]; for (m = 0; m< Size; m++) for (n = 0; n { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2277445/slides/slide_10.jpg", "name": "10 ตัวอย่าง ชุดคำสั่งเพื่อสร้างเมทริกเอกลักษณ์ (Identity matrix) ขนาด n x n Identity matrix เป็นเมทริกซ์ ที่ค่าสมาชิกทุกตัวมีค่าเป็น 0 ยกเว้นสมาชิกในแนวทะแยงที่ตำแหน่งแถวเท่ากับตำแหน่งคอลัมน์จะมีค่าเป็น 1 เช่น I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 3 x 3 I = 100 010 0 0 1 #define Size 3 : int m, n, I [Size][Size]; for (m = 0; m< Size; m++) for (n = 0; n

11 11 สรุป ตัวแปรชุด หมายถึง กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน และ อ้างถึงสมาชิกแต่ ละตัวด้วยชื่อตัวแปรชุดพร้อมระบุหมายเลข / ดัชนี การประกาศตัวแปรชุด (1) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [จำนวนสมาชิกในมิติที่ 1] [จำนวนสมาชิกในมิติที่ 2]; (2) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร []={ค่าคงที่ตัวที่ 1,ค่าคงที่ตัวที่ 2,…, ค่าคงที่ตัวสุดท้าย}; (3) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [n] = {ค่าคงที่ตัวที่ 1, ค่าคงที่ตัวที่ 2, …, ค่าคงที่ตัวสุดท้าย}; การอ้างถึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลของตัวแปรชุด ชื่อตัวแปรชุด [ ดัชนี หรือ ตัวบ่งชี้ ] ในภาษา C ดัชนี – มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม – ดัชนีตัวแรกมีค่าเป็น 0 เสมอ – อาจอยู่ในรูปค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือ นิพจน์ที่ให้ค่าเป็นจำนวนเต็ม – จำนวนมิติของตัวแปรชุด จะบอกถึงจำนวนดัชนีที่ต้องใช้เพื่อระบุถึงสมาชิกของ ตัวแปรชุด

12 12 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดกับตัวแปรพอยน์เตอร์ ตัวแปรพอยน์เตอร์ เป็น –ตัวแปรซึ่งเก็บค่าแอดเดรสหรือตำแหน่งในหน่วยความจำ –เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพอยน์เตอร์ได้ ตัวแปรชุด เป็นชื่อที่เราใช้อ้างถึงกลุ่มของข้อมูล ในภาษา C เมื่อ เราอ้างถึงชื่อตัวแปรชุดเราจะได้เป็นค่าของตำแหน่งใน หน่วยความจำ เราไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ int x[ ] = {10, 20, 30, 40, 50}; x[0] x[1] x[2] x[3] x[4] *x *(x+1) *(x+2) *(x+3) *(x+4) เมื่ออ้างถึง x เราจะได้ แอดเดรสของสมาชิกตัวแรก 1020304050

13 13 ตัวอย่าง // Demonstrate array and address of elements # include void main ( ) { int indx, data [5] = {10, 20, 30, 40, 50}; printf(“Starting address of array is %u\n”, data); for (indx=0; indx < 5; indx++) printf (“address of element %u = %u \t data is %d\n”, indx+1, data+indx, *(data+indx)); }

14 14 การใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับแอเรย์ #define N 10 : int i, *p, A[N], sum = 0; // summing an array using subscripts for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2277445/slides/slide_14.jpg", "name": "14 การใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์กับแอเรย์ #define N 10 : int i, *p, A[N], sum = 0; // summing an array using subscripts for (i=0; i

15 15 ตัวแปรชุดหลายมิติ (2) int a[2][3] ={{1,2,3},{4,5,6}}; 123456 a : address of the first row *a : address of the 1 st column of the 1 st row **a : element of the 1 st column of the 1 st row a[0][0] /* สมาชิกที่อยู่ในแถวแรก สดมภ์แรก */ *a + j : address of the j th column of the 1 st row * (a + i) : address of the 1 st column of the i th row * (a + i)+j : address of the j th column of the i th row *(* (a + i)+j) : element of the j th column of the i th row *(a[i] + j) = ? *(&a[0][0] + 3*i + j) = ?

16 16 การส่งผ่านตัวแปรชุดให้กับฟังก์ชัน // Function to sum elements of an array // array A is passed as a pointer, Size of array is passed as separate int int sum (int A[], int Size) { int i, s=0; for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2277445/slides/slide_16.jpg", "name": "16 การส่งผ่านตัวแปรชุดให้กับฟังก์ชัน // Function to sum elements of an array // array A is passed as a pointer, Size of array is passed as separate int int sum (int A[], int Size) { int i, s=0; for (i=0; i

17 17 การส่งผ่านตัวแปรชุดให้กับฟังก์ชัน Call by value : ส่งได้แค่สมาชิกของตัวแปรชุด ที่ส่วนของการประกาศพารามิเตอร์ ประกาศให้ พารามิเตอร์มีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกับค่าที่ ต้องการส่งผ่าน Call by reference : ส่งเป็น address ของ สมาชิกตัวแรกของตัวแปรชุดที่ต้องการประมวลผล ที่ส่วนหัวของการประกาศฟังก์ชัน (Function header) ในส่วนของการประกาศพารามิเตอร์ หากพารามิเตอร์เป็นตัวแปรชุด 1 มิติไม่ต้องระบุ จำนวนสมาชิก แต่ถ้าเป็นตัวแปรชุด 2 มิติ ให้ ระบุเฉพาะจำนวนสมาชิกของมิติที่สอง ( จำนวน คอลัมน์ ) พารามิเตอร์ที่ใช้รับค่าของตัวแปรชุด อาจจะถูก ประกาศในลักษณะของ ตัวแปรพอยน์เตอร์ได้


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ตัวแปรชุด (Arrays) กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google