งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rimping Five-forces Analysis Liu DongMei562131004 Cai Mengchen562131005 Theppharit Sae-ting562132038 Tipada Subhasean562132039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rimping Five-forces Analysis Liu DongMei562131004 Cai Mengchen562131005 Theppharit Sae-ting562132038 Tipada Subhasean562132039."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rimping Five-forces Analysis Liu DongMei562131004 Cai Mengchen562131005 Theppharit Sae-ting562132038 Tipada Subhasean562132039

2 Rimping Rimping is a locally owned premium chain supermarket,with 8 branch stores in Chiangmai. Focus on a wide selection of high quality local and imported products. Pleasant shopping environment. Loyal customers, middle-high class.

3 1. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) Rimping ขนาดของธุรกิจ (Economic of scale) small8 branches ความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation) DifferentFood, grocery ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand royalty) High ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) HighCut price, promotion ความจำเป็นด้านต้นทุน (Capital requirements) High การเข้าถึงการกระจายสินค้า (Access to distribution) StrongPremium วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry life cycle) Long ความต้องการเรียนรู้ (Learning curve advantages ) HighPremium goods, suppliers, branding การคาดการณ์การตอบโต้จากฝ่ายตรงกันข้าม (Expected retaliation) lowRimping is a leader in premium product นโยบายของรัฐ (Government policies) - การทำกำไรในอุตสาหกรรม (Industry profitability) High

4 2. อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power: Customers) Rimping การกระจุกตัวของผู้ซื้อ / ของผู้ขาย (Buyer concentration to firm concentration ratio) lowLoyal customer, different target จำนวนการซื้อ (Volume of buying) lowBut high profit ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) HighHigh quality product ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) HighBut not necessary for Rimping ผู้ซื้อมีข้อมูล (Buyer information availability) highWebsite, customer’s perspective การเข้าไปเป็นเจ้าของในห้วงโซ่อุตสาหกรรม (Backward integrate) Low-noneOnly bakery ผู้ซื้ออ่อนไหวต่อราคา (Buyer price sensitivity) Low-noneLoyal customers High income มีตัวเลือก (Choice of selection) lowNo compettitors

5 3. อำนาจการต่อรอง (Bargaining Power: Suppliers) Rimping จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบ (Number of suppliers) lowPremium brands การรวมตัวกันของผู้จัดส่ง (Suppliers integration) LowNo ผู้ผลิตวัตถุดิบสร้างความแตกต่าง (Degree of differentiation of inputs) Differentpremium product ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching costs) Low วัตถุดิบที่มีของทดแทนได้หรือไม่ (Substitute inputs) HighLocal brands but different feeling การเข้าไปเป็นผู้ผลิตสินค้าปลายทาง (Forward Integration) none ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อเทียบกับราคาขาย (Cost of inputs relative to selling price of the product ) highHigh price, luxury จำนวนและปริมาณที่ต้องการจากผู้จัดส่ง (Volume to supplier ) low

6 4. การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute products) Rimping ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน (Switching cost) Low ระดับราคาสินค้าทดแทน (Relative Price of substitute products) LowVarious cheaper local brands คุณภาพสินค้าทดแทน (Relative quality of substitute) various

7 5. สภาพการณ์ของการแข่งขันของอุตสาหกรรม (Rivalry among exist firms) Rimping จำนวนคู่แข่งขัน (Number of competitors) LowTops Supermarket การเติบโตของอุตสาหกรรม (Industry growth rate) HighExpanding city การผลิตส่วนเกิน (Product excess) noneLow stock การมีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม (Barriers to exit) HighHigh investment ขนาดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Relative size of competitors) bigBut not in Chiang Mai การคาดการณ์การตอบโต้จากผู้นำตลาด (Expected retaliation from the market leader) Low-noneRimping is a leader with no competitors (in Chiang Mai)


ดาวน์โหลด ppt Rimping Five-forces Analysis Liu DongMei562131004 Cai Mengchen562131005 Theppharit Sae-ting562132038 Tipada Subhasean562132039.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google