งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2554 โดย นายแพทย์สมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2554 โดย นายแพทย์สมศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2554 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2554

2 พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม  การบริโภคอาหารไม่สมดุล  ออกกำลังกาย น้อย  เครียด มหันตภัยเงียบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ มะเร็ง หมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ทำไมทำ

3 สถานการณ์ 2547 ( ร้อยละ ) 2552 ( ร้อยละ ) 1.อ้วน 1) 1.ดัชนีมวลกาย > 25 2. รอบเอวเกินเกณฑ์ ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 34.4 26.5 36.1 15.4 40.7 28.4 45.0 18.6 2. โคเลสตอรอลในเลือดสูง > 250 มก/ลิตร 1) 13.719.1 3. ความดันโลหิตสูง 1) 23.021.4 4. เบาหวาน 1) 6.46.9

4 การบริโภค 2) คำแนะนำ (ช้อนชา / วัน) ปัจจุบัน (ช้อนชา / วัน) 5. การบริโภค 5.1 น้ำตาล 620 5.2 ไขมัน 612 5.3 เกลือ 12 1) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2) สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

5 ขนมอาหารลด น้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25 % ขนมไทยเพื่อสุขภาพ เมนูชูสุภาพและเมนูไร้พุง เมนูสื่อสารประชาสัมพันธ์ อาหารลด หวาน มัน เค็ม อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Meeting) โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลด หวาน มัน เค็ม กรมอนามัย ทำอะไรไปแล้ว

6 11. นวัตกรรม กิจกรรมเด่น 10. ทีมงาน แก่นนำเยี่ยมบ้าน 4. แผนสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 2, 3 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ, การสื่อสารสาธารณะ 1.นโยบายและ การดำเนินงาน - เมนูชูสุขภาพ/ เมนู 2 : 1 : 1 - อาหารว่าง เพื่อสุขภาพ - DPAC - โรงเรียนปลอด น้ำอัดลม - องค์กรไร้พุง 5.สร้างเครือข่าย แกนนำ - อสม. - ชมรมสร้าง สุขภาพ - สภาเยาวชน - เด็กไทยทำได้ - To be # 1 ฯ ล ฯ 6, 7, 8 สำรวจ - พฤติกรรม - ภาวะโภชนาการ - การใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ 9. กิจกรรม ออกกำลังกาย หมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค กรอบแนวคิด หมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เติมเต็มออกกำลังกาย

7 กระบวนการพัฒนา หมู่บ้าน/ ชุมชน รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์เด็ก เล็ก ร้าน อาหาร 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน  2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ  3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม  4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน  --- 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ  -- 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลังกาย  -- 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก  - 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส  -  9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและในชุมชน  - 10. ทีมงาน / แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง  - 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น  ทำอะไร

8 เป้าหมาย หมู่บ้าน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค สถานที่ผลผลิตผลลัพธ์ 1. หมู่บ้าน / ชุมชนทุกแห่ง มีกระบวนการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระดับดีขึ้นไป - มาตรการสังคม - เมนูสุขภาพ เมนูไร้พุง 211 2. รพศ. / รพท. ทุกแห่ง รพช. จังหวัดละ 1 แห่ง รพ.สต. ร้อยละ 10* มีกระบวนการพัฒนาเป็น โรงพยาบาล ลดหวาน มันเค็ม ลด อ้วน ลดโรค ระดับดีขึ้นไป - เมนูสุขภาพ - เมนูไร้พุง - คลินิก DPAC 3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,000 แห่ง มีกระบวนการพัฒนาเป็นโรงเรียน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระดับดีขึ้นไป - โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 4. ศูนย์เด็กเล็กระดับดีมาก 5,146 แห่ง มีกระบวนการพัฒนาเป็นศูนย์ เด็กเล็ก ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระดับดีขึ้นไป - ศูนย์เด็กเล็กปลอดน้ำอัดลม 5. ร้านอาหาร - เมนูชูสุขภาพ 12,445 ร้าน มีกระบวนการพัฒนาเป็นร้านอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ระดับดีขึ้นไป - เมนูชูสุขภาพ - เมนูไร้พุง 6. องค์กรไร้พุง จำนวน 200 แห่งพัฒนาตามเกณฑ์องค์กรไร้พุง- ผ่านเกณฑ์องค์กรไร้พุง

9 1. สร้างกระแสสังคม สื่อสาธารณะ 2. ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ในกลุ่มกิจการดังนี้ 2.1 หมู่บ้าน / ชุมชน - มาตรการสังคม - เมนูชูสุขภาพ - เมนูไร้พุง 211 มาตรการ

10 2.2 รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. - เมนูชูสุขภาพ เมนูไร้พุง 211 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ - DPAC : ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา และส่งต่อ - กิจกรรมออกกำลังกาย ในโรงพยาบาล และในชุมชน มาตรการ

11 2.3 โรงเรียน - เมนูชูสุขภาพ โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ขนม 25% ลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม - กิจกรรมออกกำลังกายในโรงเรียน มาตรการ

12 2.4 ศูนย์เด็กเล็ก - เมนูชูสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กปลอดน้ำอัดลม ขนม 25% ลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม - กิจกรรมออกกำลังกายภาย ในศูนย์เด็กเล็ก มาตรการ

13 3. แผนสุขภาพตำบล ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง 4. เครือข่าย แกนนำ จังหวัด ลด หวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง 5. องค์กรไร้พุง จังหวัดไร้พุง 6. กระบวนการพัฒนา มาตรการ

14 กระบวนการพัฒนา หมู่บ้าน/ ชุมชน รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์เด็ก เล็ก ร้าน อาหาร 1. มีนโยบายและการดำเนินงาน  2. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ  3. การสื่อสารและสร้างกระแสสังคม  4. แผนสุขภาพตำบล / การสนับสนุน  --- 5. สร้างเครือข่าย แกนนำ  -- 6. สำรวจพฤติกรรมบริโภค / ออกกำลังกาย  -- 7. ประเมินภาวะโภชนาการ วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก  - 8. สำรวจปริมาณการใช้น้ำตาล น้ำมัน เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส  -  9. กิจกรรมออกกำลังภายในหน่วยงานและในชุมชน  - 10. ทีมงาน / แกนนำ ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง  - 11. นวัตกรรมและกิจกรรมเด่น  ทำอะไร

15 7. การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร 8. องค์กรประเมินตนเอง และปรับปรุง พัฒนาต่อเนื่อง 9. กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 9.1 สร้างกระแสสังคม 9.2 ติดตาม ประเมินผล 9.3 ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่น ระดับเขต ประเทศ มาตรการ

16 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต. ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค ร่วมกับท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ร้านอาหาร ทำอย่างไร

17 2. กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 จัดทำแนวทางและเกณฑ์การประเมิน - หมู่บ้าน/ชุมชน - รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. - โรงเรียน - ศูนย์เด็กเล็ก - ร้านอาหาร - องค์กรไร้พุง ทำอย่างไร

18 3. แต่ละหน่วยงาน ดำเนินงานตามแนวทาง ของกรมอนามัย 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล การดำเนินงานตามแบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล 4 ระดับ ได้แก่ - ดีมาก - ดี - พอใจ - พัฒนาได้ รวบรวมส่งข้อมูลให้สำนักโภชนาการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ บริหารกระทรวง ทำอย่างไร

19


ดาวน์โหลด ppt โครงการหมู่บ้าน / ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2554 โดย นายแพทย์สมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google