งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน
ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน

2 งานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม่ 11 ราย
รายเดิมปรับปรุงข้อมูล 66 ราย จัดเก็บข้อมูล GPP ทุกตำบล

3 งานพัฒนาสับปะรด นำคณะกรรมการผู้ปลูกสับปะรดอำเภอแก่งกระจาน 2 คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ปลูกสับปะรดระดับประเทศ ณ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 มกราคม 2556

4 งานการรับรองการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตรวจสอบเกษตรกรจำนำข้าวเกิน 500,000 บาท จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ หมู่ที่ 2,4 ต.วังจันทร์

5 งานสถาบันเกษตรกร ประชุมชี้แจงการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนของอำเภอแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งกระจาน ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

6 งานสถาบันเกษตรกร

7 งานระบบส่งเสริมการเกษตร
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สวนคำสุวรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

8 งานระบบส่งเสริมการเกษตร
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์ ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเห็ดฟาง ณ หมู่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง เมื่อวันที่ 19,22 มกราคม 2556

9 งานระบบส่งเสริมการเกษตร
เยี่ยมเยียนติดตาม การดูแลพืชผักสวนครัวแปลงรวมของหมู่ที่ 1,2 ต.ห้วยแม่เพรียง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556

10 งานที่ได้รับมอบหมาย โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กตามพระราชดำริ 2 แหล่งน้ำ ของอำเภอแก่งกระจาน (ต.ป่าเด็ง,ต.พุสวรรค์) ประชุมทีมปฏิบัติงาน บ้านพุสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ทำความเข้าใจแบบสำรวจครัวเรือน 122 ครัวเรือน พร้อมถ่ายรูปทุกครัวเรือน และวางแผนทีมงานลงสำรวจ

11 งานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจานร่วมกับชุดสำรวจเพื่อติดตามแนะนำระหว่าง 18 – 20 มกราคม 2556 ประชุมชี้แจงแบบสำรวจครัวเรือนกับทีมปฏิบัติการแหล่งน้ำห้วยป่าแดง ต.ป่าเด็ง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ป่าเด็ง วันที่ 29 มกราคม 2556 จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 100,000 บาท

12 งานที่ได้รับมอบหมาย

13 งานที่ได้รับมอบหมาย โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริบ้านโป่งลึก-บางกลอย ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการนาขั้นบันได และร่วมกับผู้นำชุมชนวางแผนงานการปลูกพืช บำรุงดินและพืชอาหารก่อนการทำนา เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2556 ณ หมู่ที่ 1,2 ต.ห้วยแม่เพรียง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน แก้ไขปัญหาผู้ไม่มีที่ทำกิน 35 ครัวเรือน ของบ้านโป่งลึก

14 มติ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดสรรที่บริเวณต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งลึก รายละ 2 ไร่ สำนักงานเกษตรอำเภอวางแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ ระบบน้ำใช้จากศูนย์เรียนรู้ก่อนระบบน้ำของโครงการเข้าสู่พื้นที่ประมาณเดือน พฤษภาคม ให้ใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ที่มีการปลูกพืชอยู่แล้วปลูกพืชผสมผสานและใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการช่วง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2556 ก่อนระบบน้ำเข้า

15 งานที่ได้รับมอบหมาย

16 งานที่ได้รับมอบหมาย

17 งานที่ได้รับมอบหมาย

18 จบการนำเสนอผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google