งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร นำเสนอโดย Miss Zhang hongju 542132001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร นำเสนอโดย Miss Zhang hongju 542132001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร นำเสนอโดย Miss Zhang hongju 542132001

2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร — แผนกสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง วิธีการการจัดองค์กร : การจัดส่วน งาน การแบ่งงาน การกำหนด ความสัมพันธ์ภายในองค์กร และ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิธีการการจัดองค์กร : การจัดส่วน งาน การแบ่งงาน การกำหนด ความสัมพันธ์ภายในองค์กร และ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จุดเป้าหมาย : เพื่อการพัฒนา องค์กร การพยายามที่จะปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาองค์กรในระยะยาว โดยใช้วิธีการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ เน้นเรื่องการสื่อสาร ระหว่างกันและการทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับทฤษฎีของ นักพฤติกรรมศาสตร์ จุดเป้าหมาย : เพื่อการพัฒนา องค์กร การพยายามที่จะปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาองค์กรในระยะยาว โดยใช้วิธีการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ เน้นเรื่องการสื่อสาร ระหว่างกันและการทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับทฤษฎีของ นักพฤติกรรมศาสตร์

3 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็น สถานบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพที่ ทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ อาชีวศึกษา โดยสอดคล้องสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมท้องถิ่น พันธกิจของสถานศึกษา พันธกิจของสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้มี ทักษะในวิชาชีพมีระเบียบวินัยมี คุณธรรม มีจรรยบรรณในวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและชุมชน ท้องถิ่น

4

5 แผนโครงสร้างการจัดหน่วยงานจัดการทรัพยากรบุคคล ขององค์กรแผนกสามัญสัมพันธ์

6 วัฒนธรรมองค์กร คือ วัฒนธรรมองค์กร คือ 1. ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา ศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งและมี ความสุข 2. มีสัมมาคารวะ เคารพในลำดับ อาวุโสและตำแหน่งหน้าที่ 3. ต้องการประสอบความสำเร็จ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ ดีของสถานศึกษา

7 พฤติกรรมองค์กรด้านดี พฤติกรรมองค์กรด้านดี. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย. มีความสามัคคี รักใคร่ช่วยเหลือกัน. ใฝ่รู้ต้องการพัฒนาตนอง. มีการเคารพนับถือตามวัยวุฒิ คุณวุฒิและ ตำแหน่งหน้าที่. มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือความสำเร็จของสถานศึกษา ราวมกัน พฤติกรรมองค์กรด้านไม่ดี พฤติกรรมองค์กรด้านไม่ดี. เกี่ยงงาน รักสบาย ไม่ให้ความร่วมมือ. แบ่งกลุ่ม แบ่งพวก. ชอบจับผิด และตำหนิผู้อื่นโดยไม่ทำและไม่ สร้างสรรค์. ขี้อิจฉา. ชอบบ่น พูดคุยเรื่องของคนอื่น. ต่างคนต่างไม่ชอบกัน. นินทาว่าร้ายกัน

8 โครงการการสร้างองค์ความรู้ของ องค์กรได้แก่. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. กิจกรรมขับเครื่องศีลธรรมสู่ สถานศึกษา

9 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาองค์กร. การสร้างความเข้าใจ เป็นการ สร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า หน่วยงานได้เห็นความสำคัญใน การพัฒนาองค์กร และ เตรียมพร้อมในการวางแผนเพื่อ รับสถานการณ์ดังกล่าว. การสร้างความเข้าใจ เป็นการ สร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า หน่วยงานได้เห็นความสำคัญใน การพัฒนาองค์กร และ เตรียมพร้อมในการวางแผนเพื่อ รับสถานการณ์ดังกล่าว. การรวบรวมปัญหา เป็นการ รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหาขององค์กรตลอดจน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร ด้วย. การรวบรวมปัญหา เป็นการ รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหาขององค์กรตลอดจน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร ด้วย

10 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาองค์กร. การวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการวางแผนเพื่อกำหนด เป้าหมาย และวิธีการในการแก้ไข ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเน้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก ในองค์กร. การวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการวางแผนเพื่อกำหนด เป้าหมาย และวิธีการในการแก้ไข ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเน้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการ สร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก ในองค์กร. การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์กร แต่ละทีมจะประกอบด้วยหัวหน้า หน่วยงานหรือหัวหน้างานและ สมาชิกที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ร่วมกันคิดร่วมกัน สร้างความรู้สึก ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ขจัด ปัญหาส่วนตัว ลดการมีทิฐิมานะ การอิจฉาริษยาและการนินทาว่า ร้ายกัน ทุกทีมทำงานเพื่อนพัฒนา องค์กร. การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์กร เป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์กร แต่ละทีมจะประกอบด้วยหัวหน้า หน่วยงานหรือหัวหน้างานและ สมาชิกที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ร่วมกันคิดร่วมกัน สร้างความรู้สึก ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ขจัด ปัญหาส่วนตัว ลดการมีทิฐิมานะ การอิจฉาริษยาและการนินทาว่า ร้ายกัน ทุกทีมทำงานเพื่อนพัฒนา องค์กร

11 ขั้นตอนในการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาองค์กร. การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร เป็น การวางแผนเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมในการพัฒนา องค์กร โดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะที่ปรึกษาให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะ ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะ. การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร เป็น การวางแผนเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมในการพัฒนา องค์กร โดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะที่ปรึกษาให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะ ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะ. การติดตามและประเมินผล เป็นการทบทวน ผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา องค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กร ต่อไป. การติดตามและประเมินผล เป็นการทบทวน ผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา องค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กร ต่อไป. หัวหน้าต้องมีการการเข้าใจพฤติกรรมของ ครูผู้สอนแต่ละคนและการเน้นการสร้างความ เข้าใจโดยให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาการทำงานแล้ว ย่อมทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและเกิดความ จงรักภักดีต่อองค์กร. หัวหน้าต้องมีการการเข้าใจพฤติกรรมของ ครูผู้สอนแต่ละคนและการเน้นการสร้างความ เข้าใจโดยให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาการทำงานแล้ว ย่อมทำให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและเกิดความ จงรักภักดีต่อองค์กร

12 การอ้างอิง อ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการ ความรู้ อ. ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ทฤษฏีพื้นฐานด้านการจัดการ ความรู้ อ. อัจฉรา คำอักษร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการจัดการความรู้ อ. อัจฉรา คำอักษร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการจัดการความรู้ อ. ดร. ภราดร สุรีพงษ์ วิศวกรรม ความรู้ อ. ดร. ภราดร สุรีพงษ์ วิศวกรรม ความรู้ หนังสือเรียนหมวดวิชาชีพ พื้นฐาน หลักการจัดการ หนังสือเรียนหมวดวิชาชีพ พื้นฐาน หลักการจัดการ

13 ขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ นะ ขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ นะ


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิศวกรรมความรู้ - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร นำเสนอโดย Miss Zhang hongju 542132001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google