งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ณ ลำปาง วันที่ 16 มีนาคม เวลา – น. ณ ห้อง 117 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

2 แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่าง มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ

3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2551
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพ พิมพ์ (หน้า 2.)

4 ทำไมจึงต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา?
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดและระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

5 รายละเอียดการดำเนินการ (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ)
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา

6 เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในรบบการศึกษาทางไกล

7 องค์ประกอบของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

8 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.”ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี

9 องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบคุณภาพ มี 9 องค์ประกอบที่ต้องรับการประเมิน และในปีนี้ ต้องแสดงผลการจัดการด้านคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 แต่ยังไม่ต้องประเมิน แต่ละองค์ประกอบจะต้องมีตัวบ่งชี้ ข้อมูลอ้างอิง (หลักฐานการดำเนินงาน) เกณฑ์มาตรฐานแสดงอย่างชัดเจนเป็นขั้น เป็นตอน

10 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P (Plan) = การวางแผน D = (Do) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล C = (Check) การประเมินคุณภาพ A =(Act) การเสนอแนวทางปรับปรุง *ข้อควรตระหนัก (การดำเนินงานทุกเรื่องต้องมีการวางแผนอย่างครบถ้วน เก็บหลักฐานทุกชิ้น นำส่งผู้รับผิดชอบตามที่มีการตกลงกันไว้ ทำงานทุกอย่างเพื่องานด้วยน้ำใสใจจริง และทำตลอดปี ไม่ใช่ทำเมื่อถึงเวลาจะรับการประเมิน)

11 Q & A Thank You


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google