งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายความรู้เรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ณ ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 09.40 น. ณ ห้อง 117 วิทยาลัยศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายความรู้เรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ณ ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 09.40 น. ณ ห้อง 117 วิทยาลัยศิลปะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายความรู้เรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ณ ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 09.40 น. ณ ห้อง 117 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี

2 แผนภาพความเชื่อมโยง ระหว่าง มาตรฐานการศึกษา และการ ประกันคุณภาพ

3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2551. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพ พิมพ์ ( หน้า 2.)

4 ทำไมจึงต้องมีการประกันคุณภาพ การศึกษา ? เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก ประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด และระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545

5 รายละเอียดการดำเนินการ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ) กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุก ประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน การศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณา เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำมาตรฐาน การอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของ สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา

6 เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่ส่งเสริมความเป็น อิสระและความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตร ระดับปริญญาในรบบการศึกษาทางไกล

7 องค์ประกอบของมาตรฐานและการ ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานการประเมิน คุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ สาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก

8 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาโดย “ สำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ.” ซึ่งสถานศึกษาทุก แห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี

9 องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบคุณภาพ มี 9 องค์ประกอบที่ต้องรับ การประเมิน และในปีนี้ ต้องแสดงผลการจัดการ ด้านคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 แต่ยังไม่ต้อง ประเมิน แต่ละองค์ประกอบจะต้องมีตัวบ่งชี้ ข้อมูล อ้างอิง ( หลักฐานการดำเนินงาน ) เกณฑ์ มาตรฐานแสดงอย่างชัดเจนเป็นขั้น เป็นตอน

10 กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษา 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P (Plan) = การวางแผน D = (Do) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล C = (Check) การประเมินคุณภาพ A =(Act) การเสนอแนวทางปรับปรุง * ข้อควรตระหนัก ( การดำเนินงานทุกเรื่องต้องมี การวางแผนอย่างครบถ้วน เก็บหลักฐานทุกชิ้น นำส่งผู้รับผิดชอบตามที่มีการตกลงกันไว้ ทำงานทุกอย่างเพื่องานด้วยน้ำใสใจจริง และทำ ตลอดปี ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาจะรับการประเมิน )

11 Q & A Thank You


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายความรู้เรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ณ ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 – 09.40 น. ณ ห้อง 117 วิทยาลัยศิลปะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google