งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intellectual Capital. Introduction เศรษฐกิจแห่งสาระสนเทศ การแข่งขันโดยใช้สาระสนเทศ การสิ้นสุดของสินทรัพย์ ( ระบบบริหาร แบบเก่า ) ทรัพยากรทางปัญญา ที่ไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intellectual Capital. Introduction เศรษฐกิจแห่งสาระสนเทศ การแข่งขันโดยใช้สาระสนเทศ การสิ้นสุดของสินทรัพย์ ( ระบบบริหาร แบบเก่า ) ทรัพยากรทางปัญญา ที่ไม่สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intellectual Capital

2 Introduction เศรษฐกิจแห่งสาระสนเทศ การแข่งขันโดยใช้สาระสนเทศ การสิ้นสุดของสินทรัพย์ ( ระบบบริหาร แบบเก่า ) ทรัพยากรทางปัญญา ที่ไม่สามารถ คำนวณได้ สิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้เป็นสิ่ง สำคัญ

3 มูลค่าซ่อน = มูลค่าในตลาด – มูลค่าทรัพย์สิน

4 มูลค่าซ่อน = มูลค่าในตลาด – มูลค่าทรัพย์สิน ทดแทนโดยสมมุติฐาน

5 นิยาม : ทุนทางปัญญา การเป็นเจ้าของความรู้ การประยุกต์ ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององค์กร ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความชำนาญของ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแข่งขัน ได้ในตลาด ( Edvinsson, 1997, p.368) ความแตกต่างระหว่างมูลค่าทางการตลาด และค่าทางบัญชี (James, 1997, p.92) ผลรวมของความรู้ของสมาชิกและวิธีการ ปฏิบัติในการแปลความรู้ให้อยู่ในรูปของยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า และบริการ (Roos et al., 1997, p.27)

6 ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ และทุนทางปัญญา Source: Roos and Roos, Edvinsson and dragonetti (1997) Intellecutal Capitul, p 15

7 สาเหตุที่ภาคธุรกิจสนใจที่จะวัด ทุนทางปัญญา ความต้องการสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง ของบริษัท เมื่อเกิดการะบวนการในการวัด จะส่งผลให้ องค์กรเกิดความเข้าใจ และผลักดันไปสู่ ความยั่งยืนขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ เพื่อการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิผลของ องค์กรในด้านการถือครองทรัพย์สินทาง ปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนัก ลงทุน

8 กรอบการวัดและรายงานทุนทาง ปัญญา ผู้พัฒนากรอบการวัด / รายงานการจำแนก องค์ประกอบ Kaplan & Norton (1992)The Balanced Scorecard - กระบวนการภายใน - ลูกค้า - การเรียนรู้และการ เติบโต - การเงิน Sveiby (1998;1997)The Intangible Asset Monitor - โครงสร้างภายใน - โครงสร้างภายนอก - ความสามารถของ บุคลากร Edvinsson & Malone (1997)Skandia Value Scheme - ทุนบุคลากร - ทุนโครงสร้าง

9 Market value Financial capital Intellectual capital Human capital Structural capital Customer capital Organizational capital Innovation capital Process capital Intellectual property Intangible asset

10

11 Human Capital CompetenceAttitude Intellectual agility -knowledge -skills -Motivation -Behaviour -Conduct -Innovation -Imitation -Adaptation -Packaging

12 Structural Capital ExternalInternal -Customers -Suppliers -Shareholders -Alliance partners -Infrastructure -Processes -Culture -Patent -New product -Reengineering -R&D -Restructuring effort RelationshipsOrganization Renewal & development

13 Different name for similar focus areas SkandiaCaterpillarBattery Human FocusPeopleHuman capital Process FocusProcessBusiness Process capital Customer FocusRelationshipCustomer and relationship capital Renewal and Development Focus InnovationRenewal and Development capital

14

15

16 Human Capital CompetenceAttitude Intellectual agility -knowledge -skills -Motivation -Behaviour -Conduct -Innovation -Imitation -Adaptation -Packaging

17 Competence Knowledge Skills

18 Attitude Motivation Behaviour Conduct

19 Intellectual Agility Innovation Adaptation Imitation Packaging

20 Structural Capital InternalExternal -Customers -Suppliers -Shareholders -Alliance partners RelationshipsOrganization Renewal & developmen t

21 Relationships Customer Shareholders Supplier Alliance partners

22 Structural Capital InternalExternal RelationshipsOrganization Renewal & development -Infrastructure -Processes -Culture -Patent

23 Organization Infrastructure Processes Culture

24 Structural Capital InternalExternal Relationships Organization Renewal & development -New product -Reengineering -R&D -Restructuring effort

25 Example : Chiang Mai University By Dr. Nopasit Chackpitak

26 Upper North Economy Production Tourism 40,000 MB Handicraft 20,000 MB Industrial Estate 70,000 MB Border Trade 5,000 MB Mae Moh 40,000 MB

27

28 Stakeholders Sponsors Government Ministry of Education Local Government Alumni/Local Sponsors Customers Private Sector Students Knowledge Workers Staff

29 Key Success Factors Government/CEO 1 (?/300 MB) Support Regional/National Strategy R&D MOE (3,000+ MB) Student No. with Quality / Post Graduate /Advanced Programs/ Education Sector Development Local Government (-) Local Research/ Planning/ Training/ Consultancy Alumni 2 (40MB) Reputation / Academic Success Contribution/Connection Private Sector 3 (N/A) Ready to Work Graduate, Commercial RD, Consultancy, Advanced Training Students/Parent (200 MB) Job Opportunity Creation, Higher Education, Acceptable Standard, Social Value Academic/Support Staff (-118 MB) Welfare, Security, Competency, Incentive System, Good Governance

30 Strategy (Vision/Mission) “Student/Alumni Driven University” – Life-Long/Refresher Education Program – Student/Parent/Alumni Special Benefit – Alumni Participation – Student-Parent-Alumni Learning Center – Government Sector Alumni Program – Customer Relationship Management – Etc.

31 Indicators Government CEO Support 0%-> 5% – Training, R&D and Consulting Activities: Tourism, Handicraft, Software, Agro, Community, Industrial Estate MOE Support 87%->70% – Operational Efficiency Students 3%-> 5% – Employment Rate Alumni 0%-> 5 % – Involvement/Contribution/Donation Private 0%-> 5% – Tourism Consultancy – Commercial Research – Science Park/ UBI – Health Service / Medical Hub Government R&D 10% -> 10 % – Publication/Patent – No. Researchers – Nano/Bio Technology – GMS

32 ทุนทางการเงิน บอกผลงานใน อดีตขององค์กร แต่ทุนทางปัญญาบ่งบอก ความสามารถ ในการประกอบการขององค์กร ในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Intellectual Capital. Introduction เศรษฐกิจแห่งสาระสนเทศ การแข่งขันโดยใช้สาระสนเทศ การสิ้นสุดของสินทรัพย์ ( ระบบบริหาร แบบเก่า ) ทรัพยากรทางปัญญา ที่ไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google