งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคง แห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี การศึกษา 2551-2552 ( วปอ.) รุ่นที่ 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคง แห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี การศึกษา 2551-2552 ( วปอ.) รุ่นที่ 51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคง แห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี การศึกษา 2551-2552 ( วปอ.) รุ่นที่ 51 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 โดย อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัม ฟรีย์ส รักษาการผู้อำนวยการ กองเอเชียใต้

2 ความหมายของเอเชียใต้

3 2. ลักษณะ พื้นฐาน 2.1 ภูมิศาสตร์ - ที่ตั้ง - ประชากร - อารยธรรม

4 2. ลักษณะพื้นฐาน ( ต่อ ) 2.2 รูปแบบการเมืองและการ ปกครอง - ภูฏาน - เนปาล - ปากีสถาน - บังกลาเทศ 2.3 การนับถือศาสนา - ศาสนาฮินดู - ศาสนาอิสลาม - ศาสนาพุทธ

5 2. ลักษณะพื้นฐาน ( ต่อ ) 2.4 พันธมิตรทาง การเมือง - กับสหภาพโซเวียต / รัสเซีย - กับจีน - มหาอำนาจใน ภูมิภาคกับประเทศ เล็กๆ ในภูมิภาค - ความสัมพันธ์กับ ตะวันตก / สหรัฐฯ

6 2. ลักษณะพื้นฐาน ( ต่อ ) 2.5 ความเจริญทางเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจขนาดใหญ่ - เศรษฐกิจขนาดกลาง - เศรษฐกิจขนาดเล็ก

7 3. ความสำคัญของเอเชียใต้ ในภาพรวม - ความเปราะบางสูงด้านสงคราม นิวเคลียร์และเสถียรภาพ ทางการเมือง - ความมั่นคงทางทะเล - เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและภาวะโลกร้อน - ปัจจัย Rising India

8 4. การรวมกลุ่มของ เอเชียใต้ที่สำคัญ 4.1 South Asian Association of Regional cooperation (SAARC)

9 4. การรวมกลุ่มของเอเชียใต้ ที่สำคัญ ( ต่อ ) 4.2 Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

10 4. การรวมกลุ่มของเอเชียใต้ ที่สำคัญ ( ต่อ ) 4.3 Mekong- Ganga Cooperation (MGC)

11 5. ประเด็น / ทิศทางและแนวโน้มที่ สำคัญของเอเชียใต้ 5.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง - มีความซับซ้อนและหลายมิติ - นโยบาย Look East - ประชาธิปไตย - การก่อการร้ายภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ

12 ปัญหาแคว้นแคชเมียร์ อินเดีย - ปากีสถาน

13 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรี ลังกากับ LTTE

14 กระบวนการประชาธิปไตยในเนปาล

15 กระบวนการประชาธิปไตยใน บังกลาเทศ

16 สถานการณ์ในปากีสถาน

17 กระบวนการประชาธิปไตยในภูฏาน

18 King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

19 5. ประเด็น / ทิศทางและแนวโน้มที่ สำคัญของเอเชียใต้ ( ต่อ ) 5.2 ด้านเศรษฐกิจ 5.2.1 การปฏิรูปเศรษฐกิจ / วิกฤตการณ์การเงิน 5.2.2 พลังงาน 5.2.3 ปัญหา สาธารณูปโภค / การคมนาคมของประเทศ 5.2.4 ความยากจน 5.2.5 ปัญหาโลกร้อน

20 6. ประเด็นเอเชียใต้ที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของไทย 6.1 ด้านการเมือง - การก่อการร้าย - การสะสมอาวุธนิวเคลียร์ - เสถียรภาพภายในประเทศ / การ จลาจล

21 6. ประเด็นเอเชียใต้ที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของไทย ( ต่อ ) 6.2 ด้านเศรษฐกิจ - แหล่งการค้าและการลงทุน - แหล่งพลังงาน - การท่องเที่ยวและการบิน

22 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การ ต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้ 7.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง - ดำเนินนโยบาย Look West - ดำเนินนโยบายเชิงรุกกับ อินเดียอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวทาง การเมืองในประเทศ - กระชับความร่วมมือด้านข่าวกรอง

23 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การ ต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้ ( ต่อ ) 7.2 ด้านเศรษฐกิจ - การค้าและการลงทุน

24 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ของไทยต่อเอเชียใต้ ( ต่อ ) 7.3 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

25 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ของไทยต่อเอเชียใต้ ( ต่อ ) 7.4 การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

26 น้ำท่วมบังกลาเทศ น้ำ ท่วมเนปาล

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคง แห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี การศึกษา 2551-2552 ( วปอ.) รุ่นที่ 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google