งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2556.  ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียน เกษตรกร  รายใหม่ 11 ราย  รายเดิมปรับปรุงข้อมูล 66 ราย  จัดเก็บข้อมูล GPP ทุกตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2556.  ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียน เกษตรกร  รายใหม่ 11 ราย  รายเดิมปรับปรุงข้อมูล 66 ราย  จัดเก็บข้อมูล GPP ทุกตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2556

2  ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียน เกษตรกร  รายใหม่ 11 ราย  รายเดิมปรับปรุงข้อมูล 66 ราย  จัดเก็บข้อมูล GPP ทุกตำบล

3  นำคณะกรรมการผู้ปลูกสับปะรด อำเภอแก่งกระจาน 2 คน เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการผู้ปลูก สับปะรดระดับประเทศ ณ สำนัก ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 24 มกราคม 2556

4  ตรวจสอบเกษตรกรจำนำข้าวเกิน 500,000 บาท จำนวน 2 ราย เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ หมู่ที่ 2,4 ต. วังจันทร์

5  ประชุมชี้แจงการต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน แต่ตัวแทน วิสาหกิจชุมชนของอำเภอแก่ง กระจาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่ง กระจาน  ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

6

7  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ณ สวนคำสุวรรค์ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

8  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์ ใน วันที่ 21 มกราคม 2556  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเห็ด ฟาง ณ หมู่ 1 ต. ห้วยแม่เพรียง เมื่อวันที่ 19,22 มกราคม 2556

9  เยี่ยมเยียนติดตาม  การดูแลพืชผักสวนครัวแปลงรวม ของหมู่ที่ 1,2 ต. ห้วยแม่เพรียง เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2556

10  โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ ขนาดเล็กตามพระราชดำริ 2 แหล่งน้ำ ของอำเภอแก่ง กระจาน ( ต. ป่าเด็ง, ต. พุสวรรค์ )  ประชุมทีมปฏิบัติงาน บ้านพุสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ทำ ความเข้าใจแบบสำรวจครัวเรือน 122 ครัวเรือน พร้อมถ่ายรูปทุก ครัวเรือน และวางแผนทีมงานลง สำรวจ

11  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง กระจานร่วมกับชุดสำรวจเพื่อติดตาม แนะนำระหว่าง 18 – 20 มกราคม 2556  ประชุมชี้แจงแบบสำรวจครัวเรือนกับทีม ปฏิบัติการแหล่งน้ำห้วยป่าแดง ต. ป่า เด็ง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต. ป่า เด็ง วันที่ 29 มกราคม 2556  จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุน งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี เพื่อดำเนินงานโครงการจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนว พระราชดำริ จำนวน 100,000 บาท

12

13  โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชดำริบ้านโป่ง ลึก - บางกลอย  ติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินการโครงการนาขั้นบันได และ ร่วมกับผู้นำชุมชนวางแผนงานการ ปลูกพืช บำรุงดินและพืชอาหารก่อน การทำนา เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2556 ณ หมู่ที่ 1,2 ต. ห้วยแม่เพรียง  ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำ ชุมชน แก้ไขปัญหาผู้ไม่มีที่ทำกิน 35 ครัวเรือน ของบ้านโป่งลึก

14  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดสรรที่บริเวณ ต่อเนื่องศูนย์เรียนรู้บ้านโป่งลึก รายละ 2 ไร่  สำนักงานเกษตรอำเภอวางแผนส่งเสริมการ ประกอบอาชีพการเกษตรตามความเหมาะสมของ พื้นที่  ระบบน้ำใช้จากศูนย์เรียนรู้ก่อนระบบน้ำของ โครงการเข้าสู่พื้นที่ประมาณเดือน พฤษภาคม  ให้ใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ที่มีการปลูกพืชอยู่แล้ว ปลูกพืชผสมผสานและใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อม ทั้งเรียนรู้ร่วมกัน  ดำเนินการช่วง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2556 ก่อนระบบน้ำเข้า

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2556.  ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียน เกษตรกร  รายใหม่ 11 ราย  รายเดิมปรับปรุงข้อมูล 66 ราย  จัดเก็บข้อมูล GPP ทุกตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google