งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. โครงสร้างของไวรัส ประกอบด้วย 3 ส่วน หลักคือ 1. กรดนิวคลีอิค 2. แคปซิด (capsid) 3. Envelope.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. โครงสร้างของไวรัส ประกอบด้วย 3 ส่วน หลักคือ 1. กรดนิวคลีอิค 2. แคปซิด (capsid) 3. Envelope."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 โครงสร้างของไวรัส ประกอบด้วย 3 ส่วน หลักคือ 1. กรดนิวคลีอิค 2. แคปซิด (capsid) 3. Envelope

3 1. กรดนิวคลีอิค เป็น DNA หรือ RNA มีลักษณะเป็นสายเดี่ยว (single strand), สายคู่ (double strand), รูปร่างเป็นสายยาว (linear), วงกลม (circular) หรือ เป็นท่อน (segment) RNA สายเดี่ยวมีลักษณะเป็น positive (+) sense negative (-) sense, ambisense (  )

4 1.1 DNA สาย เดี่ยว เช่น Parvoviridae

5 1.2 DNA สายคู่ เช่น Herpesvirus, Poxvirus Herpesvirus Poxvirus

6 1.3 RNA สายเดี่ยว เช่น Picornavirus, Paramyxovirus Picornavirus Paramyxovirus

7 1.4 RNA สายคู่ เช่น Reoviruses

8 2. แคปซิด (capsid) ประกอบด้วยโปรตีนหน่วยเล็ก Protomer Capsomer Capsid เป็นชั้นที่ห่อหุ้มกรดนิวคลีอิค ของไวรัส

9 Capsid สามารถแบ่งไวรัสได้เป็น 3 กลุ่มคือ 1.Icosahedral symmetry เป็นรูปลูกบาศก์ ที่มี 12 มุม ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยม ด้านเท่า 20 รูป

10 Icosahedral structure

11 การสมมาตร 3 แบบ

12 Icosahedral symmetry Crystallographic structure ของ Picornavirus - Poliovirus - Foot and mouth disease virus -Human Rhinovirus 14 -Coxsackievirus A9

13 Picornavirus

14

15

16 การพับตัวของโปรตีน รูปลิ่ม (Wedge – like)

17 2. Helical symmetry รูปทรงกระบอก Protomer เรียงตัวโดยหมุน เป็นเกลียวในทิศทางเดียวกัน Protomer แต่ละอันจะจับ กับ กรดนิวคลีอิค ของไวรัส

18 Helical symmetry: Tobacco mosaic virus (TMV)

19 3. Complex structure การเรียงตัวซับซ้อน Poxvirus

20 - รูปร่างเป็นรูปไข่ (oval) หรือ brick- shape - ขนาดประมาณ 200-400 นาโนเมตร - ประกอบด้วยโปรตีนมากกว่า 100 ชนิด - พบอนุภาคไวรัส 2 แบบ ระหว่างการ เพิ่มจำนวน extracellular form มี membrane 2 ชั้น intracellular form มี inner membrane

21 Poxvirus

22 Core (dumbbell shape) Lateral body

23 3. Envelope เป็นชั้นที่หุ้ม Capsid ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน จากเซลล์ โปรตีนสร้างโดยไวรัส พบในไวรัสบางชนิด บางชนิดพบลักษณะ Spike เช่น HIV Human Immunodeficiency virus

24 โปรตีนบน envelope 1.Matrix protein - เชื่อม nucleocapsid กับ envelope - บางชนิดมี transmembrane anchor domain 2. Glycoprotein - เป็น transmembrane protein ฝั่งใน membrane โดย hydrophobic domain มี 2 ชนิด

25 Retrovirus

26 1) External glycoprotein - ฝั่งใน envelope โดย single transmembrane domain - โปรตีนอยู่ภายนอก membrane -Monomer ของ glycoprotein จะเชื่อมกัน เป็น spike บนผิวของ envelope -Hemagglutinin pike ของ influenza virus ทำหน้าที่จับกับ receptor และทำ ให้เม็ดเลือดแดงของสัตว์บางชนิดจับกลุ่ม ได้

27 2) Transport channel protein - ประกอบด้วย hydrophobic transmembrane domain หลายอัน Protein-lined channel ผ่าน envelope - สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน อนุภาคไวรัส : เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี มีการ maturation ของอนุภาคไวรัส

28 รูปร่าง ของ ไวรัส

29 Rabies virus Herpes virus

30 Adenovirus

31 เกณฑ์ในการจำแนกไวรัส 1. คุณสมบัติของไวรัส - รูปร่าง, ขนาด ของไวรัส - ชนิดของ capsid - การมี หรือไม่มี envelope - รูปร่าง ชนิด และ ขนาด ของ genome - ลำดับเบสใน genome - ปริมาณ GC ใน genome

32 - ตำแหน่งของการเพิ่มจำนวน การ transcription, translation การออกจาก เซลล์ - คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ ชนิด และปริมาณของโปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต แรงลอยตัว (buoyant density) ความคงทนในสภาพกรด ด่าง ความคงทนต่อความร้อน และสารละลาย 2. คุณสมบัติการเป็นแอนติเจน 3. คุณสมบัติทางชีววิทยา host range, การแพร่กระจาย, พาหะนำเชื้อ

33 การจัดแบ่งกลุ่มไวรัส ปี 2541 International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) FamilyPicornaviridae GenusEnterovirus Species Poliovirus Subfamily ……… virinae


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. โครงสร้างของไวรัส ประกอบด้วย 3 ส่วน หลักคือ 1. กรดนิวคลีอิค 2. แคปซิด (capsid) 3. Envelope.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google