งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ รหัส นักศึกษา 542132029.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ รหัส นักศึกษา 542132029."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ รหัส นักศึกษา 542132029

2  วิสัยทัศน์ (Vision) ◦ มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากร สร้างงานวิจัยและเครือข่ายด้านนิติ วิทยาศาสตร์  พันธกิจ (Missions) ◦ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ◦ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ ◦ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการหามาตรฐาน ในการตรวจพิสูจน์ ต่าง ๆ ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  กลยุทธ์ (Strategies) สร้าง เครือข่าย บริการวิชาแก่ ชุมชน ผลิต บัณฑิต สร้าง งานวิจัย

3  ที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ โดย พิจารณาจาก ◦ ต้องสร้างคุณค่าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการด้าน นิติวิทยาศาสตร์ ◦ ต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ เช่น การ สร้างสรรค์ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์ ◦ บุคคลากรของศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ต้องให้บริการวิชาการที่เกิด ประโยชน์สูงสุด  กลยุทธ์หลัก Personalized Model (People Based) ◦ ใช้แบ่งปันความรู้เป็นหลักระหว่างบุคคลในการดำเนินงานวิจัย พัฒนาบุคคล การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และการสร้าง ข่าย  กลยุทธ์รองแบบ Codified Model (Technology Based) ◦ เพราะใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน

4 การจัดการ ความรู้ ในองค์กร การบริหาร - ผู้บริหาร, กลยุทธ์การ จัดการความรู้, ทีมการจัดการความรู้ และ หน้าที่ของทีม การจัดการการ เปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการ ความรู้ - จัดหา, จัดเก็บ, แชร์, ใช้

5 ผู้บริหาร ผู้บริหาร กำหนดนโยบาย KM ให้ชัดเจน แต่งตั้ง CKO กำหนดกลยุทธ์ตาม Vision, mission จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ ทำ KM เข้าร่วมกิจกรรม ( เป็นประธาน หรือกล่าวชมเชย )ผู้ร่วมทีม วางแผน ( แบ่งความ รับผิดชอบให้ชัดเจน ) สร้าง ( บริหารการ เปลี่ยนแปลง ) ให้คำปรึกษา ( ช่วยติดต่อ ประสานงาน ) สำนักงานศูนย์ โครงการฯที่เป็น เจ้าภาพ โครงการที่ให้การ สนับสนุนทั้งสิ้น เริ่มจากเล็ก > ใหญ่ จะได้ไม่กระทบ ทั้งศูนย์

6  Team KM ต้องมีความเชื่อใจ มีการแบ่งปันความรู้ สำหรับใช้ในเปลี่ยนแปลงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สมาชิกในศูนย์นิติฯอาจมี พฤติกรรมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ  การเปลี่ยนแปลงใช้ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการ เปลี่ยนแปลง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม การเรียนรู้และ แบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นในศูนย์นิติฯ ทำ ตาม ต่อต้าน ( สร้าง สรรค์ ) ใช้ ประโย ชน์

7 1. การเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากตารางจะตอบคำถามได้ว่าเป้าหมายที่ต้องการคือ งบประมาณสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องสร้างผลงานที่ มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ 2. การสื่อสาร โดยการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกคนเข้าใจ เป้าหมาย ประโยชน์ ที่จะเกิดกับทุกคน และแต่ ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร โดยเร็วที่สุด S: จุดแข็ง - อาจารย์ที่มีความรู้ทักษะหลากหลาย - บริการงานวิจัยมีความเฉพาะทางด้าน นิติวิทยาศาสตร์ W: จุดอ่อน - เงินสนับสนุนศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ลดลง - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง O: โอกาส - ได้รับเงินแผ่นดินจากรัฐบาล T: อุปสรรค - การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากการ เลือกตั้ง

8 3. กระบวนการและเครื่องมือ  เครื่องมือที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ ใช้แบบ Personalized Model ดังนี้ Story Telling After Action Review ( เล่าเรื่อง ) ( ทบทวนทันที ) 4. หลักการเรียนรู้เพื่อสร้างความสำคัญของ KM เนื้อหา กลุ่มเป้าหม าย เครื่องมือ วัดผลการ เรียนรู้ แก้ปัญหา งบประมาณ ลดลง สมาชิกศูนย์ นิติฯ -Story Telling -After Action Review ได้ ผลงานวิจัย, โครงการฯ ใช้เวลาใน การทำ น้อยลง

9 5. การวัดผล  เพื่อให้ทราบผลงานตามเป้าหมาย หรือไม่ เปรียบเทียบโดย KPI ที่ตั้งไว้ ถ้ามากกว่า KPI ที่ตั้งไว้ งบประมาณ ที่ศูนย์ได้รับสนับสนุนก็จะเพิ่มขึ้น 6. ระบบการให้รางวัล  ประธานกล่าวชมเชยในที่ประชุม

10 จัดห า จัดเก็ บ ใช้แชร์ ความรู้ ใหม่

11  เกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ ได้ผลงานตาม KPI ที่ตั้งไว้  เกณฑ์ประสิทธิผล เช่น ตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐาน กลับมาใช้บริการซ้ำ  เกณฑ์ความพีงพอใจ เช่น โครงการฯ สรุปผลแบบ ประเมินความพึงพอใจมาก การประเมินเพื่อ สภาวะแวดล้อมการตัดสินใจวางแผน ปัจจัยเบื้องต้น ตัดสินใจกำหนด โครงสร้าง กระบวนการการนำไปปฏิบัติ ผลงานทบทวนโครงการว่าดี หรือยัง

12  ใช้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : KPI


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวจงกลณี ช้างวิเศษ รหัส นักศึกษา 542132029.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google