งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2551-2552 (วปอ.) รุ่นที่ 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2551-2552 (วปอ.) รุ่นที่ 51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา (วปอ.) รุ่นที่ 51 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม โดย อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รักษาการผู้อำนวยการกองเอเชียใต้

2 ความหมายของเอเชียใต้

3 2. ลักษณะพื้นฐาน 2.1 ภูมิศาสตร์ - ที่ตั้ง - ประชากร - อารยธรรม

4 - เนปาล - ปากีสถาน - บังกลาเทศ - ศาสนาอิสลาม - ศาสนาพุทธ
2. ลักษณะพื้นฐาน (ต่อ) 2.2 รูปแบบการเมืองและการปกครอง - ภูฏาน - เนปาล - ปากีสถาน - บังกลาเทศ 2.3 การนับถือศาสนา - ศาสนาฮินดู - ศาสนาอิสลาม - ศาสนาพุทธ

5 2. ลักษณะพื้นฐาน (ต่อ) 2.4 พันธมิตรทางการเมือง
- กับสหภาพโซเวียต/รัสเซีย - กับจีน - มหาอำนาจในภูมิภาคกับประเทศ เล็กๆ ในภูมิภาค - ความสัมพันธ์กับตะวันตก/ สหรัฐฯ

6 2. ลักษณะพื้นฐาน (ต่อ) 2.5 ความเจริญทางเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจขนาดใหญ่
- เศรษฐกิจขนาดกลาง - เศรษฐกิจขนาดเล็ก

7 3. ความสำคัญของเอเชียใต้ในภาพรวม
- ความเปราะบางสูงด้านสงครามนิวเคลียร์และเสถียรภาพ ทางการเมือง - ความมั่นคงทางทะเล - เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน - ปัจจัย Rising India

8 (SAARC) 4. การรวมกลุ่มของเอเชียใต้ที่สำคัญ
4.1 South Asian Association of Regional cooperation (SAARC)

9 4. การรวมกลุ่มของเอเชียใต้ที่สำคัญ (ต่อ)
4.2 Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

10 (MGC) 4. การรวมกลุ่มของเอเชียใต้ที่สำคัญ (ต่อ)
4.3 Mekong- Ganga Cooperation (MGC)

11 5. ประเด็น/ทิศทางและแนวโน้มที่สำคัญของเอเชียใต้
5.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง - มีความซับซ้อนและหลายมิติ - นโยบาย Look East - ประชาธิปไตย - การก่อการร้ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ

12 ปัญหาแคว้นแคชเมียร์ อินเดีย-ปากีสถาน
ปัญหาแคว้นแคชเมียร์ อินเดีย-ปากีสถาน

13 ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับ LTTE

14 กระบวนการประชาธิปไตยในเนปาล

15 กระบวนการประชาธิปไตยในบังกลาเทศ

16 สถานการณ์ในปากีสถาน

17 กระบวนการประชาธิปไตยในภูฏาน

18 King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

19 5. ประเด็น/ทิศทางและแนวโน้มที่สำคัญของเอเชียใต้ (ต่อ)
5.2 ด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูปเศรษฐกิจ/วิกฤตการณ์การเงิน พลังงาน ปัญหาสาธารณูปโภค/การคมนาคมของประเทศ 5.2.4 ความยากจน 5.2.5 ปัญหาโลกร้อน

20 6. ประเด็นเอเชียใต้ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย
6.1 ด้านการเมือง - การก่อการร้าย - การสะสมอาวุธนิวเคลียร์ - เสถียรภาพภายในประเทศ/การจลาจล

21 6. ประเด็นเอเชียใต้ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย (ต่อ)
6. ประเด็นเอเชียใต้ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย (ต่อ) 6.2 ด้านเศรษฐกิจ - แหล่งการค้าและการลงทุน - แหล่งพลังงาน - การท่องเที่ยวและการบิน

22 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้
7.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง - ดำเนินนโยบาย Look West - ดำเนินนโยบายเชิงรุกกับอินเดียอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองในประเทศ - กระชับความร่วมมือด้านข่าวกรอง

23 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้ (ต่อ)
7.2 ด้านเศรษฐกิจ - การค้าและการลงทุน

24 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้ (ต่อ)
7.3 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

25 7. นโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยต่อเอเชียใต้ (ต่อ)
7.4 การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

26 น้ำท่วมบังกลาเทศ น้ำท่วมเนปาล
น้ำท่วมบังกลาเทศ น้ำท่วมเนปาล

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประเทศเอเชียใต้กับความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2551-2552 (วปอ.) รุ่นที่ 51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google