งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8-1 บทที่ 8 ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ OUTLINE 1. ตัวดำเนินการ (Operator) 2. นิพจน์ (Expression) 3. คำสั่งเชิงเดียว และ คำสั่งเชิงกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8-1 บทที่ 8 ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ OUTLINE 1. ตัวดำเนินการ (Operator) 2. นิพจน์ (Expression) 3. คำสั่งเชิงเดียว และ คำสั่งเชิงกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8-1 บทที่ 8 ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ OUTLINE 1. ตัวดำเนินการ (Operator) 2. นิพจน์ (Expression) 3. คำสั่งเชิงเดียว และ คำสั่งเชิงกลุ่ม

2 8-2 ตัวดำเนินการ (Operator) เทียบได้กับคำสั่งให้ดำเนิน กรรมวิธีกับข้อมูล ทาง คณิตศาสตร์ บูลีน การ เปรียบเทียบ และ อื่นๆ

3 8-3 ตัวดำเนินการ (Operator) ตัวดำเนินการ (Operator) ใน ปาสคาลแบ่งออกเป็น – ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operator) มี +, -, *, /, div, mod – ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (relational operators) – ตัวดำเนินการบูลีน (boolean operator) – ตัวดำเนินการสตริง (string operator)

4 8-4 โปรแกรมการใช้ Operator PROGRAM operator1; USES Wincrt; begin writeln('+: ',25+50); writeln('/: ',25/50:5:2); writeln('MOD: ',50 mod 3); writeln('DIV: ',50 div 3); end.

5 8-5 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ มีค่าที่ต้องการเปรียบเทียบอยู่ ระหว่างตัวดำเนินการ ผลลัพธ์เป็น บูลีน คือ false, true >, =,, in –‘ E ’ in [ ‘ a ’, ’ e ’, ’ i ’, ’ o ’, ’ u ’ ] –2 < 3

6 8-6 ตัวดำเนินการบูลีน ตัวดำเนินการบูลีน มี 4 ตัว and, or, xor, not มีการทำงานเหมือน ระดับบิต ต่างตรงที่ สองข้างของ ตัวดำเนินการเป็นบูลีน เช่น (a>13) and (b < 5) ผลลัพธ์มี จริงกับเท็จ

7 8-7 ตัวดำเนินการบูลีน A มีค่า B มีค่า A and B A or B A xor B not A T T T T F F T F F T T F F T F T T T F F F F F T

8 8-8 ลำดับการทำงานของตัว ดำเนินการ 1. @, not 2. *, /, div, mod, and 3. +, -, or, xor 4. =, <>,, =, IN ถ้ามีฟังก์ชัน หรือ วงเล็บให้ทำก่อน

9 8-9 นิพจน์คณิตศาสตร์ นิพจน์ อาจเป็น ตัวแปร ค่าคงที่ หรือ ฟังก์ชัน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ คือ นิพจน์ที่ ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ +, -, *, /, div, mod โดยข้อมูลต้อง เป็นตัวเลข หากมีการผสมระหว่างเลขจำนวน เต็ม และ จำนวนจริง เลขจำนวนเต็ม จะถูกเปลี่ยนเป็นจำนวนจริงโดย อัตโนมัต หากต้องการเก็บค่าของเลขจำนวน จริงไว้ในเลขจำนวนเต็มต้องใช้ ฟังก์ชัน trunc(R) round( R) ก่อน

10 8-10 การสร้างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ 5(num+total ) ===> 5 * (num + total) (x 2 +y 2 ) 2 ====> SQR(x*x + y*y) หรือ SQR(SQR(x)+SQR (y)) -b+ b 2 - 4ac ===> (- b+SQRT(SQR(b)-4*a*c))/ (2*a) 2a

11 8-11 ตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ PROGRAM expression1; USES Wincrt; VAR a,b,tem1,tem2 :integer; c,d,tem3 : real; BEGIN clrscr; a:= 27; b:=4; c:= 56.2; d:= 7.0;

12 8-12 ตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ Writeln ('int,int: ', A+B:15, a-b:15, a*b:15, a/b:25); Writeln('int,rel: ',a+c:18, a-c:18, a*c:18, a/c:18); Writeln('rel,int: ',d+b:18,d- b:18,d*b:18,d/c:18); Writeln('rel,rel: ',c+d:18,c- d:18,c*d:18,c/d:18); tem1 := a div b; tem2 := a mod b; tem3 := a div b; Writeln (tem1:20,tem2:20,tem3:20) End.

13 8-13 นิพจน์แบบบูลีน นิพจน์แบบบูลีน มี ค่า จริงกับเท็จ เท่านั้น เพราะฉะนั้นต้อง ประกาศตัวแปลง แบบบูลีน ตัวอย่าง : VAR count,total :integer; length,height : real; done : boolean: Count < total (count=total) and(length>he ight) and done (count mod total =0) or(count <= 100)

14 8-14 นิพจน์แบบบูลีน PROGRAM operator1; USES Wincrt; VAR a, b : real; flag : boolean; begin write('Enter a:'); Readln (a); write('Enter b:'); Readln (b); flag := a < b; Writeln(flag); end.

15 8-15 คำสั่งเชิงเดียว และ คำสั่งเชิงกลุ่ม คำสั่งเชิงเดียว คือ ประโยคคำสั่ง 1 คำสั่ง คำสั่งเชิงกลุ่ม (compound statement) เมื่อต้องการให้มีคำสั่ง หลายประโยคหรือ เป็นกลุ่มคำสั่งให้ จัดอยู่ในคอมเปานด์ มีรูปแบบดังนี้ begin statement 1; : statement N end


ดาวน์โหลด ppt 8-1 บทที่ 8 ตัวดำเนินการ และ นิพจน์ OUTLINE 1. ตัวดำเนินการ (Operator) 2. นิพจน์ (Expression) 3. คำสั่งเชิงเดียว และ คำสั่งเชิงกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google