งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.3.1 รหัสเทียม (Pseudo code) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหา การเขียนจะเป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างที่ ชัดเจน ไม่ขึ้นกับ ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.3.1 รหัสเทียม (Pseudo code) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหา การเขียนจะเป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างที่ ชัดเจน ไม่ขึ้นกับ ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.3.1 รหัสเทียม (Pseudo code) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหา การเขียนจะเป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างที่ ชัดเจน ไม่ขึ้นกับ ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้ ง่าย ความแตกต่างของการเขียนรหัสเทียมต่าง และการเขียนขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม มีลักษณะที่เป็น โครงสร้างมากขึ้น คือมีลักษณะของ Sequence Selection Repetition

2 ข้อตกลงในการเขียนรหัสเทียม ในการอธิบายการทำงานใช้คำสั่งซึ่ง เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษ เช่น MOVE INITIALIZE READ WRITE SUBTRACT ADD DISPLAY COMPUTE เป็นต้น คำสั่งหลาย คำสั่งรวมเรียกว่า มอดูล หรือกระบวนการ กำหนดชื่อให้มอดูล นั้น แล้วใช้ do นำหน้า การทำงานใด ๆ จะเขียนคำสั่งเป็น บรรทัด ๆ ไป เรียงเป็นลำดับ การทำงานตามเงื่อนไข เป็นการ ทดสอบเงื่อนไขแล้ว จะเลือกทำทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เช่น

3 IF Condition THEN Statement-1 ELSE Statement-2 ENDIF อธิบายคำสั่งได้ดังนี้ คำสั่ง IF เป็น การตรวจสอบเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำคำสั่งที่ 1 แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำคำสั่งที่ 2

4 การวนรอบ เป็นการวนรอบซ้ำตาม จำนวนที่ต้องการ ซึ่งการวนรอบมีหลาย ลักษณะ ดังนี้ REPEAT FOR วนรอบซ้ำ เท่า จำนวนรอบที่ระบุ REPEAT UNTIL วนรอบซ้ำ จนกระทั่ง เงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง REPEAT WHILE วนรอบซ้ำใน ขณะที่เงื่อนเป็นจริง

5 REPEAT FOR วนรอบซ้ำ เท่าจำนวน รอบที่ระบุ คือรู้จำนวนรอบที่แน่นอน REPEAT FOR n TIMES Statement-1 Statement-2 ENDFOR อธิบายคำสั่งได้ดังนี้ คำสั่ง FOR เป็นการวนรอบซ้ำเป็น จำนวน n ครั้ง เพื่อทำคำสั่งที่ 1 คำสั่ง ที่ 2

6 REPEAT UNTIL วนรอบซ้ำ จนกระทั่ง เงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงจึงเสร็จสิ้น REPEAT Statement-1 Statement-2 UNTIL condition อธิบายคำสั่งได้ดังนี้ คำสั่ง REPEAT UNTIL เป็นการ วนรอบซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นเท็จ เพื่อทำคำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นจริง ก็จบการวน ซ้ำ

7 REPEAT WHILE วนรอบซ้ำในขณะที่ เงื่อนเป็นจริง REPEAT WHILE condition Statement-1 Statement-2 END REPEAT อธิบายคำสั่งได้ดังนี้ คำสั่ง REPART WHILE เป็นการ วนรอบซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง เพื่อทำคำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จก็จบการวน ซ้ำ

8 ตัวอย่างการเขียน รหัสเทียม 1) ให้นับจำนวนนักศึกษาที่อายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และ จำนวนนักศึกษาที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ENDIF Set Adult Counter and Junior Counter to Zero IF student’s age >= 18 THEN Adult Counter = Adult Counter + 1 ELSE Junior Counter = Junior Counter + 1

9 2) ให้นับจำนวนพนักงานหญิง และ พนักงานชาย โดยนับจากข้อมูลรหัสเพศ และตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลรหัสเพศที่ไม่ ถูกต้องมีกี่คน ENDIF Set FemaleCounter, MaleCounter, ErrorCounter to Zero IF employee’s sex is female THEN FemaleCounter = FemaleCounter + 1 ELSE IF employee’s sex is male THEN MaleCounter = MaleCounter + 1 ELSE ErrorCounter = ErrorCounter + 1 ENDIF

10 3) ให้นับจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ เกิน 40 ชั่วโมง 4) จงเขียนรหัสเทียม หาพื้นที่ของวงกลม กำหนดให้ สูตรพื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี IF hour worked > 40 THEN OverTimeCounter = OverTimeCounter + 1 ENDIF Area of cycle Read radius Compute Area = 3.1415 * radius * radius Display Area End

11 5) ทำการวนรอบเพื่อพิมพ์รายชื่อ ลูกค้าจำนวน 5 คน Print Heading Initialize Counter to 1 Repeat Print CustName Increment Counter by 1 Until Counter equals 5 End

12 6) ทำการวนรอบเพื่อพิมพ์ชื่อและที่อยู่ ของลูกค้าจนหมดแฟ้มข้อมูล Print Heading Read CustRecord Repeat While EndOfFile Print CustName, CustAddress Read CustRecord EndRepeat End


ดาวน์โหลด ppt 2.3.1 รหัสเทียม (Pseudo code) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหา การเขียนจะเป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างที่ ชัดเจน ไม่ขึ้นกับ ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google